To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: podlaskie, łomżyński, Przytuły

Działka na sprzedaż Przytuły,

803 m2
74 000 PLN 92 zł/m2
Opis
OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE AUKCJI Aukcja odbywa się na zasadach określonych Regulaminem postępowań na sprzedaż nieruchomości Poczty Polskiej S.A dostępnym na stronie internetowej http://nieruchomosci.poczta-polska.pl, w siedzibie Sprzedawcy oraz Prowadzącego Aukcję – informacje pod nr telefonu 85 662-35-51. Oferent zobowiązany jest do pisemnej akceptacji treści w/w Regulaminu. 1. Sprzedawca: POCZTA POLSKA S.A., 00-940 Warszawa, ul. Rodziny Hiszpańskich 8. 2. Prowadzący aukcję: Poczta Polska S.A., Pion Infrastruktury, Region Pionu Infrastruktury w Białymstoku ul. Kolejowa 26, 15-959 Białystok. 3. Przedmiot sprzedaży: prawo użytkowania wieczystego nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 197/1 o powierzchni 0,0803 ha wraz z posadowionym na niej, stanowiącym odrębną nieruchomość budynkiem biurowym o powierzchni użytkowej 106,34 m2, położonej w miejscowości Przytuły, przy ul. Nadstawnej 2, gminie Przytuły, powiecie łomżyńskim, województwie podlaskim, objętej księgą wieczystą numer LM1L/00041690/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Łomży, VI Wydział Ksiąg Wieczystych. Adres nieruchomości - Przytuły ul. Nadstawna 2 Prowadzący aukcję informuje: - nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy; - budynek nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej. - nieruchomość, zgodnie z przepisami prawa, podlega prawu pierwokupu, które może wykonać podmiot uprawniony. Sprzedaż nieruchomości nastąpi na rzecz Nabywcy wyłonionego w przetargu w przypadku niezrealizowania prawa pierwokupu przez uprawniony podmiot, - w trybie określonym w art. 252 Kodeksu cywilnego zostanie ustanowione przez Pocztę Polską S.A. na rzecz operatora telekomunikacyjnego nieodpłatne, nieograniczone w czasie, ograniczone prawo rzeczowe w postaci prawa użytkowania pomieszczenia o powierzchni 11,49 m2 na parterze budynku wraz z prawem użytkowania części wspólnych budynku o łącznej powierzchni 1,79 m2, - w trybie określonym w art. 3051 Kodeksu cywilnego zostanie ustanowione przez Pocztę Polską S.A. na rzecz operatora telekomunikacyjnego nieodpłatne, nieograniczone w czasie, ograniczone prawo rzeczowe w postaci służebności przesyłu, o łącznej powierzchni 47,21 m2 dla infrastruktury teletechnicznej zlokalizowanej w gruncie działki nr 197/1 o powierzchni 15,40 m2, oraz na ścianie budynku o powierzchni 31,81 m2. Cena wywoławcza netto: 74 000,00 zł Minimalne Postąpienie: 1 000,00 zł. Wadium: 7 400,00 zł (sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT) Cena wywoławcza stanowi Cenę wywoławczą, o której mowa w §1 ust. 2 pkt 2 Regulaminu Postępowań. 4. Aukcja odbędzie się w siedzibie prowadzącego aukcję, w dniu 31.03.2021 r. Składanie i analiza dokumentów odbędzie się o godzinie 10:30, aukcja rozpocznie się o godzinie 11:00 w pokoju nr 111 5. Wadium wnoszone w pieniądzu powinno być wpłacone nie później niż do dnia 29.03.2021r przy czym jako termin wpłaty rozumiany jest termin uznania rachunku bankowego Poczty Polskiej S.A. 6. Wadium wnoszone w pieniądzu, w podanej wyżej kwocie należy wpłacić na rachunek bankowy: Bank Pocztowy S.A. w Bydgoszczy nr konta: 85 1320 0019 0099 0718 2000 0025, z dopiskiem na przelewie w rubryce tytułem: „aukcja – Przytuły” UWAGA – wadium: 1) złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia; 2) złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone w terminie do 7 dni roboczych po dokonaniu wyboru oferty. 7. Nieruchomość można oglądać po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym (kontakt: 502 018 474), począwszy od dnia publikacji ogłoszenia do dnia 29.03.2021 r. 8. Oferent zobowiązany jest do złożenia dokumentów wskazanych w § 3 Regulaminu. 9. W przypadku przystąpienia do aukcji osoby fizycznej, w tym reprezentującej osobę prawną, ma ona obowiązek złożenia pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jej danych osobowych dla potrzeb prowadzonej aukcji. 10. Oferent jest zobowiązany do zapoznania się ze stanem fizycznym i prawnym sprzedawanej nieruchomości oraz do złożenia, w przypadku przystąpienia do aukcji, pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem fizycznym i prawnym nieruchomości. 11. W przypadku uchylania się przez wyłonionego Nabywcę od zawarcia umowy, Sprzedawca ma prawo do sądowego dochodzenia zawarcia umowy, zatrzymania wadium albo dochodzenia odszkodowania. 12. Z chwilą przybicia, strony zobowiązane są do zawarcia umowy sprzedaży. 13. Nabywca, który w terminie wskazanym w § 7 ust. 3 Regulaminu nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone Wadium. 14. Bliższe informacje o przedmiocie aukcji oraz procedurze aukcyjnej można uzyskać na stronie http://nieruchomosci.poczta-polska.pl oraz pod numerami telefonów: 85 662-35-51 oraz 502-338-116. 15. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści ogłoszenia i warunków aukcji. 16. W każdym czasie przed rozstrzygnięciem aukcji, w szczególności w przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Sprzedawca może odstąpić od rozstrzygnięcia aukcji lub unieważnić ją bez podania przyczyny. 17. Warunkiem podpisania umowy sprzedaży nieruchomości będzie uzyskanie przez Sprzedawcę odpowiednich zgód korporacyjnych. 18. Oferent zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, iż w przypadku zamknięcia aukcji i wyboru jego oferty, a następnie niewyrażenia odpowiedniej zgody korporacyjnej, nie będzie wnosił żadnych roszczeń do Sprzedawcy związanych z nie zawarciem umowy sprzedaży. 19. Do zaoferowanej ceny doliczony zostanie należny podatek VAT, o ile wynika to z obowiązujących przepisów prawa.
Więcej
Działka:
na sprzedaż
Powierzchnia całkowita:
803 m2
Lokalizacja:
województwo: podlaskie powiat: łomżyński gmina: Przytuły miejscowość: Przytuły

Podobne oferty w tej lokalizacji

OBEJRZANE Zobacz galerię działka na sprzedaż 6195m2 działka Wilamowo
działka Wilamowo

Do sprzedania działka położona w miejscowości Wilamowo, gmina Przytuły o powierzchni 0,6195ha (kierunek Gardoty). Klasy gruntów: ŁV-0,1931ha PsIV-0,2366ha LsVI-0,1776ha N-0,0122ha. OSOBA DO KONTAKTU...

Działka na sprzedaż, Wilamowo
Do schowka
Zwiń
18 585 zł
6195 m2 3 zł/m2
OBEJRZANE Zobacz galerię działka na sprzedaż 3849m2 działka Wilamowo
działka Wilamowo

Do sprzedania działka położona w miejscowości Wilamowo, gmina Przytuły o powierzchni 0,3849ha (kierunek Gardoty). Klasy gruntów: PsVI-0,1674ha PsVI-0,1390ha LsIV-0,0552ha LsVI-0,0121ha N-0,0112ha. O...

Działka na sprzedaż, Wilamowo
Do schowka
Zwiń
11 547 zł
3849 m2 3 zł/m2