To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: dolnośląskie, Olszyna

Działka na sprzedaż Olszyna,

1031 m2
29 000 PLN 28 zł/m2
Opis
Olszyna, dnia 29.12.2021 r. BURMISTRZ OLSZYNY OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Na podstawie art. 37 ust. 1 art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt. 1 i ust. 3, art. 67 ust. 1 i 2 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2020 r. poz. 65 .z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (jednolity tekst Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) Burmistrz Olszyny ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości: 1. Nieruchomość gruntowa położona w granicach działki ewidencyjnej 823/26 Obr. 0001 – Olszyna o powierzchni 1031 m2. Stan zagospodarowania: - nieruchomość zabudowana zabudowaniami drewnianymi nietrwale związanymi z gruntem oraz studzienką niewiadomego pochodzenia - nieruchomość w części użytkowana jako ogród i sad przydomowy (w południowo - zachodniej części i jest ogrodzona ogrodzenie z siatki) - w zachodniej części rosną pojedyncze drzewa (4 dęby 1 klon oraz 1 jesion) pozostały teren nieużytkowany porośnięty roślinnością trawiastą, zakrzewiony. Nieruchomość położona w 3 linii zabudowy ul. Kolejowej, w terenie pofałdowanym, z dojazdem drogą wewnętrzną (droga niewidoczna porośnięta trawą młodymi krzewami oraz drzewami). Przeznaczenie działki w planie miejscowym oznaczone jest jako tereny funkcji mieszanej mieszkaniowej i usługowej symbol MU2. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta JG1L/00028599/9 przez Sąd Rejonowy w Lubaniu. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 29.000 zł brutto. Przetarg odbędzie się dnia 28.01.2022 o godz. 09:30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Olszynie, wadium w kwocie 3.000 – zł należy wpłacić najpóźniej do dnia 26.01.2022 r. z dopiskiem Przetarg dz. 823/26 Olszyna, na konto Urzędu Miejskiego w Olszynie Łużycki Bank Spółdzielczy Oddział w Olszynie Nr 23 8392 0004 1300 0374 2000 0030. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie ustalonego wadium na konto Urzędu Miejskiego w Olszynie: Łużycki Bank Spółdzielczy Oddział w Olszynie Nr 23 8392 0004 1300 0374 2000 0030 w terminie najpóźniej do dnia 26.01.2022 r. Za datę dokonania wpłaty wadium uważa się datę uznania na rachunku bankowym Urzędu Miejskiego w Olszynie. Dowody wniesienia wadium podlegają przedłożeniu komisji przetargowej przed rozpoczęciem przetargu. Osoby fizyczne powinny przed przystąpieniem do przetargu okazać komisji dowód osobisty natomiast firmy lub spółki winny okazać się ważnym wypisem z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej wraz z ważnymi pełnomocnictwami. Wadia wniesione przez uczestników przetargu, którzy przetarg wygrali zalicza się na poczet ceny nabycia a wadia wniesione przez pozostałych uczestników zostaną im zwrócone nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Przetargowa cena nabycia nieruchomości płatna jest jednorazowo nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia notarialnej umowy sprzedaży w miejscu i terminie podanym przez organizatora, pomimo prawidłowego zawiadomienia, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wyższej od ceny wywoławczej o minimum jedno postąpienie. Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych i ustalone jest z uczestnikiem przetargu. Koszty zawarcia notarialnej umowy sprzedaży ponosi nabywca nieruchomości. Przetarg może zostać odwołany, po uprzednim podaniu do wiadomości publicznej ważnych przyczyn jego odwołania. Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu, zamieszczone na stronie internetowej BIP: www.bip.olszyna.pl oraz na stronie internetowej urzędu www.olszyna.pl Ponadto informacje o przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Olszynie 59-830 Olszyna ul. Wolności 20 (Dawne OFM tel: 75 7212050 wew. 39) Kontakt: Urząd Miasta Olszyna tel: 75 7212050 wew. 39 poczta@olszyna.pl
Więcej
Działka:
na sprzedaż
Powierzchnia całkowita:
1 031 m2
Lokalizacja:
województwo: dolnośląskie powiat: Lubański gmina: Olszyna miejscowość: Olszyna

Podobne oferty w tej lokalizacji