Działka 1027 m2, Rydzynki
7 440 zł 7,24 zł/m2
Kontakt

Działka budowlana na sprzedaż Rydzynki - 1027 m2

7,24 zł/m2 7 440 Sprawdź ratę >>

Szczegóły

Kategoria:
Działki i grunty na sprzedaż
Lokalizacja:
Rydzynki
Cena:

7 440 zł

Cena za m2
7,24 zł/m2
Rodzaj działki:
budowlana
Liczba pokoi:
0
Numer oferty:
ZSlc-00000461
Piętro:
Parter
Liczba pięter w budynku:
0
Rok budowy:
0
Powierzchnia całkowita:
1 027 m2
Powierzchnia działki:
1 027 m2
Kredyt:
Sprawdź ratę!

Opis oferty

GPGR.6840.7.2018r. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej w obrębie Rydzynki,gmina Tuszyn. Burmistrz Miasta Tuszyna ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej, położonej w Rydzynkach, gmina Tuszyn, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr : • 137/8 o pow.0,1027 ha • 137/19 pow. 0,0936 ha Obciążenia nieruchomości: brak Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość:brak zobowiązań. Na działkach zlokalizowane są słupy energetyczne niskiego napięcia oraz nieczynna kanalizacja sanitarna. Na działce nr 137/19 zlokalizowane są częściowo dwa budynki (przeznaczone do rozbiórki) nie stanowiące własności Gminy Tuszyn . Dla ww. nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr PT1P/000pokaż telefon w Sądzie Rejonowym – VI Wydziale Ksiąg Wieczystych w Piotrkowie Tryb. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Tuszyna nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i zabudowę letniskową (6 MN,ML). Przetarg odbędzie się w dniu 17 stycznia 2020r. o godz. jn . , w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Tuszynie, ul. Piotrkowska 2/4. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Regulaminem Przetargu. Działka 137/8 cena wywoławcza : 37.200 zł + 23% podatku VAT – godz.1045 działka 137/19 cena wywoławcza: 33.900 zł + 23% podatku VAT – godz.1105 Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w wysokości: • dla działki 137/8 w kwocie: 7.440 zł • dla działki nr 137/19 w kwocie: 6.780 zł do dnia 13 stycznia 2020r. /włącznie/, płatne w kasie urzędu lub przelewem na konto Bank PEKAO S.A I o/Tuszyn 07124034pokaż telefon, w przypadku wpłaty wadium przelewem kwota winna wpłynąć na rachunek urzędu do dnia 13 stycznia 2020r. Wysokość stawki procentowej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego wynosi: 1% Wysokość opłaty z tytułu użytkowania wieczystego wynosi: działka nr 137/8 – 398,48 zł działka nr 137/19 – 363,17 zł Termin wnoszenia opłat : do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok na konto Starostwa Powiatowego w Łodzi. Zasady aktualizacji opłat: nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość nieruchomości ulegnie zmianie. Uchylenie się nabywcy od zawarcia umowy powoduje odstąpienie od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Burmistrz Miasta Tuszyna może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów o czym niezwłocznie poda informację do publicznej wiadomości. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Bliższych informacji udziela Referat Gospodarki Przestrzennej, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miasta w Tuszynie, pok. 6, tel. (42)pokaż telefon w.29. Burmistrz Miasta Tuszyna Witold Małecki Sp.UK Regulamin przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Tuszynie. 1. Przedmiotem sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej, położonej w Rydzynkach, gmina Tuszyn, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr : • 137/8 o pow.0,1027 ha Obciążenia nieruchomości: brak Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość:brak zobowiązań. Na działce zlokalizowany jest słupy energetyczny niskiego napięcia oraz nieczynna kanalizacja sanitarna. 2.Dla ww. nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr PT1P/000pokaż telefon w Sądzie Rejonowym – VI Wydziale Ksiąg Wieczystych w Piotrkowie Tryb. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Tuszyna nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i zabudowę letniskową (6 MN,ML). 3.Przetarg odbędzie się w dniu 17 stycznia 2020r. o godz..1045 , w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Tuszynie, ul. Piotrkowska 2/4. Działka 137/8 cena wywoławcza : 37.200 zł + 23% podatku VAT Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w wysokości: 7.440 zł do dnia 13 stycznia 2020r. /włącznie/, płatne w kasie urzędu lub przelewem na konto Bank PEKAO S.A I o/Tuszyn 07124034pokaż telefon, w przypadku wpłaty wadium przelewem kwota winna wpłynąć na rachunek urzędu do dnia 13 stycznia 2020r. Wysokość stawki procentowej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego wynosi: 1% Wysokość opłaty z tytułu użytkowania wieczystego wynosi: 398,48 zł Termin wnoszenia opłat : do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok na konto Starostwa Powiatowego w Łodzi. Zasady aktualizacji opłat: nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość nieruchomości ulegnie zmianie. 4.Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. 5.O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej tj. 372 zł. 6.Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu, jeżeli posiadają zgodę na nabycie nieruchomości, stosownie do przepisów o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. 7.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. 8.Przetarg jest ukończony po trzecim wywołaniu najwyższej z zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte. 9.Gmina Tuszyn w terminie najpóźniej 21 dni od ustalenia nabywcy nieruchomości jest zobowiązana do zawiadomienia tej osoby o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży. 10.Osoba, która wygrała przetarg jest zobowiązana do wpłaty całej ceny sprzedaży nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Na poczet ceny sprzedaży zaliczane jest wpłacone wadium. 11.Uchylenie się nabywcy od zawarcia umowy powoduje odstąpienie od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 12.Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu podlega niezwłocznie zwrotowi jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio : -odwołania przetargu, -zamknięcia przetargu, -unieważnienia przetargu, -zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. 13.Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca. 14.Burmistrz Miasta Tuszyna może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów o czym niezwłocznie poda informację do publicznej wiadomości. 15.Protokół z przeprowadzonego przetargu sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa przeznaczone są dla właściwego organu, a jeden dla osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości. 16.Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia aktu notarialnego. 17.Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Miasta Tuszyna, w terminie 7 dni od ogłoszenia wyniku przetargu. Burmistrz Miasta Tuszyna Witold Małecki Sp.UK Regulamin przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Tuszynie. 1. Przedmiotem sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej, położonej w Rydzynkach, gmina Tuszyn, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr : • 137/19 pow. 0,0936 ha Obciążenia nieruchomości: brak Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość:brak zobowiązań. Na działce zlokalizowany jest słupy energetyczny niskiego napięcia oraz nieczynna kanalizacja sanitarna. Na działce nr 137/19 zlokalizowane są częściowo dwa budynki (przeznaczone do rozbiórki) nie stanowiące własności Gminy Tuszyn . 2.Dla ww. nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr PT1P/000pokaż telefon w Sądzie Rejonowym – VI Wydziale Ksiąg Wieczystych w Piotrkowie Tryb. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Tuszyna nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i zabudowę letniskową (6 MN,ML). 3.Przetarg odbędzie się w dniu 17 stycznia 2020r. o godz. 1105 , w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Tuszynie, ul. Piotrkowska 2/4. Działka 137/19 cena wywoławcza : 33.900 zł + 23% podatku VAT Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w wysokości: 6.780 zł do dnia 13 stycznia 2020r. /włącznie/, płatne w kasie urzędu lub przelewem na konto Bank PEKAO S.A I o/Tuszyn 07124034pokaż telefon, w przypadku wpłaty wadium przelewem kwota winna wpłynąć na rachunek urzędu do dnia 13 stycznia 2020r. Wysokość stawki procentowej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego wynosi: 1% Wysokość opłaty z tytułu użytkowania wieczystego wynosi: 363,17 zł Termin wnoszenia opłat : do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok na konto Starostwa Powiatowego w Łodzi. Zasady aktualizacji opłat: nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość nieruchomości ulegnie zmianie. 4.Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. 5.O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej tj. 339 zł. 6.Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu, jeżeli posiadają zgodę na nabycie nieruchomości, stosownie do przepisów o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. 7.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. 8.Przetarg jest ukończony po trzecim wywołaniu najwyższej z zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte. 9.Gmina Tuszyn w terminie najpóźniej 21 dni od ustalenia nabywcy nieruchomości jest zobowiązana do zawiadomienia tej osoby o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży. 10.Osoba, która wygrała przetarg jest zobowiązana do wpłaty całej ceny sprzedaży nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Na poczet ceny sprzedaży zaliczane jest wpłacone wadium. 11.Uchylenie się nabywcy od zawarcia umowy powoduje odstąpienie od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 12.Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu podlega niezwłocznie zwrotowi jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio : -odwołania przetargu, -zamknięcia przetargu, -unieważnienia przetargu, -zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. 13.Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca. 14.Burmistrz Miasta Tuszyna może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów o czym niezwłocznie poda informację do publicznej wiadomości. 15.Protokół z przeprowadzonego przetargu sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa przeznaczone są dla właściwego organu, a jeden dla osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości. 16.Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia aktu notarialnego. 17.Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Miasta Tuszyna, w terminie 7 dni od ogłoszenia wyniku przetargu. Burmistrz Miasta Tuszyna Witold Małecki Sp.UK
Numer oferty: ZSlc-00000461
Osoba odpowiedzialna zawodowo: GC Trader
Nr licencji zawodowej: brak danych


Średnie ceny w tej lokalizacji

7 440
Cena zł/m2
1 rok 2 lata 5 lat

W tej samej miejscowości:  
Pokaż

Lokalizacja

Rydzynki

Podobne nieruchomości

Możesz sprawić, aby najlepsi agenci szukali dla Ciebie i za Ciebie!
  • Określ cechy wymarzonej nieruchomości
  • Zaangażujemy zaufanych agentów w poszukiwania
  • Wybierzemy trzech z nich i w ciągu 7 dni przedstawimy Ci oferty najbliższe Twojemu ideałowi
Czego szukamy?

Lokalizacja Twojej wymarzonej nieruchomości musi być określona precyzyjnie. Aby określić precyzyjnie lokalizację, skorzystaj z podpowiedzi.

Twoje dane

Niestety w związku z brakiem numeru telefonu/e-maila, nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować.

Jeśli chcesz poznać naszą ofertę, wypełnij jeszcze raz formularz, zostawiając do siebie kontakt telefoniczny oraz adres e-mail.

Podanie adresu e-mail oraz numeru telefonu oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie od Domiporta Sp. z o.o. (administratora) informacji w ramach newslettera zawierających wybrane przez Domiporta Sp. z o.o. ogłoszenia z portalu Domiporta.pl oraz przekazanie danych partnerom spółki Domiporta sp. z o.o. w celu przedstawienia szczegółów ofert przekazanych w ramach newslettera. Domiporta może przekazać informacje do maksymalnie 5 partnerów jeśli uzna, że posiadają oni oferty zbieżne z preferencjami pozostawionymi w formularzu.
Administratorem danych osobowych jest Domiporta Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu założenia i obsługi konta w serwisie Domiporta.pl, w szczególności w celu umożliwienia spersonalizowanego poszukiwania ogłoszeń w serwisie Domiporta.pl oraz prezentowania Pani/Panu interesujących Panią/Pana ogłoszeń zamieszczanych w serwisie Domiporta.pl, w celach marketingowych, w tym profilowania, a także w celach statystycznych i analitycznych administratora. W razie wyrażenia stosownej zgody Pani/Pana dane będą przetwarzane także w celu kierowania do Pani/Pana treści marketingowych spółki Domiporta Sp. z o.o. i jej Partnerów z branży nieruchomościowej i finansowej. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w Regulaminie i Polityce prywatności. (rozwiń)