Działka budowlana na sprzedaż Nidzica - 504 m2

Cena 46 036 91,34 zł/m2
Sprawdź ratę kredytu >>

Więcej informacji

Nidzica, 04 czerwca 2019 r. GMKR.6840.4.2018 BURMISTRZ NIDZICY OGŁASZA kolejny (trzeci) przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Nidzica, położonych w obrębie 6 m. Nidzica, oznaczonych jako: 1. działka nr 115/27 o pow. 0,0504 ha, KW OL1N/000pokaż telefon, opis użytku: RIVa - sprzedaż działki wraz z udziałem wynoszącym 72/1000 części w działce nr 115/24 o pow. 0,1921 ha, KW OL1N/000pokaż telefon, opis użytku dr; 2. działka nr 115/28 o pow. 0,0500 ha, KW OL1N/000pokaż telefon, opis użytku: RIVa - sprzedaż działki wraz z udziałem wynoszącym 71/1000 części w działce nr 115/24 o pow. 0,1921 ha, KW OL1N/000pokaż telefon, opis użytku dr. Nieruchomości niezabudowane, położone na obrzeżach miasta przy ul. Tatarskiej. Najbliższe sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa, tereny przeznaczone pod zabudowę usługową oraz teren cmentarza komunalnego. Dojazd drogą o nawierzchni asfaltowej. Obsługa komunikacyjna z ulicy Tatarskiej przez teren parkingów oraz z projektowanej ulicy klasy dojazdowej (działka numer 115/8) poprzez projektowaną drogę wewnętrzną (działka numer 115/24). Kształt działek regularny, korzystny do zagospodarowania. Nieruchomości położone w zasięgu oddziaływania infrastruktury technicznej, niemniej jednak możliwość podłączenia oraz korzystanie z wszelkich urządzeń infrastruktury komunalnej i technicznej wymaga uzgodnienia z dysponentami sieci i obciąża całkowicie nabywcę nieruchomości. Z uzyskanej od Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. opinii wynika, iż podłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wymaga budowy sieci rozdzielczej. Działki częściowo porośnięte drzewostanem oraz zakrzaczone. Zbycie nieruchomości nastąpi wraz ze zbyciem udziału w nieruchomości oznaczonej numerem 115/24, stanowiącej wewnętrzną drogę, obsługującą ww. działki w zakresie dojść i dojazdów. W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Nidzica działki numer 115/27 oraz 115/28 położone są na terenie oznaczonym symbolem F-38UH - przeznaczonym pod zabudowę usługową – usługi handlu. Teren elementarny w części objęty jest strefą 50 m od cmentarza. W strefie tej obowiązują ograniczenia w zagospodarowaniu terenu wynikające z przepisów odrębnych. Zabudowa w formie parterowych pawilonów lub zadaszonych straganów. Dopuszcza się sytuowanie budynków bezpośrednio na granicy z terenami przeznaczonymi pod zieleń urządzoną oraz bezpośrednio na wspólnej granicy. Natomiast działka numer 115/24 położona jest na terenie oznaczonym symbolem F-21KDW przeznaczonym pod projektowaną drogę wewnętrzną zakończoną placem manewrowo-zwrotnym. Szczegółowe ustalenia dotyczące przeznaczenia, warunków zagospodarowania i zabudowy nieruchomości zawiera ww. miejscowy plan dostępny na stronach internetowych: http://bip.nidzica.pl w zakładce: Plany, strategie, opracowania oraz nidzica.intergis.pl. Niezależnie od podanych wyżej informacji nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka. Na nieruchomościach nie są ustanowione obciążenia i nie są przedmiotem zobowiązań. Cena wywoławcza nieruchomości wraz z udziałem w działce nr 115/24 wynosi: 1. działka nr 115/27 – 46 036,44 zł (czterdzieści sześć tysięcy trzydzieści sześć złotych 44/100), w tym podatek VAT 23% w kwocie 8 608,44 zł (osiem tysięcy sześćset osiem złotych 44/100); 2. działka nr 115/28 – 45 622,55 zł (czterdzieści pięć tysięcy sześćset dwadzieścia dwa złote 55/100), w tym podatek VAT 23% w kwocie 8 531,05 zł (osiem tysięcy pięćset trzydzieści jeden złotych 05/100). Wadium w wysokości: 7 000,00 zł (siedem tysięcy złotych 00/100) osobno dla każdej z działek. Minimalne postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Cena osiągnięta w przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej na rachunek Gminy Nidzica. Do ceny osiągniętej w przetargu należy doliczyć koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży w kwocie: 684,50 zł (sześćset osiemdziesiąt cztery złote 50/100) dla każdej z działek. Nabywca ponosi dodatkowe koszty w postaci kosztów notarialnych i opłat sądowych, płatnych w dniu podpisania umowy notarialnej. Pierwszy przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbył się 15 stycznia 2019 r., natomiast drugi 16 kwietnia 2019 r. Przetarg odbędzie się dnia 01 sierpnia 2019 roku o godzinie 10:00 w Urzędzie Miejskim w Nidzicy, ul. Plac Wolności 1 (Ratusz), pok. nr 18A. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, jeżeli w terminie do 29 lipca 2019 r. wpłacą na rachunek Gminy Nidzica w PKO BP S.A. Regionalne Centrum Korporacyjne w Olsztynie nr 66 1020 36pokaż telefon wadium (w pieniądzu) osobno dla każdej z działek ze wskazaniem w tytule przelewu jej numeru. Wadium powinno być wniesione z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku Gminy najpóźniej w dniu 29 lipca 2019 r. – pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony. Wpłacone wadium: 1. zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości w przypadku wygrania przetargu, 2. nie podlega zwrotowi w przypadku nieprzystąpienia bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży, w terminie określonym przez organizatora przetargu, 3. podlega niezwłocznie zwrotowi - uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania bądź zamknięcia przetargu. Osoba przystępująca do przetargu powinna posiadać ze sobą: dowód tożsamości oraz w przypadku małżeństw - pisemną zgodę współmałżonka na nabycie nieruchomości w przypadku, gdy ma ona zostać nabyta do małżeńskiego majątku wspólnego, a do przetargu przystępuje tylko jeden ze współmałżonków lub oświadczenie, że nieruchomość będzie nabywana z majątku odrębnego. Osoba występująca w imieniu uczestnika przetargu powinna okazać się pełnomocnictwem upoważniającym ją do dokonywania czynności przetargowych. Pełnomocnictwo winno zostać udzielone na piśmie w obecności pracownika Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Nidzicy lub przedłożone z notarialnym poświadczeniem własnoręczności podpisu. Firmy lub Spółki przystępujące do przetargu muszą przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej wraz z ważnymi pełnomocnictwami. W przypadku, gdy w wyniku przetargu, kandydatem na nabywcę nieruchomości zostanie wyłoniony cudzoziemiec wówczas jest on zobowiązany przed zawarciem umowy notarialnej do okazania zezwolenia wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, na zasadach i trybie określonym w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278), chyba że zajdą przewidziane powołaną ustawą przesłanki wyłączające wymóg uzyskania takiego zezwolenia. W przypadku nie przedłożenia wymaganego zezwolenia wpłacone wadium przepada, a przetarg zostaje unieważniony. Przetarg ma formę przetargu ustnego nieograniczonego i zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490). Właściciel zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny. Tekst ogłoszenia został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nidzicy oraz opublikowany na stronach internetowych: http://bip.nidzica.pl w zakładce: Majątek Gminy przeznaczony do sprzedaży i dzierżawy > Ogłoszenia o przetargach oraz www.nidzica.pl w zakładce: Przetargi > Ogłoszenia o przetargach Dodatkowe informacje dotyczące ww. nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki Mieniem Komunalnym i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Nidzicy, ul. Plac Wolności 1 (Ratusz), pok. nr 18 lub telefonicznie 89 6pokaż telefon do dnia 29 lipca 2019 r. Kontakt: Urząd Miasta Nidzica - Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym i Rolnictwa tel: (89)pokaż telefon
Numer oferty: 23386/3186/OGS
Zwiń
Kategoria:
Działki i grunty na sprzedaż
Lokalizacja:
Nidzica
Cena:

46 036 zł

Cena za m2
91,34 zł/m2
Rodzaj działki:
budowlana
Powierzchnia całkowita:
504 m2
Powierzchnia działki:
504 m2
Ogrodzenie działki:
inne
Lokalizacja:
województwo: Warmińsko-Mazurskie powiat: Nidzicki gmina: Nidzica miejscowość: Nidzica
Numer oferty:
23386/3186/OGS

Średnie ceny w tej lokalizacji

46 036
Cena zł/m2
1 rok 2 lata 5 lat

W tej samej miejscowości:  
Pokaż

Mapa

Podobne nieruchomości