To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: lubelskie, Lublin

Działka na sprzedaż Lublin, Krochmalna

3237 m2
1 998 750 PLN 617 zł/m2
Opis
Aukcja (licytacja) w dniu 21 maja 2020 r. na sprzedaż nieruchomości położonej w Lublinie, woj. lubelskie Krajowa Spółka Cukrowa S.A. ogłasza aukcję (licytację) na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Lublinie przy ulicy Krochmalnej. 1. ORGANIZATOR I PRZEDMIOT AUKCJI 1.1. Organizatorem aukcji jest Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Kraszewskiego 40, 87-100 Toruń, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000084678, NIP 956-10-40-510, REGON 870363980, BDO: 000009141 (dalej: „Organizator Aukcji” lub „Spółka”). Krajowa Spółka Cukrowa S.A. oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U. 2019.118 ze zmianami). 1.2. Przedmiotem aukcji jest: sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej położonej w Lublinie przy ulicy Krochmalnej obręb 0022 Piaski województwo lubelskie obejmującej działki nr: 45/13 o pow. 0,1036 ha, dla której w Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr: LU1I/00211868/2 oraz nr 45/15 o pow.0,2201 ha dla której w Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr: LU1I/00237745/2. 2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OFERENTÓW 2.1. Do aukcji mogą przystąpić: 2.1.1. osoby fizyczne, 2.1.2. osoby prawne, 2.1.3. jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną. Osoba fizyczna mająca zamiar nabyć nieruchomość, a będąca w związku małżeńskim obowiązana jest wskazać czy występuje w imieniu własnym i nabywa nieruchomość na majątek odrębny, czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić najpóźniej do daty podpisania aktu notarialnego zgodę drugiego małżonka na zakup nieruchomości na piśmie, albo umowę o rozdzielności majątkowej w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem. Cudzoziemcy mogą nabyć nieruchomość w wyniku niniejszej aukcji po spełnieniu warunków określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U.2017.2278). 2.2. W aukcji jako oferenci nie mogą uczestniczyć: 2.2.1. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, 2.2.2. osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem aukcji 2.2.3. małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, wymienionych w punktach 2.2.1. i 2.2.2. powyżej, 2.2.4. osoby, które pozostają z prowadzącym aukcję w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego aukcję 3. WARUNKI AUKCJI 3.1. Licytacja odbędzie się w Krajowej Spółce Cukrowej S.A. w miejscu prowadzenia działalności w Lublinie, przy ul. Krochmalnej 13i, w budynku administracyjnym KSC S.A., III piętro w dniu 21 maja 2020 r. o godz. 10:00. 3.2. Przedmiot aukcji można obejrzeć w dni powszednie w godz. od 8.00 do 14.00 w okresie od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia do dnia poprzedzającego aukcję. 3.3. Cena wywoławcza wynosi 1.998.750,00 (słownie: jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) brutto, przy czym sprzedaż jest opodatkowana 23% stawką podatku VAT. 3.4. Minimalna wysokość postąpienia wynosi 20.000,00 (słownie: dwadzieścia tysięcy). 3.5. Wadium wynosi 10 % ceny wywoławczej, tj. 199.875,00 (słownie sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć złotych ) i może być wniesione w formie pieniężnej przelewem albo w formie gwarancji bankowej: 3.5.1. pisemnej - poprzez przedłożenie oryginału dokumentu obejmującego gwarancję, 3.5.2. w postaci komunikatu SWIFT - poprzez przedłożenie wydruku tego komunikatu skierowanego do Banku prowadzącego rachunek bankowy Spółki wskazany przez Organizatora Aukcji. 3.6. Wadialna gwarancja bankowa powinna zawierać niezbędne elementy tj. określenie wierzytelności, określenie Beneficjenta, bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie Banku – Gwaranta do wypłacenia na pierwsze żądanie Beneficjenta kwoty pieniężnej odpowiadającej kwocie wadium, warunki zapłaty i dokumenty jakie Beneficjent powinien załączyć do żądania zapłaty. Gwarancja bankowa powinna zawierać w szczególności: 3.6.1. Informację ,że Bank dokona wypłaty gwarantowanej kwoty w przypadku gdy: 3.6.1.1. żaden z uczestników aukcji nie zaoferował ceny wywoławczej, lub 3.6.1.2. Oferent mimo udzielenia mu przybicia nie przystąpił do zawarcia umowy sprzedaży przedmiotu aukcji, lub 3.6.1.3. Oferent pomimo udzielenia mu przybicia nie uiścił w wymaganym terminie ceny nabycia przedmiotu aukcji, lub 3.6.1.4. Zawarcie umowy sprzedaży stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Oferenta 3.6.2. Informację, że gwarancja obowiązuje nie krócej niż do dnia 21 sierpnia 2020 roku. 3.7. Gwarancja bankowa w zakresie spełnienia warunków wskazanych w pkt. 3.6 podlega zatwierdzeniu przez Organizatora aukcji. 3.8. Warunkiem przystąpienia do aukcji jest wniesienie wadium w terminie wskazanym w pkt 4.1. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium na wskazany rachunek bankowy albo dzień doręczenia gwarancji bankowej na wskazany adres. 3.9. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane, zostanie zwrócone w terminie do 7 dni roboczych po dokonaniu wyboru oferty, zamknięciu aukcji bez wyboru oferty lub unieważnieniu aukcji, z zastrzeżeniem pkt 3.11. 3.10. Wadium w formie pieniężnej złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej zostanie ona zwrócona w terminie do 7 dni roboczych po zapłaceniu ceny nabycia. 3.11. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników aukcji nie zaoferuje ceny wywoławczej. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej Spółka wystąpi do Banku, który wystawił gwarancję, z żądaniem zapłaty sumy gwarancyjnej. 3.12. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, którego oferta zostanie wybrana, nie przystąpi do zawarcia umowy sprzedaży. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej Spółka wystąpi do Banku, który wystawił gwarancję, z żądaniem zapłaty sumy gwarancyjnej. 3.13. Wadium przepada na rzecz Spółki również w przypadku gdy nabywca w wymaganym terminie nie uiści ceny nabycia. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej Spółka wystąpi do Banku, który wystawił gwarancję, z żądaniem zapłaty sumy gwarancyjnej. 3.14. Warunkiem przystąpienia do aukcji jest także złożenie wymaganych niniejszym ogłoszeniem oświadczeń i dokumentów. 3.15. Aukcję wygrywa oferent, który w licytacji zaoferował najwyższą cenę. 3.16. Zawarcie umowy sprzedaży w wyniku aukcji nastąpi w chwili podpisania aktu notarialnego - w takim przypadku każda ze stron może dochodzić zawarcia umowy sprzedaży. 3.17. Nabywca będzie zobowiązany do zapłaty ceny nabycia na rachunek bankowy wskazany przez Spółkę najpóźniej w chwili zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, przy czym dopuszcza się możliwość zapłaty ceny w powyższym terminie na rachunek depozytowy notariusza sporządzającego akt notarialny. 3.18. Nabywca, który w wymaganym terminie nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium. 3.19. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia oraz zawarciu umowy sprzedaży. 3.20. Krajowej Spółce Cukrowej S.A. przysługuje prawo zamknięcia aukcji bez wyboru oferty, bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem pkt 3.9. i 3.11. 3.21. Krajowej Spółce Cukrowej S.A. przysługuje prawo unieważnienia aukcji bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem pkt 3.9. 3.22. Krajowej Spółce Cukrowej S.A przysługuje prawo zmiany lub odwołania ogłoszenia warunków aukcji, bez podania przyczyn z zastrzeżeniem pkt.3.9 3.23. Z tytułu niedopuszczenia do licytacji, niedokonania wyboru oferty, zamknięcia aukcji bez wyboru oferty lub unieważnienia aukcji, oferentowi nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Krajowej Spółce Cukrowej S.A. 4. WADIUM i WYMAGANIA DOTYCZĄCE OFERTY 4.1. Oferent w terminie do dnia 18 maja 2020 roku zobowiązany jest do wpłaty wadium w formie pieniężnej na następujący numer rachunku bankowego Spółki: 98 2030 0045 1110 0000 0064 7950 z dopiskiem w tytule przelewu „Wadium - aukcja – dz. 45/13 i 45/15 – Lublin”. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej, winna ona być przesłana w terminie do dnia 13 maja 2020 roku na adres: Krajowa Spółka Cukrowa S.A. w Toruniu, ul. Kraszewskiego 40; 87-100 Toruń z dopiskiem „Wadium - aukcja – dz. 45/13 i 45/15 - Lublin”. 4.2. Przed licytacją oferent zobowiązany jest przedstawić Organizatorowi Aukcji: 4.2.1. aktualny wydruk informacji z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) (w przypadku gdy oferent jest osobą prawną lub osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą), 4.2.2. oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika aukcji (jeżeli oferent działa poprzez pełnomocnika), 4.2.3. inne dokumenty potwierdzające tożsamość uczestnika lub jego pełnomocnika, 4.2.4. dowód wniesienia wadium, 4.2.5. podpisane oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu postępowania oraz warunkami aukcji- według wzoru załączonego do niniejszego ogłoszenia, 4.2.6. podpisane oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych - według wzoru załączonego do niniejszego ogłoszenia, 4.2.7. podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z „Klauzulą informacyjną dla Oferentów w związku z przetwarzaniem danych osobowych” - według wzoru załączonego do niniejszego ogłoszenia. Dodatkowe informacje na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu aukcji można uzyskać pod nr tel. kom. 695 650 356
Więcej
Działka:
na sprzedaż
Liczba pokoi:
0
Powierzchnia całkowita:
3 237 m2
Lokalizacja:
województwo: lubelskie powiat: Lublin miejscowość: Lublin ulica: Krochmalna

Podobne oferty w tej lokalizacji

WYRÓŻNIONE działka na sprzedaż 1164m2 działka Wrzosowo, Wrzosowo
działka Wrzosowo, Wrzosowo

Działka budowlana w miejscowości Wrzosowo. Posiadamy warunki zabudowy na 13 szt garaży lub budynek mieszkalny 16 rodzinny. Wrzosowo oddalone jest około 2 200m od miejscowości Dziwnówek i od morza , na...

Działka na sprzedaż, Wrzosowo
100 000 zł
1164 m2 86 zł/m2
WYRÓŻNIONE działka na sprzedaż 15530m2 działka Broszków
działka Broszków

POLECAM do sprzedania działkę budowlaną o pow. 15300 m2 w Broszkowie - trasa A2 Warszawa-Terespol. Odległość od trasy głównej ok. 250 m , cicho, kameralnie, dojazd szeroką drogą asfaltową. Działka...

Działka na sprzedaż, Broszków
760 970 zł
15530 m2 49 zł/m2
WYRÓŻNIONE działka na sprzedaż 15530m2 działka Broszków
działka Broszków

POLECAM do sprzedania działkę budowlaną o pow. 15300 m2 w Broszkowie - trasa A2 Warszawa-Terespol. Odległość od trasy głównej ok. 250 m , cicho, kameralnie, dojazd szeroką drogą asfaltową. Działka...

Działka na sprzedaż, Broszków
599 000 zł
15530 m2 39 zł/m2
WYRÓŻNIONE działka na sprzedaż 6700m2 działka Broszków
działka Broszków

Polecam do sprzedania działkę o pow. 6700 m2 położona przy trasie Warszawa-Siedlce z bezpośrednim wjazdem na drogę krajową nr2. Działka ma kształt prostokąta, punkt idealny zarówno pod budownictwo mie...

Działka na sprzedaż, Broszków
490 000 zł
6700 m2 73 zł/m2