To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: warmińsko-mazurskie, Lidzbark Warmiński

Działka na sprzedaż Lidzbark Warmiński, Olsztyńska

27928 m2
445 550 PLN 16 zł/m2
Opis
BURMISTRZ LIDZBARKA WARMIŃSKIEGO OGŁASZA drugi przetarg ustny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste działki gruntu położonej na terenie miasta Lidzbark Warmiński Działka położona przy ulicy Olsztyńskiej oznaczona w obrębie 1 numerem ewidencyjnym 13/159 o powierzchni 27928m2, zapisana jest w KW Nr OL1L/00014801/6. Kształt działki jest dość regularny, zbliżony do figury trapez z nierówną podstawą. Działka w północno-wschodniej części o znacznym spadku terenu, sięgającym do 10m. Grunt jest nieogrodzony, nieutwardzony, porośnięty roślinnością trawiastą, w południowo-zachodniej części krzewami i drzewami. Na terenie działki znajdują się wody stojące. Działka ma bezpośredni dostęp do nowo wybudowanej drogi publicznej stanowiącej działkę 1-21 o nawierzchni z masy bitumicznej. Działka ma dostęp do sieci wodociągowej, elektroenergetycznej i kanalizacyjnej biegnących wzdłuż drogi. Nieruchomość objęta jest granicami Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Podstrefa Lidzbark Warmiński zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 roku w sprawie warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz.U. z 2018, poz. 2228) Cena wywoławcza: 445.550,00zł (słownie: czterysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych 00/100). Wysokość wadium: 45.000,00zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych 00/100). Pierwszy przetarg odbył się w dniu 17 czerwca 2021r. Nieruchomość gruntowa w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Lidzbark Warmiński oznaczona jest w jednostce B symbolami: P.03 i P.04 Tereny przemysłu, baz i składów: 1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa przemysłowa, magazyny, obiekty służące funkcji składowania i magazynowania, 2) przeznaczenie uzupełniające: sieci i obiekty infrastruktury technicznej, komunikacja wewnętrzna, miejsca postojowe, zieleń urządzona, elementy małej architektury, 3) zasady zagospodarowania terenu, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: a) dopuszcza się łączenie terenów elementarnych w zależności od potrzeb potencjalnych inwestorów pod warunkiem zapewnienia obsługi komunikacyjnej tych terenów w celu ich prawidłowego funkcjonowania, b) minimalna powierzchni działki budowlanej 0,5ha, c) wskaźnik intensywność zabudowy w przedziale od 0,30 do 0,95, d) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki-0,80 e) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego - 20% powierzchni działki budowlanej, f) ilość kondygnacji nadziemnych - maksymalnie dwie; dachy dwuspadowe, kąt nachylenia połaci dachowych 15° (±5°). Nieruchomość nie jest obciążona ciężarami i hipotekami, nie toczy się wobec niej postępowanie administracyjne dotyczące prawidłowości jej nabycia przez gminę. PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 23 SIERPNIA 2021 ROKU O GODZ. 10:00 W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU MIEJSKIEGO PRZY ULICY A. ŚWIĘTOCHOWSKIEGO 14 W LIDZBARKU WARMIŃSKIM W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli w terminie do dnia 17 sierpnia 2021 roku wpłacą wadium na konto Urzędu Miasta Bank Millennium S.A. Oddział Lidzbark Warmiński Nr 13116022020000000061931481. Za dzień wniesienia wadium uważa się dzień wpływu na w/w rachunek. Przed otwarciem przetargu należy okazać komisji przetargowej: dowód wpłaty wadium (w wersji papierowej), dowód tożsamości – w przypadku osoby fizycznej, aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa oraz dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych oraz umowę spółki i uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości. Cudzoziemiec, chcąc wziąć udział w przetargu winien spełnić wymogi określone w ustawie z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U. z 2017 roku, poz.2278). Nabywcy są zobowiązani wykorzystywać grunt zgodnie z przeznaczeniem tj. rozpocząć budowę w ciągu roku i zakończyć budowę (wybudować budynek w stanie surowym zamkniętym), w ciągu trzech lat, licząc od dnia zawarcia umowy notarialnej. Za niewykorzystywanie gruntu zgodnie z przeznaczeniem mogą być wprowadzone dodatkowe opłaty oraz może być rozwiązana umowa notarialna. Nabywcy zobowiążą się, do przełożenia urządzeń naziemnych i podziemnych znajdujących się na tej działce na własny koszt, w razie potrzeby, oraz do ich udostępnienia w celu wykonania remontów i konserwacji bez roszczeń odszkodowawczych. Nabywcy nieruchomości ustaleni w przetargu, zobowiązani są do przeprowadzenia własnym staraniem oraz na własny koszt prac porządkowych na nieruchomości, jeśli prace takie będą konieczne. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet pierwszej opłaty wynoszącej 25% wylicytowanej kwoty + 23% podatku VAT. Pierwsza opłata winna być uiszczona przed zawarciem umowy notarialnej. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej. Opłaty roczne wynoszą 3% wylicytowanej kwoty + 23% podatku VAT i są płatne co roku do dnia 31 marca, bez dodatkowego wezwania organu. Wysokość opłat rocznych może być aktualizowana wraz ze zmianą wartości działki, nie częściej niż raz na 3 lata. Koszty związane z nabyciem ponosi nabywca. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w określonym miejscu i terminie, podanym w zawiadomieniu, w celu zawarcia umowy, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny. Szczegółowych informacji udziela Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim ul. A. Świętochowskiego 14, pok. 102, tel.(89) 767 85 13, w godz. 8:00-15:00. Lidzbark Warmiński, dnia 14 lipca 2021 roku. Miasto Lidzbark Warmiński położenie nieruchomości ulica Olsztyńska działka 1-13/159 Kontakt: Urząd Miasta Lidzbark Warmiński tel: 89 767 85 13 um@lidzbarkwarminski.pl
Więcej
Działka:
na sprzedaż
Powierzchnia całkowita:
27 928 m2
Lokalizacja:
województwo: warmińsko-mazurskie powiat: Lidzbarski gmina: Lidzbark Warmiński miejscowość: Lidzbark Warmiński ulica: Olsztyńska

Podobne oferty w tej lokalizacji