Działka 2879 m2, Łobżenica
9,73 zł/m2 28 000 zł

Działka budowlana na sprzedaż Łobżenica - 2879 m2

9,73 zł/m2 28 000

Szczegóły


Opis oferty

BURMISTRZ ŁOBŻENICY ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż: 1. Nieruchomość niezabudowana położona w miejscowości Witrogoszcz, oznaczona numerem ewidencyjnym 168/2 dla której Sąd Rejonowy w Złotowie – IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr: PO1Z/000pokaż telefon. - Powierzchnia nieruchomości – 0,2879 ha - Opis nieruchomości – Nieruchomość położona jest w centralnej części wsi, w ciągu komunikacyjnym drogi o nawierzchni bitumicznej za którym znajdują się tereny zabudowy siedliskowej. Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości od północy i południa stanowią tereny o zabudowie siedliskowej wyposażone w podstawowe urządzenia infrastruktury technicznej. Strona zachodnia przylega do pasa drogowego, natomiast wschodnia granica sąsiaduje z terenami użytkowanymi rolniczo. Przedmiotowy teren jest nieuzbrojony, istnieje możliwość włączenia się do niezbędnej infrastruktury na znaczne odległości. Kształt działki w formie wielokąta o regularnych granicach. Teren równy. - Przeznaczenie nieruchomości – zgodnie z zatwierdzoną zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łobżenica przez Radę Miejską w Łobżenicy Uchwała Nr XXVI/263/2001 z dnia 27.04.2001 r., nieruchomość posiada funkcję terenu zabudowy mieszkaniowo-usługowej. - Forma zbycia – sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. - Obciążenia, zobowiązania których przedmiotem jest nieruchomość – brak - Cena wywoławcza nieruchomości – 28 000,00 zł + obowiązujący podatek VAT (23%) - Wadium wynosi – 2 800,00 zł 2. Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie geodezyjnym Witrogoszcz Kolonia, oznaczona numerem ewidencyjnym 158/3 dla której Sąd Rejonowy w Złotowie – IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr: PO1Z/000pokaż telefon. - Powierzchnia nieruchomości – 0,2771 ha - Opis nieruchomości – Nieruchomość położona jest przy drodze o nawierzchni szutrowej. Działka od południa sąsiaduje z pasem drogowym za którym znajdują się tereny użytkowane rolniczo. Wschodnia strona działki przylega do użytków zielonych, w dalszej perspektywie zabudowa siedliskowa. Zachodnia granica przystaje do terenu o zabudowie mieszkaniowej. Od północy graniczy z otwartym rowem melioracyjnym za którym znajdują się kompleksy leśne z mieszanym drzewostanem. Kształt działki korzystny w formie czworokąta o regularnych proporcjach boków z nieznacznym północnym spadkiem terenu. Przedmiotowy teren położony jest w sąsiedztwie podstawowej infrastruktury technicznej. - Przeznaczenie nieruchomości – zgodnie z zatwierdzoną zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łobżenica przez Radę Miejską w Łobżenicy Uchwała Nr XXVI/263/2001 z dnia 27.04.2001 r., nieruchomość posiada funkcję terenu zabudowy mieszkaniowo-rekreacyjnego. - Forma zbycia – sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. - Obciążenia, zobowiązania których przedmiotem jest nieruchomość – brak - Cena wywoławcza nieruchomości – 30 000,00 zł + obowiązujący podatek VAT (23%) - Wadium wynosi – 3 000,00 zł 3. Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie geodezyjnym Wiktorówko, oznaczona numerem ewidencyjnym 196/5 dla której Sąd Rejonowy w Złotowie – IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr: PO1Z/000pokaż telefon. - Powierzchnia nieruchomości – 0,8476 ha - Opis nieruchomości – Nieruchomość położona jest przy granicy z terenami wsi Rataje w niewielkiej odległości od granic administracyjnych miasta. Działka położona jest w rozwidleniu otwartych rowów melioracyjnych zbierających w dalszej perspektywie znajdują się grunty orne, zagospodarowane i obsiane zbożami ozimymi. Od zachodu teren działki sąsiaduje z gruntami ornymi wykorzystywanymi w produkcji rolniczej. Działka w kształcie trójkąta o regularnych granicach. - Przeznaczenie nieruchomości – zgodnie z zatwierdzoną zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łobżenica przez Radę Miejską w Łobżenicy Uchwała Nr XXVI/263/2001 z dnia 27.04.2001 r., nieruchomość posiada funkcję terenu rolnego wyłączonego z zabudowy. - Forma zbycia – sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. - Obciążenia, zobowiązania których przedmiotem jest nieruchomość – brak - Cena wywoławcza nieruchomości – 40 000,00 zł - Wadium wynosi – 4 000,00 zł Zwolnione z podatku VAT (art. 43, ust. 1, pkt. 9 ustawy o VAT) 4. Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie geodezyjnym Liszkowo, oznaczona numerem ewidencyjnym 113/1 dla której Sąd Rejonowy w Złotowie – IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr: PO1Z/000pokaż telefon.. - Powierzchnia nieruchomości – 0,3098 ha - Opis nieruchomości – Nieruchomość położona jest korzystnie w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej. Kształt działki korzystny w formie wielokąta o regularnych proporcjach boków ze znacznym spadkiem terenu południowo-zachodniego. Uwzględniając stopień zagospodarowania, położenie, ukształtowanie terenu oraz lokalizację teren ten spełnia podstawowe wymagania stawiane podstawowe wymagania stawiane przed obszarami zabudowy usługowej i usługowo mieszkaniowej. - Przeznaczenie nieruchomości – zgodnie z zatwierdzoną zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łobżenica przez Radę Miejską w Łobżenicy Uchwała Nr XXVI/263/2001 z dnia 27.04.2001 r., nieruchomość posiada funkcję terenu usługowego. - Forma zbycia – sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. - Obciążenia, zobowiązania których przedmiotem jest nieruchomość – brak - Cena wywoławcza nieruchomości – 32 600,00 zł + obowiązujący podatek VAT (23%) - Wadium wynosi – 3 260,00 zł 5. Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie geodezyjnym Kruszki, oznaczona numerem ewidencyjnym 433 dla której Sąd Rejonowy w Złotowie – IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr: PO1Z/000pokaż telefon. - Powierzchnia nieruchomości – 0,3621 ha - Opis nieruchomości – Nieruchomość w kształcie wielokąta o nieregularnych granicach. Teren o znacznym zgłębieniu wypełnionym wodą. Nieruchomość położona w strefie z podstawowym uzbrojeniem w urządzenia infrastruktury technicznej (sieci energetycznej, wodociągowej). Dojazd do działki drogą publiczną o nawierzchni szutrowej, która łączy się z drogą o nawierzchni bitumicznej na odległość 100 m. w kierunku południowym. - Przeznaczenie nieruchomości – zgodnie z zatwierdzoną zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łobżenica przez Radę Miejską w Łobżenicy Uchwała Nr XXVI/263/2001 z dnia 27.04.2001 r., nieruchomość posiada funkcję terenu zabudowy mieszkaniowo-usługowej oraz w części obszary wyłączone z zabudowy. - Forma zbycia – sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. - Obciążenia, zobowiązania których przedmiotem jest nieruchomość – brak - Cena wywoławcza nieruchomości – 12 000,00 zł + obowiązujący podatek VAT (23%) - Wadium wynosi – 2 000,00 zł 6. Lokal mieszkalny nr 3a położony w budynku przy ul. Sportowej 18 w Łobżenicy na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 630, dla której Sąd Rejonowy Złotów – IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr: PO1Z/000pokaż telefon. - Powierzchnia nieruchomości – 0,0821 ha - Opis nieruchomości – Loka mieszkalny położony jest na poddaszu i składa się z pokoju i kuchni o łącznej pow. użytkowej 17,47 m2. Pomieszczeniem przynależnym do lokalu jest pomieszczenie gospodarcze o pow. użytkowej 9,98 m2 oraz piwnica o pow. użytkowej 4,76 m2. Nieruchomość wyposażona jest w instalacje elektryczną, wodną z sieci miejskiej, gazową, kanalizacyjną. - Przeznaczenie nieruchomości – zgodnie z zatwierdzoną zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łobżenica przez Radę Miejską w Łobżenicy Uchwała Nr XXXVIII/350/2002 z dnia 31.10.2002 r., nieruchomość posiada funkcję terenu zabudowy mieszkaniowej. - Forma zbycia – sprzedaż w drodze przetargowej lokalu wraz ze sprzedażą prawa własności ułamkowej części gruntu i części wspólnych nieruchomości w udziale 322pokaż telefon. - Obciążenia, zobowiązania których przedmiotem jest nieruchomość – brak - Cena wywoławcza nieruchomości – 21 000,00 zł - Wadium wynosi – 1 200,00 zł Zwolnione z podatku VAT (art. 43, ust. 1, pkt. 10 ustawy o VAT) Wysokość minimalnego postąpienia ustalają uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Przetarg odbędzie się w sali konferencyjnej nr 9 Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica przy ul. Sikorskiego 7 w Łobżenicy w dniu 9 października 2020 r. o godz. 10:00, jak w niniejszym ogłoszeniu począwszy od poz. 1 i skończywszy na poz. 6. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej nieruchomości najpóźniej do dnia 5 października 2020 r. na konto Gminy Łobżenica, nr konta 65 8938 00pokaż telefon Bank Spółdzielczy w Łobżenicy. Za termin wpłaty wadium uznaje się datę wpływu środków na wskazane konto Gminy Łobżenica. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej, wpłacone wadium przepada. Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości przez uczestnika przetargu oraz dodatkowo w przypadku: - podmiotów innych niż osoby fizyczne, konieczne jest przedłożenie aktualnego dokumentu (oryginał), z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, a gdy działa pełnomocnik, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego; - małżonków do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości – dotyczy również osób prowadzących działalność gospodarczą; - pełnomocników osób fizycznych poza przypadkami wyżej wskazanymi, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego. Nabywca przyjmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Nieruchomość jest sprzedawana według danych z ewidencji gruntów i budynków. Strony nie będą zgłaszać wzajemnych roszczeń z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie ewentualnej różnicy w powierzchni nieruchomości, jeżeli po sprzedaży geodeta wykaże inną. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt nabywcy. Nabywca nieruchomości ponosi koszty notarialne i sądowe, których wysokość określi notariusz. Cenę nabycia prawa własności równą cenie osiągniętej w przetargu należy wpłacić najpóźniej przed dniem podpisania umowy notarialnej. Zastrzega się prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 upłynął z dniem 11 maja 2020 r. oraz 8 czerwca 2020 r. I przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 21 lipca 2020 roku. Dodatkowe informacje można uzyskać osobiście w biurze nr 6 Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica, ul. Sikorskiego 7, 89-310 Łobżenica lub pod numerem telefonu: (0-67) pokaż telefon. BURMISTRZ ŁOBŻENICY (-) Piotr Łosoś Kontakt: Urząd Miasta Łobżenica tel: (0-67) pokaż telefon
Numer oferty: 27687/3186/OGS


Średnie ceny w tej lokalizacji

28 000
Cena zł/m2
1 rok 2 lata 5 lat

W tej samej miejscowości:  
Pokaż

Lokalizacja

Łobżenica

Podobne nieruchomości

Możesz sprawić, aby najlepsi agenci szukali dla Ciebie i za Ciebie!
  • Określ cechy wymarzonej nieruchomości
  • Zaangażujemy zaufanych agentów w poszukiwania
  • Wybierzemy trzech z nich i w ciągu 7 dni przedstawimy Ci oferty najbliższe Twojemu ideałowi
Czego szukamy?

Lokalizacja Twojej wymarzonej nieruchomości musi być określona precyzyjnie. Aby określić precyzyjnie lokalizację, skorzystaj z podpowiedzi.

Twoje dane

Niestety w związku z brakiem numeru telefonu/e-maila, nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować.

Jeśli chcesz poznać naszą ofertę, wypełnij jeszcze raz formularz, zostawiając do siebie kontakt telefoniczny oraz adres e-mail.

Podanie adresu e-mail oraz numeru telefonu oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie od Auto Centrum Sp. z o.o. (administratora) informacji w ramach newslettera zawierających wybrane przez Auto Centrum Sp. z o.o. ogłoszenia z portalu Domiporta.pl oraz przekazanie danych partnerom spółki Auto Centrum Sp. z o.o. w celu przedstawienia szczegółów ofert przekazanych w ramach newslettera. Domiporta może przekazać informacje do maksymalnie 5 partnerów jeśli uzna, że posiadają oni oferty zbieżne z preferencjami pozostawionymi w formularzu.
Administratorem danych osobowych jest Auto Centrum Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie, ul. Krakowska 199, 38-400 Krosno. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu założenia i obsługi konta w serwisie Domiporta.pl, w szczególności w celu umożliwienia spersonalizowanego poszukiwania ogłoszeń w serwisie Domiporta.pl oraz prezentowania Pani/Panu interesujących Panią/Pana ogłoszeń zamieszczanych w serwisie Domiporta.pl, w celach marketingowych, w tym profilowania, a także w celach statystycznych i analitycznych administratora. W razie wyrażenia stosownej zgody Pani/Pana dane będą przetwarzane także w celu kierowania do Pani/Pana treści marketingowych spółki Auto Centrum Sp. z o.o. i jej Partnerów z branży nieruchomościowej i finansowej. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w Regulaminie i Polityce prywatności. (rozwiń)