Działka 7680,0m2, Mirków
3 993 600 zł 520 zł/m2

POWIERZCHNIA

7 680 m2

RODZAJ DZIAŁKI

inna

DROGA DOJAZDOWA

asfaltowa

Expander

Szczegóły

Opis oferty

Do sprzedania nieruchomoścć w Mirkowie o powierzchni 7680m2 ze zjazdem z obwodnicy. Nieruchomość jest związana umową na maszt telekomunikacji, która przez okres 15 lat generuje przychód miesięczny w wysokości 3.000 złotych netto + VAT Cena 520 zł/ m2 + VAT - do negocjacji. Media na działce sąsiadującej. 1. Ustala się dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem PU następujące przeznaczenie: 1) przeznaczenie podstawowe terenów stanowi działalność produkcyjno – usługowa oraz składowanie i magazynowanie, 2) dopuszcza się lokalizację: a) usług komercyjnych i publicznych związanych z prowadzoną działalnością produkcyjno – usługową oraz składowaniem i magazynowaniem, b) zieleni urządzonej, w tym zadrzewień i zakrzewień, c) urządzeń komunikacji i infrastruktury technicznej pełniących służebną rolę wobec przeznaczenia podstawowego, miejsc parkingowych i garaży wolnostojących, d) elementów reklamowych sytuowanych zgodnie z przepisami szczególnymi, e) urządzeń przekaźnikowych telekomunikacji (maksymalnie dwie stacje bazowe na terenie całej wsi). 2. Ustala się dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem PU następujące warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenów: 1) istniejące obiekty: produkcyjne, produkcyjno – usługowe, usługowe oraz magazynowe mogą podlegać: wymianie, rozbudowie i przebudowie oraz zmianie sposobu użytkowania pod warunkiem utrzymania podstawowego przeznaczenia terenu wymienionego w ust.1 pkt.1 oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi, 2) usytuowanie nowych budynków: produkcyjnych, produkcyjno – usługowych, usługowych, magazynowych oraz garaży pomiędzy nieprzekraczalnymi liniami zabudowy wyznaczonymi na rysunku planu, 3) wysokość obiektów produkcyjnych, produkcyjno – usługowych, magazynowych dostosowana do wymogów techniczno – technologicznych ale nie powinna przekroczyć wysokości 15,0 m licząc od poziomu terenu do kalenicy dachu, 4) wysokość budynku usługowego – II kondygnacje (w przypadku realizacji jako oddzielnego budynku), 5) dachy budynków produkcyjnych, produkcyjno – usługowych, magazynowych dostosowane do wymogów techniczno-technologicznych oraz do istniejącej zabudowy, 6) dachy budynków usługowych strome, pokryte dachówką, materiałami dachówkopodobnymi oraz blachą, kąt nachylenia połaci dachowych od 30 o do 55 o , 7) niedopuszczalne jest stosowanie dachów o mijających się połaciach na wysokości kalenicy, 8) wprowadza się zakaz realizowania budynków podpiwniczonych na terenach gdzie woda gruntowa występuje płycej niż 2,0 m p.p.t., 6 9) wprowadza się zakaz nasadzania drzew i krzewów w obrębie terenu położonego pomiędzy obszarem kolejowym a linią zabudowy, 10) lokalizacja wszelkich obiektów budowlanych (w tym dróg, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej) w bezpośrednim sąsiedztwie linii kolejowej nr 143 oznaczonej na rysunku planu symbolem KK zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 39 ust. 3 uchwały, 11) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, 12) w zagospodarowaniu terenów ustala się obowiązek zapewnienia odpowiedniej liczby miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo, 13) ustala się 80% powierzchni działki jako maksymalną powierzchnię zabudowy i powierzchni utwardzonych (dojazdy, miejsca postojowe, place gospodarcze), Zainteresowane osoby zapraszam do kontaktu - z chęcią wysłuchamy propozycji cenowych. Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości ASARI CRM (asaricrm.com)
Numer oferty: 100/8464/OGS

Statystyki ogłoszenia:

Lokalizacja

Mirków

Podobne nieruchomości