Działka 1780 m2, Puste Łąki
31 200 zł 17,53 zł/m2
Kontakt

Działka budowlana na sprzedaż Puste Łąki - 1780 m2

Cena 31 200 17,53 zł/m2
Sprawdź ratę kredytu >>

Więcej informacji

Wyszków, dn. 19.09.2019r. BURMISTRZ WYSZKOWA OGŁASZA V PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Wyszków położonej w Pustych Łąkach, dla których Sąd Rejonowy w Wyszkowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr OS1W/000pokaż telefon. Nieruchomość składa się z działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 449/3 i 449/4 o łącznej powierzchni 1780 m2 (będą zbyte jako jedna nieruchomość). W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest na terenie przeznaczonym w części pod zabudowę letniskową, w części pod zieleń łęgową, śródpolną, dolin rzek i zieleń leśną. Cena wywoławcza nieruchomości – 31.200,00zł (wadium 4.600,00zł) Cena wywoławcza nieruchomości stanowi 60% ceny wywoławczej z I przetargu. Terminy poprzednich przetargów: 14.05.2019r., 25.06.2019r., 06.08.2019r., 17.09.2019r. UWAGA! Na obu działkach znajdują się pozostałości po ogrodzeniu a na działce nr 449/4 drewniana szopa. Przetarg odbędzie się w dniu 29 października 2019r. o godz. 13.00 w budynku Urzędu Miejskiego w Wyszkowie, Aleja Róż 2 (pokój 126A – sala ślubów). Przystępujący do przetargu winni wpłacić na rzecz Gminy Wyszków wadium w wysokości podanej w nawiasach z adnotacją „Przetarg w dniu 29.10.2019r. Puste Łąki”, najpóźniej do dnia 23 października 2019r. na konto nr 19 8931 00pokaż telefon w Banku Spółdzielczym w Wyszkowie. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Wyszkowie. Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać następujące dokumenty: 1) Dokument tożsamości. 2) Przy nabywaniu nieruchomości przez jednego z małżonków do majątku wspólnego, należy złożyć pisemną zgodę drugiego małżonka na dokonanie nabycia z podaniem numeru nieruchomości oraz notarialnym potwierdzeniem własnoręczności podpisu. 3) Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. 4) Pełnomocnicy powinni złożyć pełnomocnictwo z poświadczeniem własnoręczności podpisu. 5) W przypadku pełnomocnictwa notarialnego - wypis lub kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem. 6) W przypadku osób prawnych należy przedłożyć dokument uprawniający do reprezentowania firmy (np. Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców). Całą wylicytowaną kwotę, po uwzględnieniu wadium należy wpłacić, najpóźniej w terminie 7 dni przed datą zawarcia aktu notarialnego. W przypadku uchylenia się od zawarcia aktu notarialnego wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy. Zgodnie z § 12 uchwały Nr XIX/189/16 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony koszty notarialne i wieczystoksięgowe ponosi nabywca. Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Wyszkowie, pokój 125, tel. (29)pokaż telefon. Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyszkowie oraz na stronie: bip.wyszkow.pl Kontakt: Urząd Miasta Wyszków tel: (29)pokaż telefon
Numer oferty: 24488/3186/OGS
Zwiń opis

Kategoria:
Działki i grunty na sprzedaż
Lokalizacja:
Puste Łąki
Cena:

31 200 zł

Cena za m2
17,53 zł/m2
Rodzaj działki:
budowlana
Powierzchnia całkowita:
1 780 m2
Powierzchnia działki:
1 780 m2
Ogrodzenie działki:
inne
Lokalizacja:
województwo: Mazowieckie powiat: Wyszkowski gmina: Wyszków miejscowość: Puste Łąki
Numer oferty:
24488/3186/OGS


Mapa

Podobne nieruchomości