Działka 15018,0m2, Oborniki Śląskie, Przemysłowa
1 000 000 zł 66,59 zł/m2

POWIERZCHNIA

15 018 m2

RODZAJ DZIAŁKI

inwestycyjna

DROGA DOJAZDOWA

-

Expander

Szczegóły

Opis oferty

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 101/2021 z dnia 18.06.2021 r., w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu nr 18/1 położonej w Obornikach Śląskich przy ul. Przemysłowej, stanowiącej własność Gminy Oborniki Śląskie. Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.), ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490), uchwały nr 0150/XL/291/09 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 28 kwietnia 2009 roku z późn. zm., w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Oborniki Śląskie podaje się do publicznej wiadomości że dnia 09.09.2021 r. o godz. 10:00, w budynku „A” Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich ul. Trzebnicka 1, pokój nr 4, przeprowadzony zostanie pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż opisanej w poniższej tabeli niezabudowanej działki gruntu: Położenie nieruchomości: Oborniki Śląskie ulica Przemysłowa Oznaczenie geodezyjne: 18/1 AM-36 Pow. działki w ha: 1,5018 Nr KW: WR1W/000pokaż telefon Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: Zgodnie z MPZP miasta Oborniki Śląskie przyjętym Uchwałą Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich nr 0150/XXXV/258/05 z dnia 07.07.2005 r. działka położona jest na terenie oznaczonym symbolem AG/11 z przeznaczeniem podstawowym: tereny aktywności gospodarczej (w tym handel hurtowy i półhurtowy o powierzchni sprzedażowej nie przekraczającej 1000 m²) Wg ewidencji gruntów: grunty orne – RV, pastwiska trwałe - PsIV Cena wywoławcza (netto): 1.000.000,00 + 23% VAT Wadium 10 % ceny wywoławczej: 100.000,00 zł Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w południowej, peryferyjnej części miasta Oborniki Śląskie na granicy obrębu Golędzinów, w sąsiedztwie terenów niezabudowanych przeznaczonych pod aktywność gospodarczą, terenów zabudowanych zabudową produkcyjno-usługową oraz kompleksu leśnego. Dojazd do działki odbywa się drogą wojewódzką nr 342 o nawierzchni asfaltowej i na odcinku ok. 160 m drogą o nawierzchni szutrowej oraz gruntowej ulicą Przemysłową. Kształt działki regularny, zbliżony do prostokąta o długościach boków ok. 115m x 130m, teren działki płaski. Nieruchomość o nawierzchni gruntowej porośniętej trawą oraz niewielkimi zadrzewieniami i zaroślami, działka nie posiada ogrodzenia. Bezpośrednio przy północnej granicy działki znajduje się skrzynka ZK, przez południowo wschodnią część działki przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna. W niedalekiej odległości od działki znajduje się ujęcie wody – studnie głębinowe ok. 75 m na wschód od działki. Sieć telefoniczna dostępna z ulicy Przemysłowej – ok. 80 m od granicy działki. Dostęp do mediów średni. Położenie nieruchomości i otoczenie: Działka gruntu znajduje się w malowniczo położonych Obornikach Śląskich. To niewielkie, jednak urokliwe miasteczko położone u podnóża Wzgórz Trzebnickich, jest oazą spokoju i zieleni. Tutejsze lasy i parki charakteryzują się bogactwem fauny i flory. Dla miłośników wypraw istnieje szeroka gama tras turystyki pieszej i rowerowej. W mieście znajduje się hala sportowa, odkryty basen oraz oświetlone boiska do siatkówki plażowej, na których odbywają się liczne imprezy sportowe. W pobliskich miejscowościach znajdują się akweny wodne przeznaczone na kąpieliska z wyznaczonymi strefami wędkarskimi. Urozmaicona rzeźba terenu, gęsta sieć dróg leśnych, bogactwo runa leśnego i zwierzyny, hodowle koni - to walory, które stwarzają doskonałe warunki do uprawiana turystyki rowerowej, myślistwa, narciarstwa biegowego i jeździectwa. Miasto Oborniki Śląskie położone na trasie kolejowej Wrocław-Poznań, zwane „zielonymi płucami Wrocławia” (oddalone ok. 25 km od stolicy Dolnego Śląska) do dziś przyciąga ludzi swoim spokojem powiązanym z wysoko rozwiniętym zapleczem handlowo-usługowym i komunikacyjnym (autobusy, minibusy i pociągi zapewniają komfort poruszania się po gminie i dojazd do Wrocławia). Działka niezabudowana, zbywana na własność. Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń. Koszty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości. Cena działki ustalona w przetargu wraz z podatkiem VAT podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność, na konto Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich w Banku Spółdzielczym w Obornikach Śląskich. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) sprzedaż nieruchomości opodatkowana jest podatkiem VAT wg stawki 23%. Uczestnicy przystępujący do przetargu winni dokonać wpłaty wadium w pieniądzu w kasie Banku Spółdzielczego w Obornikach Śląskich lub przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich nr 83 9583000pokaż telefon w Banku Spółdzielczym w Obornikach Śl., w wysokości podanej w kolumnie 7 powyższej tabeli tak, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym najpóźniej w dniu 06.09.2021 r. W tytule przelewu należy wpisać numer działki, na którą wadium zostało wpłacone. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Wadium uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy notarialnej. Cudzoziemcy mogą uczestniczyć w przetargu, jeżeli posiadają zgodę właściwego organu państwowego na nabycie przedmiotowych nieruchomości. UWAGA: Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu: - w przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości (dowód osobisty lub paszport), w przypadku pełnomocnika - pełnomocnictwo notarialne lub z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy, - w przypadku osób prawnych lub innych podmiotów gospodarczych – dokumentu potwierdzającego status prawny, tj. aktualny, wydany w okresie do trzech miesięcy przed terminem przetargu, wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, właściwych pełnomocnictw notarialnych lub z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot, - cudzoziemiec, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz. U z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.) - zezwolenie (lub promesę) Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości. Nieruchomości sprzedawane są na podstawie danych z ewidencji gruntów. W przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem nabywcy organizator przetargu nie bierze na siebie odpowiedzialności za ewentualne różnice. Wskazanie granic nieruchomości na gruncie przez geodetę może dokonać Gmina na koszt kupującego. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu. Szczegółowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Urbanistyki i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich ul. Trzebnicka 1, tel. 71 310-35-19. Z up. Burmistrza Zastępca Burmistrza Henryk Cymerman Sporządziła: Danuta Balowska OBORNIKI ŚLĄSKIE, ul.Przemysłowa, dz. nr 18/1 AM-36 Kontakt: Urząd Miasta Oborniki Śląskie - Wydział Urbanistyki, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami tel: 71 3pokaż telefon
Numer oferty: 30293/3186/OGS

Statystyki ogłoszenia:

Lokalizacja

Oborniki Śląskie, Przemysłowa

Podobne nieruchomości