Działka 10549,0m2, Mirków, ok. AOW
2 109 800 zł 200 zł/m2

POWIERZCHNIA

10 549 m2

RODZAJ DZIAŁKI

komercyjna

DROGA DOJAZDOWA

asfaltowa

Expander

Szczegóły

Opis oferty

Maciej Pepłowski SDP Nieruchomości tel. 602pokaż telefon Grunt Inwestycyjny z MPZP w miejscowości Mirków. Na zdjęciach koncepcja zagospodarowania terenu. Ustalenia z Planu: 1. Ustala się dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem UC następujące przeznaczenie 1) przeznaczenie podstawowe stanowią usługi komercyjne (preferowane usługi handlu, gastronomii, rzemiosła nieuciążliwego), 2) dopuszcza się lokalizację: a) mieszkań towarzyszących wbudowanych stanowiących nie więcej niż 25% powierzchni użytkowej obiektu usługowego pod warunkiem nie powodowania konfliktów z funkcją podstawową, b) zieleni urządzonej, w tym zadrzewień i zakrzewień, c) urządzeń komunikacji i infrastruktury technicznej pełniących służebną rolę wobec przeznaczenia podstawowego, miejsc parkingowych i garaży wolnostojących, d) elementów reklamowych sytuowanych zgodnie z przepisami szczególnymi. 2. Ustala się dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem UC następujące warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenów: 1) dopuszcza się modernizację i rozbudowę istniejących budynków usługowych zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi, 2) wysokość zabudowy usługowej nie może przekroczyć trzech kondygnacji, 3) dachy strome, pokryte dachówką, materiałami dachówkopodobnymi oraz blachą, kąt 00 nachylenia połaci dachowych wynosi od 30 do 55 , 4) lokalizacja wszelkich obiektów budowlanych (w tym dróg, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej) w bezpośrednim sąsiedztwie linii kolejowej nr 143 oznaczonej na rysunku planu symbolem KK, zgodnie z ustaleniami zawartymi w 39 ust. 3 uchwały, 5) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, 6) w zagospodarowaniu terenu ustala się obowiązek zapewnienia odpowiedniej liczby miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo, 7) ustala się 50% powierzchni działki jako maksymalną powierzchnię zabudowy i powierzchni utwardzonych (dojazdy, miejsca postojowe, place gospodarcze), 8) dopuszcza się ogrodzenie terenów w liniach rozgraniczających pod warunkiem, że maksymalna wysokość ogrodzenia ażurowego nie przekroczy 160 cm Maciej Pepłowski SDP Nieruchomości tel. 602pokaż telefon Oferta wysłana z programu IMO dla biur nieruchomości
Numer oferty: 19931
Nr licencji zawodowej: 6592

Statystyki ogłoszenia:

Lokalizacja

Mirków, ok. AOW

Podobne nieruchomości