To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: dolnośląskie, lubański, Lubań

Działka na sprzedaż Lubań, Królowej Jadwigi

1931 m2
168 000 PLN 87 zł/m2
Opis
Lubań, dnia 30 września 2021 roku GGNiR.6840.2.10.2020 OGŁOSZENIE Na podstawie art. 37 ust.1, art. 38 ust.1, ust.2, art. 40 ust.1 pkt 1), ust.3 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 roku, poz. 1990 ze zm.), §13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1490 ze. zm.), §3 ust.2 pkt 1) Uchwały Nr XXXII/221/2020 Rady Miasta Lubań z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Lubań (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2021 roku, poz. 244 ze zm.), Zarządzenia Nr 143/2021 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 17 sierpnia 2021 roku w sprawie podania do wiadomości publicznej wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubań przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu: BURMISTRZ MIASTA LUBAŃ ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniowo-usługową, położonych w Lubaniu w obszarze ulicy Królowej Jadwigi, stanowiących działki ewidencyjne nr: 1. 4/4, Obręb II, AM 5 o powierzchni 1 931 m², JG1L/00018708/2 • Cena wywoławcza: 168.000,00 zł • Wadium: 20.000,00 zł 2. 6, Obręb II, AM 5 o powierzchni 2 240 m², JG1L/00018708/2 • Cena wywoławcza: 195.000,00 zł • Wadium: 20.000,00 zł 3. 7, Obręb II, AM 5 o powierzchni 2 124 m², JG1L/00018708/2 • Cena wywoławcza: 185.000,00 zł • Wadium: 20.000,00 zł 4. 8, Obręb II, AM 5 o powierzchni 1 994 m², JG1L/00018708/2 • Cena wywoławcza: 173.000,00 zł • Wadium: 20.000,00 zł Opis nieruchomości: Nieruchomości gruntowe niezabudowane o regularnym kształcie zbliżonym do prostokąta i równej powierzchni, położone w pośredniej strefie lokalizacyjnej miasta w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej przy ulicy Królowej Jadwigi w Lubaniu. Nieruchomości gruntowe oznaczone jako działki nr 4/4, 6, 7 i 8 mają zapewniony dostęp do drogi publicznej, tj. ulicy Królowej Jadwigi (dz. nr 10, AM 15, Obręb II). Nieruchomość gruntowa oznaczona jako działka nr 6 posiada dodatkowo dostęp do drogi publicznej, tj. ulicy Esperantystów (dz. nr 33/4, AM 16, Obręb II). Przedmiotowe nieruchomości nie są obciążone długami, prawami ani roszczeniami na rzecz osób trzecich. Zgodnie z Uchwałą nr XVI/115/2011 Rady Miasta Lubania z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu obwodnicy zachodniej miasta Lubań (Dz.U. Woj. Doln. z dnia 29 lutego 2012r., poz. nr 858.), przedmiotowe nieruchomości gruntowe położone są w jednostce planistycznej oznaczonej symbolem planu 2UM - przeznaczonej na tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej. Zgodnie z zapisami planu miejscowego przez tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej należy rozumieć funkcje terenów i obiektów zagospodarowania równocześnie pod wszystkie lub jedną z wymienionych rodzajów użytkowania terenu i zabudowy, tj. usługi, zabudowa mieszkaniowa. Szczegółowe informacje na temat zapisów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i warunków zabudowy można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Lubań, ul. A. Mickiewicza 6, 59-800 Lubań. Przedmiotowe nieruchomości gruntowe nie posiadają wykonanych przyłączy uzbrojenia technicznego, ale posiadają możliwość pełnego uzbrojenia w sieć: energii elektrycznej, sieć wodociągową, sieć kanalizacyjną i sieć gazową. Przygotowanie terenu pod budowę Nabywcy będą musieli wykonać własnym staraniem i na własny koszt. Wszystkie czynności związane z usunięciem bądź przełożeniem zinwentaryzowanych i niezinwentaryzowanych sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego podlegają wykonaniu własnym staraniem i na własny koszt nabywcy nieruchomości. Informacje ogólne na temat przetargu i warunków przystąpienia do przetargu: Przetarg na zbycie działek ewidencyjnych nr 4/4 i 6 odbędzie się w dniu 03 listopada 2021 roku (środa) o godzinie 11:00 w Urzędzie Miasta Lubań ul. 7 Dywizji 14, I piętro, sala Nr 11. Przetarg na zbycie działek ewidencyjnych nr 7 i 8 odbędzie się w dniu 04 listopada 2021 roku (czwartek) o godzinie 11:00 w Urzędzie Miasta Lubań ul. 7 Dywizji 14, I piętro, sala Nr 11. Zgodnie z §14 ust.3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 roku, poz. 1490 z późn. zm.), postąpienie ustalone zostanie z uczestnikami przetargu i nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Licytacji podlegać będzie stawka wywoławcza. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę o co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu na działki nr 4/4 i 6 jest wpłacenie wadium najpóźniej do dnia 27 października 2021 roku (środa) włącznie, na rachunek bankowy Urzędu Miasta Lubań Nr 60 2030 0045 1110 0000 0080 6550 prowadzony przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Oddział Lubań ul. 7 Dywizji 14. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu na działki nr 7 i 8 jest wpłacenie wadium najpóźniej do dnia 28 października 2021 roku (czwartek) włącznie, na rachunek bankowy Urzędu Miasta Lubań Nr 60 2030 0045 1110 0000 0080 6550 prowadzony przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Oddział Lubań ul. 7 Dywizji 14. Dla wpłat gotówkowych dokonywanych w Monetia Sp.z.o.o. ul. 7 Dywizji 3 w Lubaniu od dnia 12.07.2021r. pobierana jest prowizja w wysokości: - 3,00 zł od wpłat do 1.000,00 zł - 0,3% wpłacanej kwoty od wpłat powyżej 1.000,00 zł. W tytule wpłaty wadium należy wpisać: „Przetarg ul. Królowej Jadwigi – dz.nr (podać nr działki) - imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu”. Wpłata jednego wadium upoważnia do udziału w przetargu na nabycie jednej działki, dlatego wpłacając wadium konieczne jest wskazanie numeru działki. Chętni do wzięcia udziału w licytacjach na kilka działek, powinni wpłacić wadium wg zasady ilość działek razy wadium wskazując jednocześnie numery konkretnych działek lub dokonać wpłat wadium na każdą działkę osobno wskazując numer tej działki. Wadium należy wnieść w pieniądzu – gotówką lub przelewem na podany powyżej rachunek bankowy Urzędu Miasta Lubań. W przypadku wpłacenia wadium w formie przelewu bankowego wpłata powinna być dokonana odpowiednio wcześniej, tak aby w dniu 27 października 2021 roku (dotyczy dz. nr 4/4 i 6), 28 października 2021 roku (dotyczy dz. nr 7 i 8) wadium znajdowało się na rachunku bankowym Urzędu Miasta Lubań. Osoby, które dokonają wpłaty wadium gotówką, proszone są dodatkowo w terminie do 27 października 2021 roku (dotyczy dz. nr 4/4 i 6), 28 października 2021 roku (dotyczy dz. nr 7 i 8) o przedłożenie w Wydziale Gospodarki Gruntami Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miasta Lubań ul. 7 Dywizji 14, I piętro, pokój nr 5 kopii dowodu wpłaty, co podyktowane jest tym, że niektóre systemy bankowe ze względu na ograniczoną możliwość znaków nie wprowadzają pełnego tytułu wpłaty, co może spowodować błędną weryfikację wadiów podczas prac komisji, która zostanie powołana do przeprowadzenia przetargu. W przypadku osób fizycznych pozostających w związku małżeńskim i posiadających wspólność ustawową wadium na przetarg należy wnosić przez oboje małżonków (w tytule wpłaty należy podać imię i nazwisko osób przystępujących do przetargu). Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości w dniu zapłaty pełnej ceny należności. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od podpisania umowy notarialnej. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni roboczych od dnia zamknięcia przetargu. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w podanym wyżej terminie oraz: - w przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna pozostająca w związku małżeńskim, konieczne jest złożenie oświadczenia o obowiązującym w małżeństwie ustroju majątkowym. Jeżeli nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku wspólnego, warunkiem dopuszczenia do przetargu jest: osobiste stawiennictwo obojga małżonków do przetargu lub przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka na dokonanie czynności prawnych związanych z udziałem w przetargu, przy czym podpis powinien być poświadczony notarialnie. Jeżeli zbycie nieruchomości ma nastąpić do majątku osobistego, warunkiem dopuszczenia do przetargu jest przedłożenie wypisu aktu notarialnego ustanawiającego rozdzielność majątkową lub – odpis orzeczenia sądowego ustanawiającego rozdzielność majątkową lub pisemne oświadczenie obojga małżonków o nabywaniu nieruchomości do majątku osobistego jednego z nich z podpisami poświadczonymi notarialnie. Osoba wyłoniona w wyniku przetargu jako nabywca nieruchomości, przy zawarciu notarialnej umowy sprzedaży, obowiązana jest przedłożyć w formie aktu notarialnego pisemną zgodę współmałżonka na zawarcie umowy sprzedaży, na warunkach ustalonych w przetargu. Wymóg ten nie obowiązuje, jeżeli małżonkowie przystąpią do podpisania notarialnej umowy sprzedaży, - w przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna prowadząca działalność w formie spółki cywilnej – okazanie umowy spółki, REGON-u spółki, odpowiedniej uchwały pozwalającej na odpłatne nabycie nieruchomości bądź stosownego umocowania do działania w imieniu spółki (pozwalające na odpłatne nabycie nieruchomości), - w przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – ważny dokument potwierdzający tożsamość oraz aktualne zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, - w przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna lub podmiot nie posiadający osobowości prawnej, a prowadzący działalność gospodarczą – przedłożenie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego oraz odpowiedniej uchwały wyrażającej zgodę na wzięcie udziału w przetargu i nabycie nieruchomości. Za aktualne uważa się odpisy z KRS sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem przetargu, jak również informacje odpowiadające odpisowi aktualnemu na podstawie art. 4 ust 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2021 r., poz. 112 ze zm.) wygenerowane nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem przetargu, - w przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba będąca cudzoziemcem – uzyskanie zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie w/w nieruchomości z uwzględnieniem art. 8 ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2017 r., poz. 2278, ze zm.), a w przypadku wygrania przetargu, okazanie komisji przetargowej promesy lub zezwolenia. Jeżeli nabycie nieruchomości przez cudzoziemca nie wymaga zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych, nabywca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia w tym zakresie w notarialnej umowie nabycia. W przypadku, gdy osoba zainteresowana wzięciem udziału w przetargu, która spełniła warunki udziału nie może stawić się osobiście w dniu przetargu, wskazana przez nią osoba powinna okazać stosowne pełnomocnictwo. W przypadku umocowania do nabycia nieruchomości pełnomocnictwo powinno określać przedmiot czynności oraz rodzaj czynności. W pełnomocnictwie należy zatem wskazać, iż pełnomocnik jest umocowany do nabycia w imieniu mocodawcy i na rzecz mocodawcy nieruchomości stanowiących przedmiot przetargu. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Wraz z pełnomocnictwem należy przedłożyć dowód wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł (słownie: siedemnaście złotych 00/100), której należy dokonać na rachunek bankowy nr 11 2030 0045 1110 0000 0289 2350. Od obowiązku wnoszenia opłaty skarbowej można być zwolnionym w przypadku, gdy pełnomocnikiem strony jest rodzina, zstępni, wstępni lub rodzeństwo. Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2021 roku, poz. 685 ze zm.) do wylicytowanej ceny sprzedaży doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%. 100% ceny wylicytowanej w przetargu płatne przez Nabywcę nieruchomości najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego przed jego podpisaniem. Poza kosztami opisanymi powyżej Nabywca zobowiązany będzie do pokrycia kosztów zawarcia aktu notarialnego i opłat sądowych. O terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego Nabywca zostanie poinformowany najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Przetarg może zostać odwołany, po uprzednim podaniu do publicznej wiadomości ważnych przyczyn jego odwołania. Ogłoszenie dostępne jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Lubań ul. 7 Dywizji 14, na stronie internetowej www.luban.pl w zakładce „Nieruchomości”, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Lubań http://bip.miastoluban.pl oraz w Wydziale Gospodarki Gruntami, Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miasta Lubań ul. 7 Dywizji 14, I piętro, pokój Nr 5, Tel.: + 48 75 646 44 22. Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Gruntami, Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miasta Lubań ul. 7 Dywizji 14, I piętro, pokój nr 5, tel.75 646 44 22. z up. Burmistrza Mateusz Zajdel Zastępca Burmistrza Kontakt: Urząd Miasta Lubań tel: 48 75 646 44 22 boi.um@luban.pl
Więcej
Działka:
na sprzedaż
Powierzchnia całkowita:
1 931 m2
Lokalizacja:
województwo: dolnośląskie powiat: Lubański gmina: Lubań miejscowość: Lubań ulica: Królowej Jadwigi

Podobne oferty w tej lokalizacji