Działka 817,0m2, Sanok
60 700 zł 74,30 zł/m2

POWIERZCHNIA

817 m2

RODZAJ DZIAŁKI

budowlana

DROGA DOJAZDOWA

-

Expander

Szczegóły

Opis oferty

BURMISTRZ MIASTA SANOKA ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Sanoka I. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej przy ul. Reymonta w Sanoku, obręb Śródmieście, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1357/56 o powierzchni 0.0059 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KS1S/000pokaż telefon. Dział III zawiera wpis: pod numerem 1: ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością w brzmieniu: służebność przejazdu i przechodu pasem szerokości 4 m po działce nr 1357/41- jak zaznaczono na załączniku graficznym do uchwały Rady Miasta Sanoka z dnia 15.05.2008 roku Nr XXVII/210/08 na rzecz każdoczesnych właścicieli działki nr 1357/40. Dział IV nie zawiera wpisów. Cena wywoławcza – 10 400,00 zł Wadium – 1 000,00 zł Postąpienie – 110,00 zł Termin do złożenia wniosku przez osoby którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podst. art. 34 ust 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) upłynął 6 lipca 2021r. Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT według stawki obowiązującej w dacie sprzedaży. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w dzielnicy Błonie, zatwierdzonym przez Radę Miasta Sanoka Uchwałą Nr XLV/398/2001 z dnia 11.09.2001r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego Nr 77 poz. 1351 z dnia 20.10.2001r., nieruchomość położona jest w obszarze oznaczonym symbolem 12 U – tereny usług komercyjnych. Ze względu na szerokość działki, która wynosi 4 m mogą wystąpić ograniczenia w możliwości zabudowy. II. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w rejonie ul. Żurawiej w Sanoku, obręb Dąbrówka, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 2544 o powierzchni 0.0817 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KS1S/000pokaż telefon. Dział III i IV jest wolny od wpisów (obciążeń). Cena wywoławcza - 60 700,00 zł Wadium - 6 070,00 zł Postąpienie – 610,00 zł. Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2021 roku, poz. 685 z późn. zm.) do wylicytowanej ceny sprzedaży doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%. Poprzedni przetarg odbył się w dniu 21.06.2021r. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w dzielnicy Dąbrówka o nazwie „Krucza I”, zatwierdzonym przez Radę Miasta Sanoka Uchwałą Nr LIX/573/06, z dnia 27 lipca 2006r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego Nr 103 poz. 1449 z dnia 16 sierpnia 2006r., nieruchomość położona jest w obszarze oznaczonym symbolem 1MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. III. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka, położonej w Sanoku przy ul. Jagiełły, obręb Olchowce, oznaczonej jako działka nr 260/7 o pow. 0.1423 ha, objętej księgą wieczystą nr KS1S/000pokaż telefon. Dział III i IV księgi wieczystej jest wolny od wpisów (obciążeń). Cena wywoławcza – 78 000,00 zł Wadium - 7 800,00 zł Postąpienie minimalne - 780,00 zł Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2021 roku, poz.685 z późn. zm.) do wylicytowanej ceny sprzedaży doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%. Poprzednie przetargi odbyły się w dniach: 22.09.2020r., 26.02.2021r., 16.04.2021r., 31.05.2021r. i 12.07.2021 r. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w dzielnicy Olchowce miasta Sanoka, o nazwie „Chrobrego – IV”, uchwalonego przez Radę Miasta Sanoka Uchwałą Nr XLI/346/113 z dnia 28 maja 2013 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego, poz. 2648, z dnia 5 lipca 2013 r., działka przeznaczona do sprzedaży położona jest na terenie oznaczonym symbolem MN8 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Przetargi odbędą się w dniu 24 sierpnia 2021 roku, w budynku Urzędu Miasta w Sanoku, Rynek 1, w Sali Herbowej Nr 64, począwszy od godziny 9:00 w następującej kolejności: • Godz. 9:00 działka nr 1357/56 o pow. 0.0059 ha, położona przy ul. Reymonta, • Godz. 9:30 działka nr 2544 o pow. 0.0817 ha, położona w rejonie ul. Żurawiej, • Godz. 10:00 działka nr 260/7 o pow. 0.1423 ha, położona przy ul. Jagiełły. Warunkiem uczestnictwa w przetargach jest: 1. Dokonanie wpłaty wadium, przelewem, na każdy przetarg oddzielnie, na rachunek bankowy Gminy Miasta Sanoka, nr rachunku: 83 1240 17pokaż telefon, z podaniem numeru i położenia nieruchomości. Wpłaty wadium należy dokonać w pieniądzu, w taki sposób, aby pieniądze na rachunku Miasta były najpóźniej w dniu 20 sierpnia 2021r. 2. Przedłożenie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu: • w przypadku nabywania nieruchomości: przez osoby fizyczne - dokumentu tożsamości; przez osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej – okazanie aktualnego odpisu z właściwego rejestru (Krajowy Rejestr Sądowy lub Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej), stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot. • w przypadku uczestnictwa w przetargu osób pozostających w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój ustawowej wspólności majątkowej, konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości (dotyczy to również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą), lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej, poświadczonej notarialne. Uczestnicy przetargu przed przystąpieniem do przetargu składają oświadczenie, że zapoznali się ze stanem prawnym nieruchomości i stanem zagospodarowania nieruchomości oraz zapoznali się z warunkami przetargu i przyjmują je bez zastrzeżeń. Osobie, która nie wygra przetargu, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabywanej nieruchomości. Gmina Miasta Sanoka zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej, w ciągu 21 dni, licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Osobie, która wygra przetarg, a nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w wyznaczonym miejscu i terminie, wadium nie podlega zwrotowi. Cena osiągnięta w przetargu (brutto), pomniejszona o wpłacone wadium, podlega w całości zapłacie nie później niż 2 dni przed podpisania umowy notarialnej przenoszącej własność, na rachunek bankowy Gminy Miasta Sanoka nr 74 1240 17pokaż telefon. Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów. Cena nieruchomości nie obejmuje kosztów związanych z okazaniem jej granic. Okazanie granic na gruncie może się odbyć na wniosek i koszt nabywcy. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości. Niezbędną infrastrukturę oraz ewentualną przebudowę istniejącego uzbrojenia nabywca wykona własnym staraniem, w porozumieniu z właścicielami sieci. W przypadku konieczności dokonania jakiejkolwiek wycinki drzew nabywca zobowiązany będzie do jej wykonania na własny koszt, po uzyskaniu odpowiednich zezwoleń. Wobec cudzoziemców uczestniczących w przetargu, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2278. Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca nieruchomości. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do unieważnienia bądź odwołania przetargu z ważnych powodów, z podaniem przyczyny. Dodatkowe informacje o przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Przestrzennej, pokój nr 51, w Urzędzie Miasta Sanoka, Rynek 1, tel. 13 pokaż telefon, oraz na stronie internetowej: www.bip.um.sanok.pl (zakładka „zamówienia publiczne i przetargi”). Postępowanie przetargowe wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1—88) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1490). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Miasta Sanoka można uzyskać na stronie www.bip.um.sanok.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych”. Kontakt: Urząd Miasta Sanok tel: 13 pokaż telefon
Numer oferty: 30637/3186/OGS

Statystyki ogłoszenia:

Lokalizacja

Sanok

Podobne nieruchomości