To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: warmińsko-mazurskie, Pasym

Działka na sprzedaż Pasym,

456 m2
13 150 PLN 29 zł/m2
Opis
Pasym, dnia 07.07.2021 r. BURMISTRZ MIASTA PASYM ogłasza II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki gruntu oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu nr 3 miasta Pasym jako działka: nr 256/12 o pow. 456 m 2, - cena wywoławcza wynosi - 13 150,00 zł. Sprzedaż nieruchomości jest objęta podatkiem VAT w wysokości 23%. Należna kwota podatku zostanie doliczona do ceny nieruchomości wylicytowanej w przetargu. Sąd Rejonowy w Szczytnie dla ww. nieruchomości prowadzi księgę wieczystą KW Nr OL1S/00030278/4. Działka położona w niewielkiej odległości od centrum miasta, s zkoły, przedszkola, w sąsiedztwie drogi krajowej nr 53, zabudowy handlowo-usługowej i zabudowy jednorodzinnej. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Pasym, zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Pasymiu Nr XXVII/180/2013 z dnia 27 czerwca 2013r ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 29 sierpnia 2013r, poz. 2565, przedmiotowe działki oznaczone są symbolem C22MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Działka będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi oraz nie jest przedmiotem zobowiązań i nie ma przeszkód prawnych w ich rozporządzaniu. Przez działkę przebiega sieć kanalizacyjna i przyłącza. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu na czas nieokreślony na rzecz Gminy Pasym na przedmiotowej działce polegającej na każdorazowym udostępnieniu działki w celu przeprowadzenia konserwacji, remontów, usuwania awarii, wymiany, modernizacji i innych czynności eksploatacyjnych sieci kanalizacyjnej oraz udostępnienia swojej nieruchomości w celu dojścia do sieci. Przetarg jest ograniczony z uwagi na to, iż działka położona jest wewnątrz zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej i nie posiada dostępu do drogi publicznej. Z uwagi na powyższe działk a nie mo że b yć zagospodarowan a jako odrębn a nieruchomoś ć , mo że n a tomiast poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległ ych. W związku z tym została wybrana forma przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości sąsiednich. Pierwszy przetarg odbył się w dniu 10.02.2021 r. Przetarg odbędzie się dnia 09.08.2021 r. w pokoju nr 7 Urzędu Miasta i Gminy Pasym o godz. 9:00. W przetargu mogą uczestniczyć wyłącznie osoby posiadające tytuł prawny do działek sąsiednich oznaczonych nr geodezyjnym 256/6, 256/11 i 256/18, obr. geod. nr 3 m. Pasym, przylegających do dzia łki będąc ej przedmiotem przetargu, którzy zgłoszą uczestnictwo w przetargu oraz wpłacą wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej netto na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Pasym w Banku Spółdzielczym Szczytno Oddział Pasym nr 32 8838 1060 2009 0600 0101 0003 w terminie do dnia 03.08.2021 r. Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu powinny złożyć do dnia 03.08.2021 r. do godz. 15.00 w sekretariacie Urzędu pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu ograniczonym wraz z dokumentem potwierdzającym posiadanie tytułu prawnego do działki przyległej, wpłaty wadium i oświadczeniem o zapoznaniu się z warunkami przetargu ograniczonego. Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu będzie wywieszona w dniu 05.08.2021 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Pasym (na parterze). Wadium powinno być wniesione z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na koncie Urzędu Miasta Pasym najpóźniej 03.08.2021 r. - pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony. Uczestnicy przetargu winni przedłożyć komisji przetargowej: dowód wniesienia wadium, oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym, formalno-prawnym i stanem zagospodarowania nieruchomości przedmiotu przetargu i nieniesieniu z tego tytułu żadnych zastrzeżeń, oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń w przypadku osób fizycznych - dokument tożsamości (dowód tożsamości lub paszport), a w przypadku reprezentowania innej osoby dodatkowo pełnomocnictwo, w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej - odpis z KRS (w przypadku podmiotu niewpisanego do KRS aktualny dokument potwierdzający status tego podmiotu, sporządzony nie wcześniej niż miesiąc przed przetargiem ) i dokument tożsamości osób reprezentujących podmiot a w przypadku pełnomocników - dokument tożsamości i pełnomocnictwa upoważniające do reprezentacji podmiotu, w przypadku wspólników spółki cywilnej - dokumenty tożsamości wspólników, umowę spółki cywilnej, a w przypadku pełnomocników - dokument tożsamości i pełnomocnictwa upoważniające do reprezentacji podmiotu, w przypadku osób fizycznych pozostających w związku małżeńskim, w przypadku udziału w przetargu jednego z małżonków, zobowiązane są do przedłożenia pełnomocnictwa udzielonego przez nieobecnego małżonka do wniesienia wadium, uczestnictwa w przetargu w jego imieniu i składania oświadczeń związanych z przetargiem. Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 25.02.1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2086) do dokonania czynności prawnej prowadzącej do odpłatnego nabycia potrzebna jest zgoda drugiego małżonka w przypadku wspólności ustawowej. Ważność umowy, która została zawarta przez jednego z małżonków bez wymaganej zgody drugiego, zależy od potwierdzenia umowy prze drugiego małżonka. W przypadku rozdzielności majątkowej należy okazać stosowny dokument. Osoby pozostające w związku małżeńskim a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie. Wzory ww. oświadczeń dostępne są w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Pasymiu, ul. Rynek 8, 12-130 Pasym, pok. nr 14 w godzinach pracy Urzędu oraz poniżej ogłoszenia o przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Cena osiągnięta w przetargu, po zaliczeniu wadium, płatna będzie jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej. W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Gminy Pasym. Nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wydanie nieruchomości nastąpi wraz z podpisaniem aktu notarialnego. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Osoba ustalona na nabywcę, ponosi koszty notarialne i sądowe związane ze spisaniem umowy notarialnej. Uchylenie się ustalonego w przetargu nabywcy od zawarcia umowy notarialnej, spowoduje odstąpienie sprzedającego i utratę wpłaconego wadium. Przetarg może się odbyć, chociażby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta spełniającego warunki określone w ogłoszeniu. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę zakwalifikowanych oferentów , jeżeli chociaż jeden z nich zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej przynajmniej o jedno postąpienie. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zakończeniu przetargu. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny. Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Rozwoju Gminy Urzędu Miasta Pasym pokój nr 14, tel. (0-89) 621-20-11 wew. 34. Ogłoszenie o przetargu podlega publikacji na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy Pasym pod adresem www.pasym.pl i Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.pasym.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Pasym ( na parterze), a także doręczone pocztą właścicielom działek przyległych. Działka do sprzedaży oznaczona jest krzyżykiem Burmistrz Miasta Pasym /-/ Cezary Łachmański … ..........................., dnia...................................... ...................................................................................... IMIĘ (IMIONA) I NAZWISKO ..................................................................................... ZAMIESZKAŁY (-A) ...................................................................................... LEGITYMUJĄCY (-A) SIĘ ...................................................................................... NUMER PESEL OŚWIADCZENIE Oświadczam, że zapoznałem/łam się ze stanem faktycznym, formalno-prawnym i stanem zagospodarowania nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr………..……… ., obr. geod………………………………, gm. Pasym i nie wnoszę z tego tytułu żadnych zastrzeżeń. ………………………………………….. podpis …..........................., dnia...................................... ...................................................................................... IMIĘ (IMIONA) I NAZWISKO ..................................................................................... ZAMIESZKAŁY (-A) ...................................................................................... LEGITYMUJĄCY (-A) SIĘ ...................................................................................... NUMER PESEL OŚWIADCZENIE Oświadczam, że zapoznałem/łam się z warunkami przetargu ogłoszonego na dzień …..................... przez Burmistrza Miasta Pasym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr ……………………………., obr. geod……………………………., gm. Pasym i nie wnoszę z tego tytułu żadnych zastrzeżeń. ………………………………………….. podpis Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo
Więcej
Działka:
na sprzedaż
Powierzchnia całkowita:
456 m2
Lokalizacja:
województwo: warmińsko-mazurskie powiat: szczycieński gmina: Pasym miejscowość: Pasym

Podobne oferty w tej lokalizacji