To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: wielkopolskie, Ostrów Wielkopolski

Działka na sprzedaż Ostrów Wielkopolski,

38422 m2
2 088 820 PLN 54 zł/m2
Opis
OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego zaprasza zainteresowanych do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, położonych w Ostrowie Wielkopolskim w rejonie ul. Wrocławskiej i Wysockiej stanowiących działki nr: 3/132, 3/134, 3/135, 3/136, 3/21, 3/24, 3/126 z obrębu 0122. Wykaz podano do publicznej wiadomości od dnia 27.01.2021 r. w terminie od 27.01.2021 do 10.03.2021 r. wyznaczono termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) – wniosków nie złożono. 1. Opis nieruchomości: Przeznaczone do sprzedaży nieruchomości gruntowe położone są w południowej, pośredniej części miasta Ostrowa Wielkopolskiego w rejonie ulicy Wrocławskiej i Wysockiej. Nieruchomości składają się z działek nr: - 3/132 z obrębu 0122 o powierzchni 0,5373 ha, dla której Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim prowadzi księgę wieczystą KZ1W/00097409/1 - 3/134 z obrębu 0122 o powierzchni 0,4882 ha, dla której Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim prowadzi księgę wieczystą KZ1W/00097409/1, - 3/135 z obrębu 0122 o powierzchni 0,0891 ha, dla której Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim prowadzi księgę wieczystą KZ1W/00097409/1, - 3/136 z obrębu 0122 o powierzchni 0,4512 ha, dla której Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim prowadzi księgę wieczystą KZ1W/00097409/1, - 3/21 z obrębu 0122 o powierzchni 1,9870 ha, dla której Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim prowadzi księgę wieczystą KZ1W/00075225/7, - 3/24 z obrębu 0122 o powierzchni 0,1161 ha, dla której Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim prowadzi księgę wieczystą KZ1W/00078361/3, - 3/126 z obrębu 0122 o powierzchni 0,1733 ha, dla której Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim prowadzi księgę wieczystą KZ1W/00078363/7. Nieruchomości stanowią własność Skarbu Państwa i oddane są w użytkowanie wieczyste Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski. Działki zlokalizowane są w rejonie ul. Wrocławskiej i Wysockiej, a dojazd odbywa się nowoprojektowanymi drogami publicznymi. Działki nr 3/132, 3/134, 3/136 posiadają kształt zbliżony do kwadratów, natomiast działki nr 3/135, 3/126, 3/24, 3/21 kształtem przypominają prostokąty. Teren płaski, niezabudowany, nieutwardzony i nieogrodzony, porośnięty nieuporządkowaną roślinnością trawiastą i krzewami – samosiew. Na działkach znajdują się pozostałości fundamentów budynków, gruz oraz nieczynna infrastruktura techniczna. Na nieruchomości oznaczonej nr 3/24 znajduje się nieczynny schron. Również na działce nr 3/136 zlokalizowany jest podziemny bunkier. Najbliższe sąsiedztwo stanowią tereny niezabudowane porozbiórkowe po byłej fabryce WAGON i Zakład Produkcji Doświadczalnej Automatyki Sp. z o.o., a w dalszej części zabudowa produkcyjno – magazynowa, przychodnia lekarska, szkoła wyższa, hotel oraz zabudowa jednorodzinna i wielorodzinna. Nieruchomości oddalone są od centrum miasta o ok 1,5 km. 2. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski w rejonie ul. Wrocławskiej, przyjętym Uchwałą Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30 sierpnia 2016 r. Nr XXIV/270/2016, nieruchomości położone są na terenie oznaczonym symbolem P/U1 – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów z dopuszczeniem zabudowy usługowej. 3. Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim Al. Powstańców Wielkopolskich 18, pokój 112 – I p. w dniu 12.05.2021 r. o godz. 10:00. 4. Cena wywoławcza (netto) wynosi: 2 088 820,00 zł. Postąpienie nie może być niższe niż 1% ceny wywoławczej, tj. 20 890 zł (netto). U W A G A ! Oferent wybrany w przetargu jako nabywca zobowiązany jest do uiszczenia podatku VAT w wys. 23% od ceny zaproponowanej w przetargu. 5. Upoważnionymi do wzięcia udziału w przetargu są osoby lub firmy, które wpłaciły wadium w wysokości określonej w pkt 7 z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na koncie Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim, najpóźniej do dnia 07.05.2021 r. 6. Z dodatkowymi warunkami przetargu można zapoznać się w godzinach 8:00 – 16:00 w Urzędzie Miejskim Al. Powstańców Wielkopolskich 18, Referat Geodezji i Gospodarki Gruntami, pokój 205, II piętro, tel. 62 58 22 205. 7. Wysokość wadium wynosi 313 323,00 zł Wadium, z określeniem numeru działki, należy wpłacić do dnia 07.05.2021 r. na konto: Urząd Miejski Ostrów Wielkopolski - BOŚ 02 1540 1173 2117 4000 1010 0048, - wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu zwraca się, - w przypadku wygrania przetargu i nie przystąpieniu do podpisania aktu notarialnego w wyznaczonym dniu wadium nie podlega zwrotowi. 8. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca. 9. Działy III ksiąg wieczystych nr KZ1W/00097409/1, KZ1W/00078361/3, KZ1W/00075225/7 oraz KZ1W/00078363/7 zawierają wpisy, natomiast działy IV ksiąg wieczystych nr KZ1W/00097409/1, KZ1W/00075225/7, KZ1W/00078363/7, KZ1W/00078361/3 nie posiadają wpisów. 10. Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej: - dowód wpłaty wadium w wersji papierowej; - w przypadku osób fizycznych – dowód osobisty lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby pełnomocnictwo notarialne; - w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wydruk z CEIDG, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa; - w przypadku wspólników spółki cywilnej - wydruk CEIDG, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa; - w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot; - w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim posiadający ustawową wspólność małżeńską do udziału w przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy złożyć do akt pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu. 11. Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, na stronie internetowej www.bip.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl w Biuletynie Informacji Publicznej a wyciąg z ogłoszenia o przetargu w prasie. 12. W przypadku zaistnienia istotnych powodów Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego zastrzega sobie prawo odwołania przetargu. Kontakt: Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim tel: 62 58 22 205 um@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl
Więcej
Działka:
na sprzedaż
Powierzchnia całkowita:
38 422 m2
Lokalizacja:
województwo: wielkopolskie powiat: Ostrowski gmina: Ostrów Wielkopolski miejscowość: Ostrów Wielkopolski

Podobne oferty w tej lokalizacji