To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: małopolskie, nowosądecki, Marcinkowice

Działka na sprzedaż Marcinkowice,

1700 m2
108 855 PLN 64 zł/m2
Opis
ZARZĄD POWIATU NOWOSĄDECKIEGO o g ł a s z a przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Powiatu Nowosądeckiego położonych w obrębie Marcinkowice, gmina Chełmiec Oznaczenie nieruchomości: Nieruchomości stanowiące własność Powiatu Nowosądeckiego położone w obrębie Marcinkowice, gmina Chełmiec, obj. księgą wieczystą Nr NS1S/00093921/3, oznaczone jako działki ewid. nr 177/5 o pow. 0,17ha, nr 177/7 o pow. 0,17ha, nr 177/8 o pow. 0,16ha,nr 177/9 o pow. 0,15ha. Działki sprzedawane są odrębnie. Powyższe działki sprzedawane będą z udziałami Powiatu Nowosądeckiego po 12/559 cz. w drogach wewnętrznych, oznaczonych jako działki nr 177/82 – nr 177/86 o łącznej powierzchni 1,17 ha, objętej księgą wieczystą nr NS1S/00128716/8. Ponadto, zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego powyższe działki sprzedawane będą z udziałami po 1/6 cz. w działce ewid. nr 177/87 o pow. 0,12 ha, stanowiącej własność Powiatu Nowosądeckiego, objętej księgą wieczystą nr NS1S/00093921/3, przeznaczonej pod parking osiedlowy. ATRAKCYJNE DZIAŁKI USŁUGOWO – MIESZKALNE BLISKO NOWEGO SĄCZA Opis nieruchomości: Działki z atrakcyjną lokalizacją. Położone w Kotlinie Sądeckiej, niedaleko drogi powiatowej relacji Nowy Sącz – Limanowa, w odległości ok. 8 km do Nowego Sącza i ok. 20 km do Limanowej. Działki są niezabudowane. W bliskim otoczeniu zlokalizowane są: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna (docelowo około 70 budynków mieszkalnych), szkoły podstawowa i średnia, klub sportowy, budynek dworu. Posiadają dostęp do drogi gminnej wydzielonymi, nieurządzonymi drogami wewnętrznymi, oraz posiadają dostęp do infrastruktury technicznej (sieć elektryczna, wodociąg). Działka nr 177/5 usytuowana jest wewnątrz zespołu działek budowlanych, przy nieurządzonych drogach wewnętrznych, na stoku o niewielkim spadku. Powierzchnia terenu bez większych deniwelacji. Działki nr 177/7, nr 177/8, nr 177/9 usytuowane są na obrzeżu zespołu działek budowlanych, przy nieurządzonych drogach wewnętrznych na stoku o nieco większym spadku. W granicach działek nr 177/7, nr 177/8, nr 177/9 częściowo skarpa od strony drogi gminnej. Posiadają kształt regularny. Działki użytkowane obecnie rolniczo, w części przydrożnej częściowo zakrzaczone i zadrzewione. W sąsiedztwie realizowana jest inwestycja Powiatowe Centrum Sportu, z halą sportową, basenem i zapleczem lekkoatletycznym. Przeznaczenie nieruchomości: Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmiec zatwierdzonym uchwałą Nr L III(482)2006 Rady Gminy Chełmiec z dnia 14 lipca 2006 r. działka nr nr: 177/5 – leży w terenie o symbolu U/MN2 – teren zabudowy usługowej z dopuszczeniem funkcji mieszkalnej dla właściciela, działki nr 177/7, nr 177/8, nr 177/9 – leżą w przeważającej części w terenie o symbolu U/MN1 – teren zabudowy usługowej z dopuszczeniem funkcji mieszkalnej dla właściciela, a częściowo w terenie o symbolu K2 - rezerwa terenu dla urządzeń infrastruktury. Nr 177/87 – KP – teren parkingu osiedlowego. Cena wywoławcza nieruchomości: Zarząd Powiatu Nowosądeckiego uchwałą nr 1010/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. postanowił o przeprowadzeniu procedury przetargu pisemnego nieograniczonego dla działek nr 177/5, 177/7, 177/8, 177/9 sprzedawanych odrębnie oraz ustaleniu ceny wywoławczej w następującej wysokości: L.p. Nr działki Pow. w ha Cena wywoławcza netto Cena wywoławcza brutto (zawiera podatek VAT 23%) 1. 177/5 0,17 88.500 zł 108.855 zł 2. 177/7 0,17 79.000 zł 97.170 zł 3. 177/8 0,16 75.500 zł 92.865 zł 4 177/9 0,15 76.000 zł 93.480 zł Każda z działek budowlanych sprzedawana jest odrębnie. Cena wywoławcza obejmuje wartość rynkową nieruchomości, koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży, udziały w 12/559 cz. w drogach wewnętrznych oznaczonych jako działki nr 177/82 – nr 177/86 oraz udział w 1/6 cz. w działce ewid. nr 177/87 o pow. 0,12 ha, przeznaczonej pod parking osiedlowy. W cenie brutto zawarty jest podatek Vat w wysokości 23%. Wadium w wysokości 10.000,00 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy 00/100), należy wpłacić do dnia 11 października 2021 r. na konto bankowe Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu: Nr 64 1050 0161 6745 7777 7777 7777 Za datę wpłaty wadium uznaje się datę wpływu środków na wskazane konto. Dowód wpłaty wadium winien określać numer i położenie nieruchomości. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium pozostałych uczestników zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Termin i miejsce składania ofert: Oferty należy składać w terminie do dnia 11 października 2021 r. do godz. 12.00 w Kancelarii Administracyjnej Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu ul. Jagiellońska 33, pok. 113 /parter/ w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg na sprzedaż nieruchomości w obrębie ewid. Marcinkowice, jednostka ewid. Chełmiec – działka numer ..…....... ”. Termin i miejsce przetargu: Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej. Część jawna przetargu odbędzie się w obecności oferentów w dniu 15 października 2021 r. o godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu ul. Jagiellońska 33, pok. 207 /I piętro/. Pisemna oferta powinna zawierać: • imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę; • datę sporządzenia oferty; • oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń; • numer działki której dotyczy, • oferowaną cenę i sposób jej zapłaty; • kopię dowodu wniesienia wadium. Wzór oferty umieszczony jest na stronie Starostwa www.bip.nowosadecki.pl Dodatkowe opłaty: Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży: Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w wyznaczonym miejscu i terminie, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Dodatkowe informacje: Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium i złożenie oferty w wyznaczonym terminie. Termin zawarcia umowy sprzedaży wyznaczony zostanie najpóźniej w ciągu 21 dni licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Zastrzega się prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert. Zastrzega się możliwość odwołania przetargu z ważnych powodów. Dodatkowych informacji o warunkach przetargu i o nieruchomości udziela Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, ul. Kościuszki 3, Zespół ds. Gospodarki Nieruchomościami, tel. (18) 41-41-856 lub 857 godz. od 8:00 do 15:00. Istnieje możliwość oględzin przedmiotowej nieruchomości. Ogłoszenie o przetargu obwieszczone zostaje na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 33, w Urzędzie Gminy Chełmiec oraz na stronie internetowej www.bip.nowosadecki.pl na okres 30 dni a informacja o przetargu zostanie zamieszczona w prasie o zasięgu lokalnym. Nowy Sącz, dnia 6.09.2021r. Przewodniczący Zarządu Marek Kwiatkowski Pliki do pobrania Mapa ewidencyjna https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/6013 Mapa zasadnicza https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/6014 Wzór oferty https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/6015 Kontakt: Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu tel: (18) 41 41 866 ko@starostwo.nowy-sacz.pl
Więcej
Działka:
na sprzedaż
Powierzchnia całkowita:
1 700 m2
Lokalizacja:
województwo: małopolskie powiat: Nowosądecki gmina: Chełmiec miejscowość: Marcinkowice

Podobne oferty w tej lokalizacji