To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: warmińsko-mazurskie, Nidzica

Działka na sprzedaż Nidzica,

504 m2
46 036 PLN 91 zł/m2
Opis
Nidzica, 04 czerwca 2019 r. GMKR.6840.4.2018 BURMISTRZ NIDZICY OGŁASZA kolejny (trzeci) przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Nidzica, położonych w obrębie 6 m. Nidzica, oznaczonych jako: 1. działka nr 115/27 o pow. 0,0504 ha, KW OL1N/00002779/7, opis użytku: RIVa - sprzedaż działki wraz z udziałem wynoszącym 72/1000 części w działce nr 115/24 o pow. 0,1921 ha, KW OL1N/00025159/2, opis użytku dr; 2. działka nr 115/28 o pow. 0,0500 ha, KW OL1N/00002779/7, opis użytku: RIVa - sprzedaż działki wraz z udziałem wynoszącym 71/1000 części w działce nr 115/24 o pow. 0,1921 ha, KW OL1N/00025159/2, opis użytku dr. Nieruchomości niezabudowane, położone na obrzeżach miasta przy ul. Tatarskiej. Najbliższe sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa, tereny przeznaczone pod zabudowę usługową oraz teren cmentarza komunalnego. Dojazd drogą o nawierzchni asfaltowej. Obsługa komunikacyjna z ulicy Tatarskiej przez teren parkingów oraz z projektowanej ulicy klasy dojazdowej (działka numer 115/8) poprzez projektowaną drogę wewnętrzną (działka numer 115/24). Kształt działek regularny, korzystny do zagospodarowania. Nieruchomości położone w zasięgu oddziaływania infrastruktury technicznej, niemniej jednak możliwość podłączenia oraz korzystanie z wszelkich urządzeń infrastruktury komunalnej i technicznej wymaga uzgodnienia z dysponentami sieci i obciąża całkowicie nabywcę nieruchomości. Z uzyskanej od Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. opinii wynika, iż podłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wymaga budowy sieci rozdzielczej. Działki częściowo porośnięte drzewostanem oraz zakrzaczone. Zbycie nieruchomości nastąpi wraz ze zbyciem udziału w nieruchomości oznaczonej numerem 115/24, stanowiącej wewnętrzną drogę, obsługującą ww. działki w zakresie dojść i dojazdów. W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Nidzica działki numer 115/27 oraz 115/28 położone są na terenie oznaczonym symbolem F-38UH - przeznaczonym pod zabudowę usługową – usługi handlu. Teren elementarny w części objęty jest strefą 50 m od cmentarza. W strefie tej obowiązują ograniczenia w zagospodarowaniu terenu wynikające z przepisów odrębnych. Zabudowa w formie parterowych pawilonów lub zadaszonych straganów. Dopuszcza się sytuowanie budynków bezpośrednio na granicy z terenami przeznaczonymi pod zieleń urządzoną oraz bezpośrednio na wspólnej granicy. Natomiast działka numer 115/24 położona jest na terenie oznaczonym symbolem F-21KDW przeznaczonym pod projektowaną drogę wewnętrzną zakończoną placem manewrowo-zwrotnym. Szczegółowe ustalenia dotyczące przeznaczenia, warunków zagospodarowania i zabudowy nieruchomości zawiera ww. miejscowy plan dostępny na stronach internetowych: http://bip.nidzica.pl w zakładce: Plany, strategie, opracowania oraz nidzica.intergis.pl. Niezależnie od podanych wyżej informacji nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka. Na nieruchomościach nie są ustanowione obciążenia i nie są przedmiotem zobowiązań. Cena wywoławcza nieruchomości wraz z udziałem w działce nr 115/24 wynosi: 1. działka nr 115/27 – 46 036,44 zł (czterdzieści sześć tysięcy trzydzieści sześć złotych 44/100), w tym podatek VAT 23% w kwocie 8 608,44 zł (osiem tysięcy sześćset osiem złotych 44/100); 2. działka nr 115/28 – 45 622,55 zł (czterdzieści pięć tysięcy sześćset dwadzieścia dwa złote 55/100), w tym podatek VAT 23% w kwocie 8 531,05 zł (osiem tysięcy pięćset trzydzieści jeden złotych 05/100). Wadium w wysokości: 7 000,00 zł (siedem tysięcy złotych 00/100) osobno dla każdej z działek. Minimalne postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Cena osiągnięta w przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej na rachunek Gminy Nidzica. Do ceny osiągniętej w przetargu należy doliczyć koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży w kwocie: 684,50 zł (sześćset osiemdziesiąt cztery złote 50/100) dla każdej z działek. Nabywca ponosi dodatkowe koszty w postaci kosztów notarialnych i opłat sądowych, płatnych w dniu podpisania umowy notarialnej. Pierwszy przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbył się 15 stycznia 2019 r., natomiast drugi 16 kwietnia 2019 r. Przetarg odbędzie się dnia 01 sierpnia 2019 roku o godzinie 10:00 w Urzędzie Miejskim w Nidzicy, ul. Plac Wolności 1 (Ratusz), pok. nr 18A. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, jeżeli w terminie do 29 lipca 2019 r. wpłacą na rachunek Gminy Nidzica w PKO BP S.A. Regionalne Centrum Korporacyjne w Olsztynie nr 66 1020 3613 0000 6402 0004 8454 wadium (w pieniądzu) osobno dla każdej z działek ze wskazaniem w tytule przelewu jej numeru. Wadium powinno być wniesione z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku Gminy najpóźniej w dniu 29 lipca 2019 r. – pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony. Wpłacone wadium: 1. zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości w przypadku wygrania przetargu, 2. nie podlega zwrotowi w przypadku nieprzystąpienia bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży, w terminie określonym przez organizatora przetargu, 3. podlega niezwłocznie zwrotowi - uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania bądź zamknięcia przetargu. Osoba przystępująca do przetargu powinna posiadać ze sobą: dowód tożsamości oraz w przypadku małżeństw - pisemną zgodę współmałżonka na nabycie nieruchomości w przypadku, gdy ma ona zostać nabyta do małżeńskiego majątku wspólnego, a do przetargu przystępuje tylko jeden ze współmałżonków lub oświadczenie, że nieruchomość będzie nabywana z majątku odrębnego. Osoba występująca w imieniu uczestnika przetargu powinna okazać się pełnomocnictwem upoważniającym ją do dokonywania czynności przetargowych. Pełnomocnictwo winno zostać udzielone na piśmie w obecności pracownika Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Nidzicy lub przedłożone z notarialnym poświadczeniem własnoręczności podpisu. Firmy lub Spółki przystępujące do przetargu muszą przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej wraz z ważnymi pełnomocnictwami. W przypadku, gdy w wyniku przetargu, kandydatem na nabywcę nieruchomości zostanie wyłoniony cudzoziemiec wówczas jest on zobowiązany przed zawarciem umowy notarialnej do okazania zezwolenia wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, na zasadach i trybie określonym w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278), chyba że zajdą przewidziane powołaną ustawą przesłanki wyłączające wymóg uzyskania takiego zezwolenia. W przypadku nie przedłożenia wymaganego zezwolenia wpłacone wadium przepada, a przetarg zostaje unieważniony. Przetarg ma formę przetargu ustnego nieograniczonego i zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490). Właściciel zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny. Tekst ogłoszenia został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nidzicy oraz opublikowany na stronach internetowych: http://bip.nidzica.pl w zakładce: Majątek Gminy przeznaczony do sprzedaży i dzierżawy > Ogłoszenia o przetargach oraz www.nidzica.pl w zakładce: Przetargi > Ogłoszenia o przetargach Dodatkowe informacje dotyczące ww. nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki Mieniem Komunalnym i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Nidzicy, ul. Plac Wolności 1 (Ratusz), pok. nr 18 lub telefonicznie 89 625 07 44 do dnia 29 lipca 2019 r. Kontakt: Urząd Miasta Nidzica - Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym i Rolnictwa tel: (89) 625 07 44 um@nidzica.pl
Więcej
Działka:
na sprzedaż
Powierzchnia całkowita:
504 m2
Lokalizacja:
województwo: warmińsko-mazurskie powiat: Nidzicki gmina: Nidzica miejscowość: Nidzica

Podobne oferty w tej lokalizacji

WYRÓŻNIONE działka na sprzedaż 5400m2 działka Opypy
działka Opypy

SPRZEDAM TRZY PIĘKNE DZIAŁKI PO 1800M2 W SUMIE 5400m2 KWADRAT MEDIA, PRZY LESIE BLISKO MUZEUM DLA DEWELOPERA TYLKO RAZEM CENA 220ZŁ/M2 Powyższa informacja nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cy...

Działka na sprzedaż, Opypy
1 188 000 zł
5400 m2 220 zł/m2
WYRÓŻNIONE działka na sprzedaż 1495m2 działka Owczarnia
działka Owczarnia

Dzialka przepiękna 1495m2 bardzo ciekawie polożona starodrzew media, bardzo blisko wkd około 400m2,lasy, szkola sklepy,galerie handlowe, tesco,biedronka.Dzialka piosiada dwa wjazdy wokół piekne nowe r...

Działka na sprzedaż, Owczarnia
450 000 zł
1495 m2 301 zł/m2
WYRÓŻNIONE działka na sprzedaż 1495m2 działka Milanówek
działka Milanówek

Działki budowlane po 1450m2 z mediami droga prywatna i gminna mozliwość budowy domów jednorodzinnych blizniaka cicha okolica graniczy z PODKOWĄ LESNĄ wkd szkoła sklepy dobry asfaltowy dojazd do Królew...

Działka na sprzedaż, Milanówek
494 000 zł
1495 m2 330 zł/m2
WYRÓŻNIONE działka na sprzedaż 1495m2 działka Warszawa, Ursynów
działka Warszawa, Ursynów

:: Krótko: Unikalna narożna działka przy asfaltowej ulicy z mediami, zapewniająca wyjątkową prywatność, zieleń. Całość -1495 m2 (docelowo działka zostanie pomniejszona o około 120-140 m2, które miasto...

Działka na sprzedaż, Warszawa
1 100 000 zł 990 000 zł
1495 m2 662 zł/m2