Działka 44624 m2, Puławy, Komunalna
2 000 000 zł 44,82 zł/m2
Kontakt

Działka budowlana na sprzedaż Puławy, Komunalna - 44624 m2

Cena 2 000 000 44,82 zł/m2
Sprawdź ratę kredytu >>

Więcej informacji

Puławy, 16 wrzesień 2019r. Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r., poz. 2204 z późn. zm.) PREZYDENT MIASTA PUŁAWY ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, zlokalizowanej przy ul. KOMUNALNEJ w PUŁAWACH położonej w Specjalnej Strefie Ekonomicznej „Starachowice” Lp.: 1 Położenie nieruchomości: Puławy obręb – Wólka Profecka ul. Komunalna Nr działki: 972 Powierzchnia (w ha): 4,4624 ha Księga wieczysta: LU1P/000pokaż telefon Opis nieruchomości: Niezabudowana, niezagospodarowana, o kształcie korzystnym, zbliżonym do prostokąta, dojazd korzystny, drogą asfaltową ul. Komunalną (od strony południowej działki) Przeznaczenie: Obowiązuje Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Miasta Puławy, przygotowany jest projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy Miasto Puławy Cena wywoławcza ( zł )*: 2 000 000,00 Wadium ( zł ): 200 000,00 Uwagi: Postąpienie nie niższe niż 1% ceny wywoławczej * do ceny nieruchomości uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek od towarów i usług wynoszący 23 % Prawo własności nieruchomości ozn. nr geodezyjnym 972 o pow. 4,4624 ha, zlokalizowanej przy ul. Komunalnej w Puławach ujawnione jest w księdze wieczystej LU1P/000pokaż telefon prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Puławach – Wydział Ksiąg Wieczystych. Na przedmiotowej nieruchomości nie ciążą żadne ograniczone prawa rzeczowe ani roszczenia osób trzecich i nie istnieją ograniczenia w rozporządzaniu nią oraz nie istnieją warunki powstania hipoteki przymusowej obciążającej nieruchomość z mocy art. 34 i 35 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. ordynacja podatkowa. Na podstawie ustaleń zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Miasto Puławy, zatwierdzonej uchwałą Nr IV/31/15 Rady Miasta Puławy z dnia 29 stycznia 2015r. działka nr 972 położona jest w strefie II b - strefie działalności gospodarczej z dopuszczeniem produkcji, w której ustala się realizację funkcji usługowych i magazynowo- składowych oraz funkcji produkcyjnych. Maksymalna wysokość zabudowy (budynku) nie może przekraczać 20 metrów, intensywność zabudowy nie może być wyższa niż 2,0 całkowitej powierzchni działki. Ustala się nakaz zachowania 10 % powierzchni biologicznie czynnej całkowitej powierzchni działki budowlanej oraz ograniczenia potencjalnych uciążliwości do granic działek; - obrębie oznaczonym symbolem „IK” z przeznaczeniem terenu pod urządzenia systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków. Zgodnie z projektem Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Puławy działka znajduje się w strefie z przeznaczeniem terenu pod obiekty produkcyjne, obiekty magazynowo - składowe oraz usługowe. Ze względu na brak obwiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu, przed przystąpieniem przez nabywcę do realizacji inwestycji konieczne będzie uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy. Dojazd do działki korzystny, drogą asfaltową – ul. Komunalną o szerokości w liniach rozgraniczających 25 m – dojazd od drogi wojewódzkiej nr 801 - ul. Dęblińskiej. W ul. Komunalnej znajduje się sieć wodociągowa ? 200, kanalizacja sanitarna i kanał sanitarny ? 1200. W ul. Komunalnej znajduje się sieć gazowa gs 180 i gs 90. Teren uzbrojony w sieć energii elektrycznej i teletechnicznej. Działka znajduje się w bliskiej odległości od obwodnicy miasta Puławy - drogi krajowej nr 12- wraz z przeprawą mostową na Wiśle – most im. Jana Pawła II. Działka ozn. nr 972 znajduje się w Specjalnej Strefie Ekonomicznej „Starachowice”, która została ustanowiona Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 września 1997r. na okres do 31 grudnia 2026 roku. Podmiotem zarządzającym strefą jest: SSE „Starachowice” SA ul. Radomska 29 27-200 Starachowice tel. +48 4pokaż telefon fax + 48 41pokaż telefon www.sse.com.pl Marketing tel. + 48 41pokaż telefon e – mail: Zarządzającemu strefą służy prawo pierwokupu w zakresie prawa własności i użytkowania wieczystego położonych na obszarze strefy nieruchomości na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 20 października 1994r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 482 z późn. zm.) stanowiącej Załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Przedsiębiorcy posiadający we władaniu nieruchomości położone na terenie strefy partycypują w kosztach ponoszonych przez Zarządzającego, związanych z administrowaniem Strefą oraz utrzymaniem ogólnej infrastruktury Strefy na zasadach określonych w umowie. Na podstawie Uchwały Nr X/91/15 Rady Miasta Puławy z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Podstrefy Specjalnej Strefy Ekonomicznej Starachowice w Puławach na wniosek przedsiębiorcy może zostać przyznane zwolnienie przez okres 2 lat. Przetarg odbędzie się w dniu 22 listopada 2019r. o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej (parter) w Urzędzie Miasta Puławy przy ul. Lubelskiej 5. Wadium w pieniądzu należy wpłacić na rachunek Urzędu Miasta Puławy nr 15 1560 11pokaż telefon w GETIN BANK SA do dnia 18 listopada 2019r. włącznie. Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu. Warunkiem udziału w przetargu jest: - wniesienie wadium w wysokości i terminie wyznaczonych w ogłoszeniu o przetargu; - w przypadku osób fizycznych – osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie. Przy nabywaniu nieruchomości do majątku wspólnego wymagana jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, posiadającego pełnomocnictwo (zgodę) współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu, na nabycie nieruchomości i zaciągnięcie zobowiązań z tego tytułu; - w przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – okazanie dowodu tożsamości i aktualnego wyciągu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Przy nabywaniu nieruchomości do majątku wspólnego wymagana jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, posiadającego pełnomocnictwo (zgodę) współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu, na nabycie nieruchomości i zaciągnięcie zobowiązań z tego tytułu; - w przypadku osób prawnych – okazanie aktualnego odpisu z właściwego rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot, umowy spółki, uchwały odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości i zaciągnięcie zobowiązań z tego tytułu; - jeżeli uczestnikiem przetargu jest konsorcjum, holding lub grupa podmiotów gospodarczych nie będących osobą prawną za uczestnika przetargu będzie się uważać osobę wskazaną przez pozostałych członków konsorcjum, holdingu lub grupy podmiotów gospodarczych stosownymi pełnomocnictwami i wpłacającą w imieniu wszystkich wadium; - w przypadku cudzoziemców nie będących obywatelami lub przedsiębiorcami państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Konfederacji Szwajcarskiej – przedłożenie przyrzeczenia zezwolenia na nabycie nieruchomości. Cudzoziemiec, który wygra przetarg przed podpisaniem umowy przeniesienia własności zobowiązany będzie pod rygorem utraty wadium przedstawić zezwolenie na nabycie nieruchomości, wydane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości w dniu nabycia nieruchomości. Nabywca zobowiązany jest do: 1. zawarcia warunkowej umowy sprzedaży w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu; 2. w przypadku nieskorzystania przez Zarządzającego strefą z prawa pierwokupu nieruchomości i nie ubiegania się nabywcy o wydanie decyzji o wsparciu umowa przenosząca własność nieruchomości zostanie zawarta z nabywcą w terminie 30 dni od upływu terminu wyznaczonego dla Zarządzającego strefą do skorzystania z prawa pierwokupu lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez gminę od Zarządzającego strefą pisemnej informacji o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu; 3. w przypadku ubiegania się o decyzję o wsparciu - nabywca zobowiązany jest do uzyskania w terminie 2 miesięcy od dnia zawarcia warunkowej umowy sprzedaży decyzji wydanej przez Zarządzającego spełniającej wymogi: - ustawy z dnia 10 maja 2018r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz. U. z 2018r., poz. 1162 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2018r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji (Dz. U. z 2018r.,poz. 1713 j.t.) i zawarcia umowy przenoszącej własność w terminie 30 dni od dnia uzyskania decyzji o wsparciu; 4. w przypadku nieskorzystania przez Zarządzającego strefą z prawa pierwokupu nieruchomości oraz nieuzyskania przez nabywcę w wyznaczonym terminie decyzji o wsparciu, nabywca zobowiązany jest do zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji od Zarządzającego strefą o wydaniu decyzji odmownej. Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest przed wyznaczonym terminem podpisania umowy notarialnej przeniesienia własności zapłacić kwotę równą 100% ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu, pomniejszonej o wpłacone wadium. Uchylenie się od zawarcia warunkowej umowy sprzedaży spowoduje odstąpienie od zawarcia tej umowy i przepadek wadium. Uchylenie się od zawarcia umowy przenoszącej własność oraz nie uiszczenie ceny sprzedaży, pomniejszonej o wpłacone wadium, spowoduje odstąpienie od zawarcia tej umowy i przepadek wadium. Koszty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości. Szczegółowe informacje o przetargu i sprzedawanej nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Puławy, pok. 239 - tel. 81 4pokaż telefon i pok. 204 tel. 81 4pokaż telefon. W postępowaniu przetargowym będą stosowane przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r., poz. 1490 j.t.). Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej UM Puławy oraz na stronie internetowej - www.pulawy.eu. Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia ważnych powodów. Załączniki: 1. ustawa z dnia 20 października 1994r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 482 z późn. zm.) 2. ustawa z dnia 10 maja 2018r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz. U. z 2018r.,poz. 1162 z późn. zm.) 3. Mapa nieruchomości szt. 3 4. Zdjęcia nieruchomości szt. 3 Kontakt: Urząd Miasta Puławy tel: 81 4pokaż telefon
Numer oferty: 24423/3186/OGS
Zwiń opis

Kategoria:
Działki i grunty na sprzedaż
Lokalizacja:
Puławy, Komunalna
Cena:

2 000 000 zł

Cena za m2
44,82 zł/m2
Rodzaj działki:
budowlana
Powierzchnia całkowita:
44 624 m2
Powierzchnia działki:
44 624 m2
Ogrodzenie działki:
inne
Lokalizacja:
województwo: Lubelskie powiat: Puławski gmina: Puławy miejscowość: Puławy ulica: Komunalna
Numer oferty:
24423/3186/OGS


Mapa

Podobne nieruchomości