To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: dolnośląskie, Legnica

Działka na sprzedaż Legnica,

8993 m2
344 500 PLN 38 zł/m2
Opis
Adres do korespondencji: TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy ul. Partyzantów 21, 59-220 Legnica info@tauron-dystrybucja.pl Infolinia: +48 32 606 0 616 OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY w Przetargu nieograniczonym TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, Oddział w Legnicy, ul. Partyzantów 21, 59–220 Legnica NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216 Kapitał zakładowy (wpłacony): 560 489 734,52 zł Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000073321 ZAPRASZA do przetargu na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej – działki oznaczonej nr ewidencyjnym 107/2, o powierzchni 8993 m², położonej w Legnicy, obręb Piekary Wielkie. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Legnicy VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LE1L/00046042/6. Sprzedaż nieruchomości gruntowej - działki o nr ewidencyjnym 107/2 nastąpi z jednoczesnym ustanowieniem przez nabywcę na rzecz TAURON Dystrybucja S.A., nieodpłatnej służebności przesyłu dla urządzeń elektroenergetycznych stanowiących własność TAURON Dystrybucja S.A., posadowionych na sprzedawanej działce. Cena wywoławcza: 344 500,00 zł netto + należny podatek VAT (słownie złotych: trzysta czterdzieści cztery tysiące pięćset 00/100) Termin i miejsce składania ofert: 24.11.2021r. do godz. 15:00. Pisemne oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w jednej, zaklejonej kopercie, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy (firmy) oraz adresu (siedziby firmy) Oferenta oraz oznaczyć w niżej wskazany sposób: „PRZETARG PISEMNY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W LEGNICY – DZIAŁKA NR 107/2, OBRĘB PIEKARY WIELKIE. Nie otwierać przed 25.11.2021r. godz. 10:00”. Kopertę zawierającą ofertę należy wysłać na adres Sprzedającego: TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy, ul. Partyzantów 21, 59 - 220 Legnica, w terminie składania ofert (decyduje data i godzina wpływu do Spółki). Wadium: do dnia 23.11.2021r. w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. 34 450,00 zł. przelewem na konto: TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy, mBank nr 27 1140 1078 0000 4077 3100 2001, z adnotacją: „Wadium – zakup nieruchomości położonej w Legnicy – działki nr 107/2”. Za datę wniesienia Wadium uważa się datę wpływu środków finansowych na rachunek bankowy Sprzedającego. Powyższy numer rachunku jest właściwy wyłącznie do wpłat wadium. Termin i miejsce przeprowadzenia Przetargu: 25.11.2021r., godzina 10:00, siedziba TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy, ul. Partyzantów 21, I piętro, sala nr 144. Z uwagi na konieczność zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby Covid-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2, przetarg odbędzie się z zachowaniem pełnego reżimu sanitarnego. Termin i miejsce, w którym można uzyskać informacje dotyczące przedmiotu Przetargu: TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy, ul. Partyzantów 21, Wydział Organizacji i Administracji, w dni robocze, w godz.: od 8:00 do 14:00 pod numerem telefonu: (76) 88 99 581 lub 667 696 903. Oględzin nieruchomości można dokonać w piątki w godz.: 9:00 do 12:00, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z pracownikiem TAURON Dystrybucja S.A., pod ww. numerem telefonu. Szczegółowe warunki Przetargu udostępnione są na stronie internetowej spółki www.tauron-nieruchomosci.pl oraz w siedzibie Spółki. I. Opis nieruchomości: Nieruchomość o nr ewidencyjnym 107/2 obręb Piekary Wielkie, położona jest w Legnicy na obrzeżach miasta, na terenie płaskim o kształcie zbliżonym do prostokąta, nieużytkowana. Powierzchnia działki wynosi 8993 m². Zlokalizowana w sąsiedztwie działek o charakterze rolnym. Działka nie jest ogrodzona. Dostęp komunikacyjny do działki bezpośredni od strony ul. Wrocławskiej. Na działce posadowione są napowietrzne linie SN. II. Przeznaczenie nieruchomości: Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy (uchwała Rady Miejskiej Legnicy Nr XLIV/425/02 z dnia 28 stycznia 2002r., tj. uchwała Rady Miejskiej Legnicy Nr LI/553/18 z dnia 24 września 2018r.), działka nr 107/2, obręb Piekary Wielkie znajduje się w jednostce IN3 – inne obiekty infrastruktury technicznej. III. Dodatkowe informacje: Opodatkowanie podatkiem VAT: Sprzedaż niezabudowanej nieruchomości - działki oznaczonej nr ewidencyjnym 107/2 położonej w Legnicy, obręb Piekary Wielkie będzie opodatkowana stawką podatkową 23%. Złożenie oferty jest równoznaczne z oświadczeniem Oferenta, iż zapoznał się z treścią Klauzuli informacyjnej TAURON Dystrybucja S.A. stanowiącej załącznik do ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej. Z Klauzulą można również zapoznać się na stronie https://www.tauron-dystrybucja.pl/rodo Kontakt: TAURON Dystrybucja SA tel: (76) 88 99 581 stanislaw.zablotny@tauron-dystrybucja.pl
Więcej
Działka:
na sprzedaż
Powierzchnia całkowita:
8 993 m2
Lokalizacja:
województwo: dolnośląskie powiat: Legnica gmina: Legnica miejscowość: Legnica

Podobne oferty w tej lokalizacji