To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: śląskie, Rybnik

Działka na sprzedaż Rybnik, Zebrzydowicka

138 m2
19 084 PLN 138 zł/m2
Opis
TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach ul. Portowa 14A, 44-102 Gliwice Adres do korespondencji: Skrytka pocztowa nr 2708 40-389 Katowice info@tauron-dystrybucja.pl Infolinia: +48 32 606 0 616 OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY w przetargu nieograniczonym Spółka TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, 31–035 Kraków, ul. Podgórska 25A NIP 6110202860, REGON 230179216, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS 0000073321, przez Sąd Rejonowy dla miasta Krakowa - Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 560 489 734,52 PLN wniesiony w całości ZAPRASZA do przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu- działek o numerach: 1070/100 o powierzchni 65 m2 (obręb 0089 Rybnik) oraz 1318/147 o powierzchni 73 m2 (obręb 0106 Smolna), dla których VII Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rybniku prowadzi księgę wieczystą KW nr GL1Y/00073030/3 wraz z prawem własności składnika budowlanego- nawierzchni utwardzonej, położonych w Rybniku przy ul. Zebrzydowickiej. Cena wywoławcza wynosi – 19 084,00 zł brutto (słownie złotych: dziewiętnaście tysięcy osiemdziesiąt cztery złote, 00/100). Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działek gruntu nr 1070/100 i 1318/147, zostanie zwolniona z opodatkowania na podstawie art. 43 ust 1 pkt. 10 ustawy o VAT. Warunkiem przystąpienia do Przetargu nieograniczonego jest wniesienie Wadium. Termin i miejsce wpłaty wadium: Wadium w wysokości 1.908,40 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset osiem złotych, 40/100) należy wnieść w formie pieniężnej do dnia 25.10.2021r. na rachunek bankowy TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach: 73 1140 1078 0000 2205 5500 2001 z dopiskiem: „WADIUM – przetarg pisemny na sprzedaż nieruchomości położonej w Rybniku przy ul. Zebrzydowickiej – działki nr 1070/100, 1318/147”. Za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu środków finansowych na rachunek bankowy Sprzedającego. Termin i miejsce składania ofert: ofertę należy składać w dni robocze do dnia 27.10.2021r. do godz. 9:00 w TAURON Obsługa Klienta Sp. z o.o., 44-100 Gliwice ul. Barlickiego 2 w kancelarii, w jednej zamkniętej kopercie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy (firmy) oraz adresu (siedziby firmy) z dopiskiem na kopercie „Przetarg pisemny na sprzedaż nieruchomości położonej w Rybniku przy ul. Zebrzydowickiej – działki nr: nr 1070/100, 1318/147”. Termin i miejsce otwarcia ofert: w dniu 28.10.2021r., o godz. 12:00 w Gliwicach przy ul. Portowej 14a w siedzibie TAURON Dystrybucja S.A Oddział w Gliwicach w Budynku I, sala konferencyjna z zachowaniem kolejności według daty wpływu oferty. Opis nieruchomości: Nieruchomość zlokalizowana w Rybniku przy ul. Zebrzydowickiej, w strefie pośredniej miasta. W jej otoczeniu znajduje się zabudowa jednorodzinna, GPZ Nowiny oraz zabudowa produkcyjno-usługowa i usługowo-warsztatowa. Nieruchomość składa się z dwóch działek o łącznej powierzchni 138 m2, stanowiących drogę o nawierzchni utwardzonej w pogorszonym stanie technicznym. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej – ul. Zebrzydowickiej i stanowi jedyny możliwy dojazd do nieruchomości osób prywatnych. Po terenie nieruchomości przebiegają dwie nieczynne linie kablowe elektroenergetyczne, stanowiące własność - Kopalni Piasku „Kotlarnia” S.A. W dziale I-Sp- (spis praw związanych z własnością) księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości widnieją uprawnienia wynikające z prawa ujawnionego w dziale III innej księgi wieczystej, przedmiotowe uprawnienia przysługują Sprzedającemu. Działki nie posiadają widocznych znaków granicznych, ewentualne ich wznowienie leży po stronie kupującego. Przedmiotowa nieruchomość położona jest w granicach obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w rejonie ulicy Zebrzydowickiej (MPZP-22-2), zatwierdzonego Uchwałą nr 128/XI/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 maja 2019r. Zgodnie z zapisami w ww. planie, działki 1070/100 i 1318/147 położone są w terenie oznaczonym symbolem 2MU- tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej, w niewielkiej części 2KDZ- drogi publiczne klasy drogi zbiorczej. Termin i miejsce, w którym można uzyskać informacje dotyczące przedmiotu przetargu: dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 32 303 54 22 lub 32 303 54 27, nieruchomość można oglądać w dni robocze w terminie do dnia 25.10.2021r. w godz. od 9:00 do 12:00 po uprzednim skontaktowaniu się z wyżej wskazanymi nr telefonów. Podpisanie umowy sprzedaży nieruchomości odbywa się w Kancelarii Notarialnej zaproponowanej przez Spółkę. Wszystkie koszty zakupu nieruchomości ponosi nabywca w tym w szczególności: wynagrodzenia notariusza (taksa notarialna), podatek PCC oraz koszty wpisów do ksiąg wieczystych. Szczegółowe warunki Przetargu zostały udostępnione na stronie internetowej: www.nieruchomosci.tauron.pl Kontakt: TAURON Dystrybucja SA Oddział w Gliwicach tel: (32) 303 54 22 Renata.Bartecka-Grochla@tauron-dystrybucja.pl
Więcej
Działka:
na sprzedaż
Powierzchnia całkowita:
138 m2
Lokalizacja:
województwo: śląskie powiat: Rybnik gmina: Rybnik miejscowość: Rybnik ulica: Zebrzydowicka

Podobne oferty w tej lokalizacji