To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: pomorskie

Działka na sprzedaż ,

259629 m2
2 500 000 PLN 10 zł/m2
Opis
Ogłoszenie o V nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości Likwidator spółki BURGHOTEL sp. z. o. o. w likwidacji z siedzibą w Malborku przy ul. 17 Marca 22 lok.1 ogłasza na dzień 24.05.2021 roku V nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej składającej się z działek gruntu nr 5/5, 5/6, 5/7, 5/8, 5/9, 5/10, 5/11, 5/12, 5/13, 5/14, 5/15, 5/16, 5/17, 5/18 o łącznej powierzchni 25,9629 ha położonej w Nowej Wsi, gmina Malbork, powiat Malbork, województwo Pomorskie dla której Sąd Rejonowy w Malborku, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr GD1M/00038266/6. Nieruchomość objęta jest Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zespołu usługowo-turystycznego w gminie Malbork, obręb Nowa Wieś, miejscowość Wielbark zatwierdzonym przez Radę Gminy Malbork, Uchwałą nr XXI/124/2000 z dnia 30.12.2000 r., zgodnie z którym, znajduje się w strefie z wielofunkcyjnym przeznaczaniem na m.in.: zespół boisk, tereny aqua-parku, tereny hotelowe, tereny zieleni urządzonej, stacje paliw, parkingi. Warunki przystąpienia do przetargu 1. Cena wywoławcza nieruchomości obejmującej działki nr 5/5, 5/6, 5/7, 5/8, 5/9, 5/10, 5/11, 5/12, 5/13, 5/14, 5/15, 5/16, 5/17, 5/18 o łącznej powierzchni 25,9629 ha położonej w Nowej Wsi, gmina Malbork powiat Malbork, województwo Pomorskie dla której Sąd Rejonowy w Malborku, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr GD1M/00038266/6 wynosi 2.500.000,00 zł brutto. 2. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej. Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 21.05.2021 roku na konto spółki 57 1240 1242 1111 0010 7627 7413 w Banku Pekao S.A. Za dzień zapłaty uznaje się dzień wpływu środków na rachunek spółki. 3. Wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oznacza, że uczestnik przetargu zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości, obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, warunkami przetargu określonymi w Regulaminie Przetargu oraz je akceptuje. 4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu ziemi przez cudzoziemców(tj. Dz.U. z 2014r.poz.1380) 5. Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania i zawierać : - imię i nazwisko (nazwa firmy) oraz adres oferenta, potwierdzoną kopię dowodu osobistego lub nazwę (firmy) oferenta będącego osoba prawną – dokument stwierdzający status prawny oferenta w postaci aktualnego odpisu z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą składania ofert, - kopię dowodu wpłaty wadium, - oświadczenie o zgodzie na pokrycie wszelkich opłat i kosztów związanych z przeniesieniem prawa własności, - oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym, technicznym i faktycznym przedmiotu przetargu oraz określenie numeru działki, której dotyczy oferta. 6. Oferty nie spełniające wymogów pkt. 5 nie będą rozpatrywane. 7. Osoby fizyczne, biorące udział w przetargu, muszą legitymować się dowodem osobistym, a osoby prawne muszą być reprezentowane przez upełnomocnionych przedstawicieli, uprawnionych do skutecznego zaciągania zobowiązań w imieniu reprezentowanej osoby prawnej. 8. Oferty w języku polskim muszą być złożone w zaklejonych kopertach z wyraźnym oznaczeniem oferenta z dopiskiem „Przetarg na nieruchomość BURGHOTEL” 9. Oferty należy składać osobiście w siedzibie spółki w Malborku, przy ulicy 17 Marca 22 lok.1 w terminie do dnia 21.05.2021 roku, do godziny 12:00 po wcześniejszym potwierdzeniu i uzgodnieniu terminu z likwidatorem Piotrem Kuchcińskim nr tel. 509 903 650 lub pisemnie na adres: Burghotel Sp. z o.o. w likwidacji 82-200 Malbork, ul.17 Marca 22 lok.1 do dnia 21.05.2021 roku, a za datę złożenia oferty przyjmuje się datę wpływu oferty. 10. Publiczne otwarcie ofert nastąpi 24.05.2021 r. o godzinie 12.30 przy ul. Aleja Rodła nr 7 w Malborku w budynku wielofunkcyjnym Galerii i Hotelu Centrum na II piętrze, w Sali konferencyjnej. 11. Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do odbycia przetargu. Przetarg nie dochodzi do skutku, jeśli nikt nie złoży oferty co najmniej równej cenie wywoławczej. 12. Do zawarcia umowy zostanie zaproszony oferent, który zaoferuje najwyższą cenę. 13. W przypadku, gdy będzie złożona więcej niż 1 oferta z tą samą najwyższą ceną, oferenci którzy złożyli te oferty z najwyższą ceną zostaną powiadomieni o dodatkowym terminie licytacji. 14. Wybrany oferent obowiązany jest stawić się do zawarcia umowy sprzedaży prawa własności nieruchomości w wyznaczonym przez Sprzedającego terminie (nie dłuższym niż 15 dni od dnia wybrania oferenta) i miejscu, pod rygorem przepadku wadium. 15. Cena nabycia powinna być zapłacona najpóźniej bezpośrednio przed zawarciem umowy na rachunek depozytowy wskazanego notariusza, a wadium zostanie zarachowane na poczet ceny zakupu. 16. Zwrot wadium wpłaconego przez Oferentów, których oferty nie zostały wybrane, nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy zbycia prawa własności lub unieważnieniu przetargu, nie później niż w ciągu 7 dni od daty otwarcia ofert lub odwołania lub unieważnienia przetargu. 17. Likwidator Spółki zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu przez Komisję Przetargową na każdym etapie jego przeprowadzenia bez podania przyczyny. 18. Nieruchomość można obejrzeć oraz uzyskać wgląd w dokumentację po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z likwidatorem spółki w Malborku. 19. Kontakt do Likwidatora Spółki: Piotr Kuchciński tel. 509 903 650. Kontakt: Likwidator spółki BURGHOTEL sp. z. o. o. z siedzibą w Malbork tel: 509 903 650 consulting@kuchcinski.com.pl Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Więcej
Działka:
na sprzedaż
Powierzchnia całkowita:
259 629 m2
Lokalizacja:
województwo: pomorskie powiat: Malborski gmina: Malbork miejscowość: Nowa Wieś Malborska

Podobne oferty w tej lokalizacji