Działka 5282,0m2, Namysłów, Jastrzębie
99 000 zł 18,74 zł/m2

POWIERZCHNIA

5 282 m2

RODZAJ DZIAŁKI

komercyjna

DROGA DOJAZDOWA

-

Advertisement Expander

Szczegóły

Opis oferty

Na sprzedaż działka inwestycyjna 52,82 ara zlokalizowana w Jastrzębiu - 8 km od Namysłowa pod zabudowę usługową. Działka o powierzchni ok. 53 arów zlokalizowana ok. 1,3 km od zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 454 (trasa Namysłów - Opole) w miejscowości Jastrzębie, oddalonej od miasta gminnego Namysłów w odległości około 8 km. Teren w całości ogrodzony. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona symbolem JA.5U mówiący o przeznaczeniu pod teren zabudowy usługowej przy czym za zabudowę usługową uznaję się obiekty i urządzenia budowlane rozumiane jako bazy, składy, place manewrowe i parkingi ; obowiązuje zakaz lokalizacji budynków. Informację z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego: ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW 1) określa się strefę obserwacji archeologicznej, o granicach przedstawionych na rysunku planu; 2) przedmiotem ochrony w strefie, o której mowa w pkt 1, są zabytki archeologiczne; 3) w strefie, o której mowa w pkt 1, wymagane jest przeprowadzenie badań archeologicznych, zgodnie z przepisami o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 20% powierzchni działki budowlanej; SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości) 1) minimalna szerokość frontów działek: 10 m; 2) minimalna powierzchnia działek: 400m²; 3) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 4) ustalenia pkt 1, 2, 3 nie dotyczą wydzieleń dla obiektów i systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. WSKAŹNIKI W ZAKRESIE KOMUNIKACJI I SIECI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 1) minimalna liczba miejsc do parkowania i sposób ich realizacji: 2, w tym 1 miejsce do parkowania przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, 2) zaopatrzenie w wodę do celów bytowych: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 3) odprowadzenie ścieków bytowych: do sieci kanalizacyjnej, z zastrzeżeniem przepisów o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; 4) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych: do sieci kanalizacyjnej, a także powierzchniowo, do dołów chłonnych, zbiorników retencyjnych lub zbiorników na wodę; 5) gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi; 6) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej oraz energii promieniowania słonecznego, 7) zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych lub nieemisyjnych źródeł ciepła; 8) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej. 9) obowiązuje zakaz lokalizacji urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 50 kW; 10) warunki powiązań z układem zewnętrznym: a) układ komunikacyjny: przez system dróg publicznych, b) sieci infrastruktury technicznej: przez zbiorcze przewody i systemy sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, telekomunikacyjnej oraz linie elektroenergetyczne średniego i wysokiego napięcia. SZCZEGÓLNE WARUNKI GOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU 1) obowiązują ograniczenia wynikające z położenia w granicach strefy ochronnej od składu środków bojowych: zakaz budowy obiektów użyteczności publicznej, takich jak: budynki kultu religijnego, budynki kultury, nauki, oświaty, budynki służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej oraz innych budynków budowlanych, których odporność konstrukcji na obciążenia dynamiczne jest mniejsze niż 3 kPa. STAWKA PROCENTOWA 30% Kupujący u Nas otrzymują: kilkaset ofert w jednym miejscu, pomoc przy załatwieniu kredytu na zakup nieruchomości, rzetelną informacje o każdej ofercie, sprawdzony stan prawny nieruchomości, możliwość obejrzenia każdej oferty w uzgodnionym wspólnie terminie, uzgodnione warunki i dokumentację do zawarcia umowy przedwstępnej, pełną dokumentację i koordynację aktu notarialnego, protokoły przekazania nieruchomości i liczników, zryczałtowana opłata dla Kupujących to jedynie 1 500 zł netto. Oferujemy skuteczną, nieodpłatną pomoc w uzyskaniu kredytu na zakup nieruchomości. Zapraszamy do naszego biura w celu omówienia szczegółów oferty oraz ustalenia dogodnego dla Państwa terminu prezentacji. Nota prawna: Informacje dotyczące opisu nieruchomości podane są przez właściciela, mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą podlegać aktualizacji. Oferta dotycząca nieruchomości stanowi zaproszenie do rokowań zgodnie z art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowi oferty określonej w art. 66 i następnych KC. Odnośnik do oferty na stronie biura: https://www.kosikowski.com.pl/ad/4010 OSOBA PROWADZĄCA Ilona Bisiuk tel. (+48) pokaż telefon 60 tel. (+48) pokaż telefon 60 www.kosikowski.com.pl Pod nadzorem pośrednika - licencja 11884 Pośrednik odpowiedzialny zawodowo za wykonanie umowy pośrednictwa: Kosikowski Nieruchomości - Biuro Namysłów (licencja nr: 11884) Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo
Numer oferty: KOS-GS-3974-1
Nr licencji zawodowej: 11884

Statystyki ogłoszenia:

Lokalizacja

Namysłów, Jastrzębie

Podobne nieruchomości