To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: opolskie, Pokój

Działka na sprzedaż Pokój,

829 m2
3 900 PLN 5 zł/m2
Opis
TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu ul. Waryńskiego 1, 45-047 Opole Adres do korespondencji: ul. Oleska 3, 45-052 Opole info@tauron-dystrybucja.pl Infolinia: +48 32 606 0 616 TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, 31-035 Kraków, ul. Podgórska 25A, Oddział w Opolu, 45-047 Opole, ul. Waryńskiego 1, NIP: 6110202860, Regon 230179216, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000073321, przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 560 489 734,52 PLN wniesiony w całości ZAPRASZA do postępowania ofertowego na sprzedaż nieruchomości położonej w Pokoju dz. nr 975/100 k.m.2 prawa użytkowania wieczystego gruntu działki niezabudowanej nr ewidencyjny 975/100 o pow. 0,0829 ha, położonej w miejscowości Pokój, obręb Pokój, k. m. 2. Nieruchomość objęta księgą wieczystą nr OP1U/00030464/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Kluczborku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Działka położona jest w obrębie wsi Pokój, w sąsiedztwie łąk i pól uprawnych. Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi. Kształt działki regularny, zbliżony do trapezu. Współrzędne geograficzne: N: 50°54’3.01” E:17°50’3.29” Zbycie prawa użytkowania wieczystego działki nr 975/100 k.m.2 obręb Pokój nastąpi z jednoczesnym ustanowieniem przez nabywców i każdoczesnych użytkowników wieczystych bądź właścicieli na rzecz TAURON Dystrybucja S.A. bezpłatnej i bezterminowej służebności przesyłu dla urządzeń elektroenergetycznych stanowiących własność TAURON Dystrybucja S.A. posadowionych na zbywanej działce o treści prawidłowo zabezpieczającej interes Spółki. Cena wywoławcza netto 3 900 zł (zw. z VAT) 1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić w jednej kopercie z opisem: imię, nazwisko lub nazwa i adres Oferenta oraz: „Oferta na zakup nieruchomości położonej w Pokoju dz. nr 975/100, AM-2, obręb Pokój”, z dopiskiem Wydział Organizacji i Administracji i złożyć w siedzibie Sprzedającego – Opole ul. Waryńskiego 1 (portiernia) lub wysłać na adres Sprzedającego – TAURON Dystrybucja S.A. Oddział Opole, ul. Waryńskiego 1 (z dopiskiem: Wydział Organizacji i Administracji – oferta do przetargu na sprzedaż działki nr 975/100 w Pokoju) w terminie do dnia 24.09.2021r. do godz. 09:00 (decyduje data i godzina wpływu do kancelarii). Oferta powinna zawierać: a) imię, nazwisko PESEL, NIP (w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą), adres lub nazwę (firmy) i siedzibę oferenta, kserokopię dowodu osobistego, adres e-mailowy, nr telefonu; b) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub oświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej (dotyczy osób fizycznych lub prawnych prowadzących działalności gospodarczą); c) datę i miejsce sporządzenia oferty, podpis oferenta lub osoby upoważnionej. W przypadku upoważnienia do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo. W przypadku osób prawnych podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli; d) w przypadku osób fizycznych lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, pozostających w związku małżeńskim i posiadającym ustrój wspólności majątkowej (ustawowej lub umownej) pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie zaoferowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu; e) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem prawnym i technicznym przedmiotu oferty oraz warunkami przetargu i nie wnosi do nich zastrzeżeń; f) oświadczenie stwierdzające, że oferent nie jest członkiem Zarządu TAURON Dystrybucja S.A., nie jest osobą, której powierzono wykonywanie czynności związanych z przeprowadzeniem postepowania, nie jest małżonkiem, dzieckiem, rodzicem i rodzeństwem osób, o których mowa powyżej oraz nie jest osobą, która pozostaje ze sprzedającym w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić wątpliwości, co do bezstronności sprzedającego. g) oferowaną cenę (cyfrowo i słownie) oraz opis sposobu finansowania zakupu nieruchomości (np. gotówka, kredyt bankowy) 2. Składając ofertę Cudzoziemiec w rozumieniu Ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, zobowiązany jest dołączyć do oferty zezwolenie lub promesę na nabycie nieruchomości otrzymanej przez cudzoziemca. 3. Oferta powinna być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 4. Oferta powinna być napisana w języku polskim, podpisana przez oferenta lub upoważnionego przedstawiciela oferenta w sposób umożliwiający identyfikację podpisu. Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty. 5. Kopie dokumentów dołączone do oferty powinny być opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” i podpisane przez oferenta lub upoważnionego przedstawiciela oferenta (w sposób umożliwiający identyfikację podpisu). 6. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez oferenta lub upoważnionego przedstawiciela oferenta. 7. Każdy oferent może złożyć jedną ofertę. 8. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty prowadzący przetarg nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone oferentom bez otwierania. 9. Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób, co oferta i opatrzone napisem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 10. Przy otwarciu ofert mogą być obecni oferenci lub umocowani przedstawiciele oferentów. 11. Komisja przetargowa może wezwać Oferenta do uzupełnienia lub poprawienia złożonych dokumentów i oświadczeń w wyznaczonym terminie. 12. Z tytułu odrzucenia oferty, oferentom nie przysługuje wobec sprzedającego żadne roszczenie finansowe i prawne. 13. Korzyści i ciężary z przedmiotu umowy przechodzą na nabywcę z dniem zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. 14. Otwarcie ofert odbędzie się 24.09.2021 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Spółki w Opolu przy ul. Waryńskiego 1 (pok. nr 308). O wyniku postępowania oferenci zostaną powiadomieni w terminie 21 dni od daty otwarcia ofert. Jeżeli wpłynie więcej niż jedna oferta z taką samą najwyższą oferowaną ceną, Komisja przetargowa kontynuować będzie postępowanie w formie Przetargu ofertowego. O terminie kolejnego przetargu Oferenci zostaną powiadomieni drogą e-mailową. 15. Termin związania ofertą – 90 dni kalendarzowych. 16. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia najpóźniej na jeden dzień przed zawarciem notarialnej umowy sprzedaży. 17. Wszystkie koszty związane z zawarciem notarialnej umowy sprzedaży ponosi Nabywca nieruchomości. 18. Sprzedający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w ogłoszeniu lub warunkach postępowania ofertowego oraz prawo wycofania nieruchomości z postępowania ofertowego, na każdym jego etapie bez podania przyczyny. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu postępowania ofertowego można uzyskać w siedzibie Oddziału Spółki w Opolu, w Wydziale Organizacji i Administracji lub pod numerem tel. 601 513 367; 601 484 233. Oświadczenie oferenta będącego pracownikiem Spółki: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/5965 Klauzula informacyjna: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/5966 Kontakt: TAURON Dystrybucja SA tel: +48 601 484 233 anna.blochel@tauron-dystrybucja.pl
Więcej
Działka:
na sprzedaż
Powierzchnia całkowita:
829 m2
Lokalizacja:
województwo: opolskie powiat: Namysłowski gmina: Pokój miejscowość: Pokój

Podobne oferty w tej lokalizacji