To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: wielkopolskie, Rojów

Działka na sprzedaż Rojów,

11636 m2
3 204 150 PLN 275 zł/m2
Opis
WGN 6840.9.2020.2021 WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ Przedmiotem I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż jest nieruchomość niezabudowana położona w Rojowie, gmina Ostrzeszów, działka ewidencyjna numer: 996/29. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej: Przedmiotowa nieruchomość stanowi własność Miasta i Gminy Ostrzeszów. Działka nr: 996/29 objęta jest księgą wieczystą KZ1O/00037037/8, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostrzeszowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Dział IV KW wolny jest od obciążeń. W dziale III KW wpisane zostało ograniczone prawo rzeczowe opisane poniżej. W dziale I KW widnieje wzmianka DZ.KW./KZ1O/3284/21/1 z 29.07.2021 r. dotycząca odłączenia z księgi wieczystej działek nr: 996/8, 996/30. Oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości: Obręb ewidencyjny: 0014 Rojów Gmina Ostrzeszów Działka nr 996/29 Grunt sklasyfikowany jako: grunty orne R IVa (1,0870 ha) R V (0,0766 ha). Powierzchnia [ha]: 1,1636 Opis nieruchomości: Grunt zlokalizowany jest w północno-wschodniej części obrębu geodezyjnego Rojów, przy ulicy Stefana Czarnieckiego. Powierzchnia działki jest lekko pofałdowana ze spadkami w kierunku południowo- wschodnim, a kształt granic jest regularny (wielobok). Działka posiada dostęp do drogi publicznej, która jest drogą gminną (ulica Stefana Czarnieckiego). Działka jest niezabudowana. W pasie drogi ul. Stefana Czarnieckiego przebiega sieć telekomunikacyjna, wodociągowa, kanalizacyjna, elektroenergetyczna. Forma zbycia: Sprzedaż prawa własności w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Cena nieruchomości [zł]: 3.204.150,00 (w tym 23% VAT na podstawie art. 5 ust.1, art.7 ust.1. ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 685 z póz. zm.). Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: Przedmiotowa działka zgodnie z Uchwałą nr XIII/93/2019 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rojów w rejonie ulicy Hetmańskiej (opubl. w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, poz. 6909 z dnia 26 lipca 2019 r.) wchodzi w skład jednostki bilansowej tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 1.MW. Termin płatności: Cena nieruchomości uzyskana w drodze przetargu płatna jest nie później niż dwa dni przed zawarciem umowy notarialnej przenoszącej własność. Za dokonanie zapłaty uważa się wpływ środków finansowych na konto Urzędu. Działka nr 996/29 powstała w wyniku podziału geodezyjnego działki nr 996/25 zatwierdzonego decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów nr WGP.6831.2.37.2020 z dnia 16.10.2020 r. W wyniku dokonanego podziału z działki nr 996/25 wydzielono 4 działki o nr ewidencyjnych: 996/28, 996/29, 996/30, 996/31. Wadium zostało określone na kwotę: 320.415,00 zł (w tym 23%VAT). Przetarg odbędzie się w dniu 24 listopada 2021 r. o godz. 10:00, w lokalu Urzędu Miasta i Gminy w Ostrzeszowie przy ul. Zamkowej 31, pokój nr 104, I piętro. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest uiszczenie wadium w pieniądzu w wyżej określonej wysokości nie później niż do dnia 17 listopada 2021r. do godz. 24:00. Tytuł wpłaty wadium winien jednoznacznie wskazywać uczestnika przetargu oraz nieruchomość, której wpłata dotyczy. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazany rachunek bankowy. Wymagane wadium w kwocie: 320.415,00 zł (słownie: trzysta dwadzieścia tysięcy czterysta piętnaście złotych 00/100), należy wpłacić na konto depozytowe Urzędu Miasta i Gminy w Ostrzeszowie nr: 93 1090 1173 0000 0000 1700 6081, dowód wpłaty należy okazać na przetargu. W dziale III księgi wieczystej nr KZ1O/00037037/8 wpisane jest ograniczone prawa rzeczowe: odpłatna i nieograniczona w czasie służebność przesyłu polegającą na: 1/ prawie dysponowania działkami numer: A) 2428/1 położonej w obrębie Ostrzeszów-miasto, gmina Ostrzeszów w pasie służebności przesyłu o powierzchni 41 m2, B) 996/25 położonej w obrębie Rojów, gmina Ostrzeszów w pasie służebności przesyłu o powierzchni 657 m2, C) 468/4 położonej w obrębie Rojów, gmina Ostrzeszów w pasie służebności przesyłu o powierzchni 65 m2, D) 468/7 położonej w obrębie Rojów, gmina Ostrzeszów w pasie służebności przesyłu o powierzchni 121 m2, na cele budowlane dla projektowanego gazociągu średniego ciśnienia DN(DZ)160PE (MOP DO 0,5 MPA), 2/ znoszeniu istnienia urządzenia sieci gazowej w postaci projektowanego gazociągu średniego ciśnienia DN(DZ)160PE (MOP DO 0,5 MPA), na nieruchomościach obciążonych, 3/ prawie do korzystania z nieruchomości obciążonych w zakresie niezbędnym do dokonywania konserwacji, remontów, modernizacji, usuwania awarii oraz przebudowy urządzenia gazociągu średniego ciśnienia DN(DZ)160PE (MOP DO 0,5 MPA), ponadto korzystania z nieruchomości obciążonych w zakresie pasa terenu równego szerokości strefy ochronnej tj. 0,5 m z każdej strony wzdłuż projektowanego gazociągu średniego ciśnienia DN(DZ)160PE (MOP DO 0,5 MPA) na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie. Ogłoszenie i regulamin przetargu zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Ostrzeszowie, adres strony: www.ostrzeszow.nowoczesna.pl, w zakładce: przetargi/zamówienia publiczne: przetargi na nieruchomości oraz na stronie Urzędu www.ostrzeszow.pl Organizator przetargu może przetarg odwołać z ważnych powodów. Informacja o odwołaniu zostanie podana do publicznej wiadomości w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu. Dodatkowe informacje dotyczące stanu prawnego nieruchomości, regulaminu i postępowania przetargowego można uzyskać w Wydziale Gospodarowania Nieruchomościami Urzędu Miasta i Gminy w Ostrzeszowie - ul. Zamkowa 31, II piętro, pokój nr 201 bądź 202, nr telefonu 62 732-06-23 lub 62 732-06-22 w godzinach 7:00 – 15:00. Link do ogłoszenia na stronie Urzędu: http://ostrzeszow.nowoczesnagmina.pl/?a=13912 Kontakt: Urząd Miasta i Gminy Ostrzeszów tel: 62 732-06-23 emigon@ostrzeszow.pl
Więcej
Działka:
na sprzedaż
Powierzchnia całkowita:
11 636 m2
Lokalizacja:
województwo: wielkopolskie powiat: Ostrzeszowski gmina: Ostrzeszów miejscowość: Rojów