To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: podkarpackie, Lesko

Działka na sprzedaż Lesko,

1768 m2
81 506 PLN 46 zł/m2
Opis
GN.II.6840.2.8.2021 Lesko, dnia 27 maja 2021 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU Zarząd Powiatu Leskiego działający na podstawie art. 38, art. 40 ust. 1 pkt 1 art. 67 ust. 2 pkt 1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.), § 4 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1490), oraz uchwały Rady Powiatu Leskiego Nr XLV.227.2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieobciążonych nieruchomości stanowiących własność Powiatu Leskiego położonych w Lesku obręb Posada Leska uwidocznionych w księdze wieczystej Nr KS1E/00029166/7 znajdujących się w obszarze: „na Łukawicę” – są to nieruchomości niezabudowane, położone po prawej stronie drogi powiatowej relacji Lesko - Załuż; (dotychczas wykorzystane w produkcji rolniczej) obejmujące teren z pagórkowatym wzniesieniem, po prawej stronie ulicy Stawowej (w stronę Łukawicy). Nieruchomości objęte MPZP "Lesko 7": symbol MN/U15 tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem obiektów usługowych, rzemiosła i handlu istniejące zespoły zabudowy o różnej intensywności wraz z funkcjami usługowymi oraz tereny dróg publicznych – dróg dojazdowych projektowanych, a oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki: 1. nr 306/1 o pow. 0,1768 ha; cena wywoławcza: 81 506,00 zł.; wadium: 8 151,00 zł. 2. nr 306/4 o pow. 0,1784 ha; cena wywoławcza: 73 565,00 zł.; wadium: 7 357,00 zł. 3. nr 306/7 o pow. 0,1788 ha cena wywoławcza: 66 580,00 zł.; wadium: 6 658,00 zł. 4. nr 306/8 o pow. 0,1377 ha cena wywoławcza: 43 067,00 zł.; wadium: 4 307,00 zł. 5. nr 306/10 o pow. 0,1173 ha cena wywoławcza: 33 317,00 zł.; wadium: 3 332,00 zł. 6. nr 306/11 o pow. 0,1057 ha cena wywoławcza: 29 890,00 zł.; wadium: 2 989,00 zł. 7. nr 306/12 o pow. 0,1191 ha cena wywoławcza: 34 383,00 zł.; wadium: 3 439,00 zł. Przetargi odbędą się w dniu 28 czerwca 2021 r. w Starostwie Powiatowym w Lesku, ul. Rynek 1 w sali narad na parterze budynku 1. działka nr 306/1 o godz. 9:00 2. działka nr 306/4 o godz. 9:45 3. działka nr 306/7 o godz. 10:30 4. działka nr 306/8 o godz. 11:15 5. działka nr 306/10 o godz. 12:00 6. działka nr 306/11 o godz. 12:45 7. działka nr 306/12 o godz. 13:30 Do wylicytowanych cen nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu sprzedaży. WARUNKI PRZETARGU 1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne jeżeli wpłacą wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu. 2. Dowód wniesienia przez uczestnika przetargu wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. 3. Wadium winno być wpłacone w pieniądzu do dnia 24 czerwca 2021 r. na konto Starostwa Powiatowego w Lesku Nr 82 8642 1012 2003 1205 1489 0004 Banku Nowego BFG S.A. w Sanoku Oddział w Lesku z dopiskiem numeru ewidencyjnego działki, na które zostało wpłacone wadium. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na w/w konto. 4. Osoby fizyczne uczestniczące w przetargu zobowiązane są do przedłożenia dokumentu tożsamości, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej i nabywania nieruchomości na rzecz prowadzonej firmy zaświadczenia o wpisie do centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej. Przedstawiciele osób prawnych oprócz dokumentu tożsamości zobowiązani są przedłożyć komisji przetargowej aktualny wypis z KRS oraz stosowne pełnomocnictwo do reprezentowania osoby prawnej w przetargu. 5. Wpłacone wadium zostanie: - zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli uczestnik wpłacający wadium przetarg wygra (kwota wadium zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia w dniu zapłaty pełnej kwoty należności); - zwrócone niezwłocznie, po odwołaniu przetargu, unieważnieniu lub zamknięciu przetargu, a także w przypadku zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, jednak nie później niż przed upływem 3-ech dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. 6. Wpłacone wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się bez usprawiedliwienia od zawarcia umowy uczestnika, który przetarg wygrał. 7. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z uczestników zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. 8. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. 9. W przypadku gdy nabycie nieruchomości nastąpi do majątku wspólnego, warunkiem dopuszczenia do przetargu ustnego jest stawiennictwo obojga małżonków na przetargu lub jednego z nich, posiadającego pisemną zgodę współmałżonka na zakup nieruchomości z własnoręcznym podpisem współmałżonka, poświadczonym przez notariusza. 10. Kupujący jest zobowiązany do wpłacenia całości ceny nabycia nieruchomości na konto sprzedającego przed wyznaczonym terminem zawarcia aktu notarialnego umowy kupna nieruchomości. 11. Wszelkie koszty przygotowania dokumentacji przetargowej oraz koszty związane z zawarciem umowy notarialnej w całości ponosi kupujący. 12. Okazanie, wznowienie punktów granicznych nieruchomości może się odbyć staraniem i na koszt przyszłego nabywcy. 13. Organizator przetargu zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu. 14. Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Lesku w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych Rynek 1, pokój nr 303 i 304 lub telefonicznie 13 469 71 24. Wicestarosta Janusz Haftek Kontakt: Starostwo Powiatowe w Lesku tel: 13 469 71 24 starostwolesko@home.pl
Więcej
Działka:
na sprzedaż
Powierzchnia całkowita:
1 768 m2
Lokalizacja:
województwo: podkarpackie powiat: Leski gmina: Lesko miejscowość: Lesko

Podobne oferty w tej lokalizacji