To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: podkarpackie, niżański, Nisko

Działka na sprzedaż Nisko,

3433 m2
10 000 PLN 3 zł/m2
Opis
SYNDYK MASY UPADŁOŚCI SPRZEDA Z WOLNEJ RĘKI W TRYBIE KONKURSU OFERT wchodzące w skład masy upadłości Bogusława Kutyły prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej o charakterze rolnym stanowiącej działkę ewidencyjną nr 622 o powierzchni 0,3433 ha położonej w obrębie 0001 Nisko – Miasto, gmina Nisko, powiat niżański, województwo podkarpackie, dla której urządzona jest księga wieczysta nr TB1N/00027749/3 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Nisku IV Wydział Ksiąg Wieczystych za cenę sprzedaży nie niższą niż 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). 1. Opis i oszacowanie są dostępne do wglądu u syndyka masy upadłości (artur.ziobro@op.pl, tel. 502 184 603) oraz w aktach sprawy o sygn. akt: V GUp 402/20 w czytelni Sądu Rejonowego w Rzeszowie V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych; ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów. 2. Zainteresowani powinni składać oferty do syndyka masy upadłości w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 czerwca 2021 roku włącznie na adres biura syndyka: Artur Ziobro, ul. Obrońców Pokoju 64, 36-100 Kolbuszowa. 3. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do biura syndyka wraz z podaniem sygnatury akt V GUp 402/20 z dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA w postępowaniu upadłościowym Bogusława Kutyły” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę. 4. Oferta, pod rygorem odrzucenia, powinna spełniać wymagania określone w regulaminie Konkursu ofert, dostępnym u syndyka. 5. Wraz ze złożeniem oferty należy wpłacić wadium w wysokości 2.500,00 zł (dwa tysiące pięćset złotych). Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości numer 49 2490 0005 0000 4000 4059 8121 w Alior Bank S.A. z dopiskiem „Oferta - sygn. akt V GUp 402/20” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty w/w wadium na w/w rachunek bankowy. 6. Otwarcie ofert nastąpi w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia upływu terminu do składania ofert. 7. Nabywca zobowiązany jest wpłacić pełną cenę przed podpisaniem umowy, wyłącznie w formie przelewu na rachunek bankowy masy upadłości. 8. Nabywca ponosi wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego. 9. Syndykowi, jako organizatorowi, przysługuje prawo unieważnienia Konkursu ofert bez podania przyczyn. Artur Ziobro A 2 Z Consulting – AA Ziobro Sp. z o.o. Syndyk Masy Upadłości Kontakt: Syndyk Artur Ziobro tel: 502 184 603 artur.ziobro@op.pl
Więcej
Działka:
na sprzedaż
Powierzchnia całkowita:
3 433 m2
Lokalizacja:
województwo: podkarpackie powiat: Niżański gmina: Nisko miejscowość: Nisko

Podobne oferty w tej lokalizacji