Działka 4134,0m2, Nadma, Pólko
1 777 620 zł 430 zł/m2

POWIERZCHNIA

4 134 m2

RODZAJ DZIAŁKI

inwestycyjna

DROGA DOJAZDOWA

asfaltowa

Advertisement Expander

Szczegóły

Opis oferty

:: Atuty? Dobra lokalizacja - Trasa S8 Regularny kształt działki Blisko przystanek autobusowy :: Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego? - Przeznaczenie podstawowe - tereny zabudowy usługowej; - Przeznaczenie uzupełniające - budynki gospodarcze i garaże, wiaty, altany, dojścia i dojazdy, drogi wewnętrzne, obiekty małej infrastruktury technicznej, urządzenia wodne. - Zachowanie istniejącej zabudowy polegającej na możliwości przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i zmiany sposobu użytkowania istniejących budynków na zasadach określonych w niniejszym paragrafie: - Zasada i warunki kształtowania zabudowy i gospodarowania terenu: * przy lokalizacji zabudowy obowiązuje zachowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, * budynki nalezy lokalizować kalenicą równolegle lub prostopadle do pasa drogowego lub do bocznych granic działki z tolerancją do 5*, * minimalna powierzchnia biologicznie czynna 50% powierzchni działki, * maksymalna powierzchnia zabudowy - 40% powierzchni działki, * maksymalna wysokość zabudowy z zastrzeżeniem lit.f -12m, * maksymalna wysokość budynków gospodarczych i garaży , wiat, altan - 6m, * dachy budynków należy projektować jako płaskie , jednospadowe, dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci do 45*, * pokrycie dachów dachówką ceramiczną , blachodachówką, blachą lub pokryciem bitumicznym w kolorach czerwonych, ceglastych, brązowych, czarnych, grafitowych z zakazem stosowania kolorów jaskrawych; - Podstawowa obsługa komunikacyjna za pomocą terenów oznaczonych symbolem literowym KD-D oraz dojść i dojazdów. :: Co w okolicy? W okolicy wiele terenów zielonych, które zachęcają do spędzania czasu na świeżym powietrzu. Mieszkając w tej części Marek zyskujesz więc doskonałe warunki do aktywnego wypoczynku wśród zieleni. Infrastruktura miejska, która w ostatnich latach niezwykle szybko rozbudowuje się sprawia, że zamieszkanie w Markach to doskonała inwestycja. Znajdziesz tu m.in. sklepy, siłownie, basen, boiska. W pobliżu jest również wiele przedszkoli i szkół zarówno państwowych jak i prywatnych. :: Jak z komunikacją? Marki to idealne miejsce dla osób, którym zależy na szybkim dojeździe do Warszawy (około 30 minut) i jednocześnie odpoczynku po pracy w cichym, spokojnym miejscu. W bliskim otoczeniu obwodnica Warszawy, która sprawi, że dojazd do innych miejscowości, lotniska czy na wakacje istotnie się skróci. :: Więcej szczegółów: - tereny zabudowy usługowej, - wysokość 12 m, - minimum 50% powierzchni biologicznie czynnej, - media : gaz, prąd, woda, kanalizacja. Zadzwoń i dowiedz się więcej o tej nieruchomości. Z chęcią odpowiem na Twoje pytania. ***ENG*** :: Advantages? Good location - Route S8 Regular shape of the plot Close to bus stop :: Local zoning plan? - Primary purpose - areas for service development; - Complementary dedication - outbuildings and garages, sheds, gazebos, access and driveways, internal roads, small technical infrastructure facilities, water facilities. - Preservation of existing buildings involving the possibility of reconstruction, expansion, superstructure and change of use of existing buildings under the terms of this paragraph: - Principle and conditions of development and land management: * when locating buildings, it is obligatory to maintain the impassable line of development in accordance with the drawing of the plan, * buildings should be located with their ridge parallel or perpendicular to the road lane or to the side boundaries of the plot with a tolerance of 5*, * Minimum biologically active area - 50% of the plot area, * maximum building development area - 40% of the plot area, * maximum height of buildings subject to letter f - 12m, * maximum height of outbuildings and garages, sheds, gazebos - 6m, * roofs of buildings should be designed as flat, single-sloped, gabled or multi-sloped with a slope angle up to 45*, * roof covering with ceramic tiles, metal sheet tiles, metal sheet or bituminous roofing in red, brick-red, brown, black or graphite colors, with a prohibition of bright colors; - Basic transport service by means of areas marked with the letter symbol KD-D and access roads and driveways. :: What about the neighborhood? There are many green areas in the neighborhood, which encourage to spend time outdoors. Living in this part of Marki, you will have excellent conditions for active leisure among greenery. The urban infrastructure, which has been expanding rapidly in recent years, makes living in Marki an excellent investment. You will find here, among others, stores, gyms, swimming pools, sports fields. There are also many kindergartens and schools, both public and private, nearby. :: How about transport? Marki is an ideal place for people who want to quickly get to Warsaw (about 30 minutes) and at the same time to relax after work in a quiet, peaceful place. In the close vicinity there is the Warsaw bypass, which will make the commute to other towns, the airport or on vacations significantly shorter. :: More details: - areas of service development, - height 12 m, - minimum 50% of biologically active surface, - utilities : gas, electricity, water, sewerage. Call and find out more about this property. I will gladly answer your questions. For more details, please call us: Jakub Surdy: +48-6pokaż telefon Michał Szczepkowski: +48-6pokaż telefon ________________________ WE ARE ENGLISH SPEAKING AGENTS. DO NOT HESITATE TO CONTACT US. Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, ale jest zaproszeniem do współpracy z Państwem. Zespół En Casa dokłada starań, aby każda z ofert była rzetelnie sprawdzona oraz aktualna. Jako biuro nieruchomości pobieramy za usługę pośrednictwa wynagrodzenie w formie prowizji. Usługa jest wykonywana w profesjonalny sposób i zapewnia Państwu pełne bezpieczeństwo. _____________ Więcej unikalnych ofert w podobnych kryteriach znajdą Państwo na naszej stronie www. Zapraszamy Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości ASARI CRM (asaricrm.com)
Numer oferty: 362/1998/OGS

Statystyki ogłoszenia:

Lokalizacja

Nadma, Pólko

Podobne nieruchomości