To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: śląskie, Łaziska Górne

Działka na sprzedaż Łaziska Górne, Staszica

3619 m2
287 000 PLN 79 zł/m2
Opis
OGŁOSZENIE O DRUGIM PUBLICZNYM NIEOGRANICZONYM PRZETARGU USTNYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH POŁOŻONYCH W ŁAZISKACH GÓRNYCH, OBRĘB ŁAZISKA ŚREDNIE, PRZY ULICY STASZICA Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych Nr VI/59/19 z dnia 26 marca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych przy ulicy Staszica w Łaziskach Górnych Burmistrz Miasta Łaziska Górne Ogłasza Drugi publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowych oznaczonych numerami 5050/85, 5052/144, 5054/145, 5056/114 o łącznej powierzchni 3619 m2, położonych w Łaziskach Górnych przy ulicy Staszica Przedmiotem przetargu są nieruchomości gruntowe oznaczone numerami 5050/85, 5052/144, 5054/145, 5056/114 o łącznej powierzchni 3619 m2, położone w Łaziskach Górnych przy ulicy Staszica, obręb Łaziska Średnie, karta mapy 1. Dla działek Sąd Rejonowy w Mikołowie prowadzi księgi wieczyste oznaczone odpowiednio numerami KA1M/00066851/4, KA1M/00084029/5, KA1M/00083827/2, KA1M/00083827/2. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 287 000,00 zł (netto) Powyższa wartość została podana zgodnie z operatem szacunkowym z dnia 23 kwietnia 2021 roku sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego. Wylicytowana cena zakupu działek zostanie powiększona o 23% podatek VAT. Forma zbycia: sprzedaż prawa własności. W/w działki znajdują się w Łaziskach Górnych, obręb Łaziska Średnie, przy ulicy Staszica, arkusz mapy 1, i stanowią własność Gminy Łaziska Górne. Dla działki nr 5050/85 Sąd Rejonowy w Mikołowie prowadzi księgę wieczystą nr KA1M/00066851/4. Dział III księgi zawiera wpis prawa drogi. Dział IV pozostaje wolny od wpisów. Dla działki nr 5052/144 Sąd Rejonowy w Mikołowie prowadzi księgę wieczystą nr KA1M/00084029/5. Działy III oraz IV tejże księgi pozostają wolne od wpisów. Dla działek 5054/145 i 5056/114 Sąd Rejonowy w Mikołowie prowadzi księgę wieczystą nr KA1M/00083827/2. Dział III zawiera wpis prawa drogi, dział IV pozostaje wolny od wpisów. Wpisy działu III ksiąg wieczystych uznano za bezprzedmiotowe z uwagi na brak jakiegokolwiek wykonywania oraz istniejący układ komunikacyjny. W związku z powyższym, przedmiotowe nieruchomości nie są obciążone i nie stanowią przedmiotu zobowiązań. W planie zagospodarowania przestrzennego działki objęte zostały strefami urbanistycznymi D1U, co oznacza tereny zabudowy usługowej oraz w niewielkim zakresie D4KDL, co oznacza tereny komunikacji dróg publicznych klasy D czyli dojazdowe (fragment działek 5054/145 i 5056/114). Działki oznaczone numerami 5050/85, 5052/144, 5054/145 oraz 5056/114 o łącznej powierzchni 3619 m2 tworzą funkcjonalną całość. Działki łącznie posiadają kształt nieregularny, zwarty. Teren w części południowej i zachodniej posiada wysokie skarpy. Nieruchomość położona jest bezpośrednio przy drodze publicznej ul. Staszica. Wjazd na teren nieruchomości możliwy od bocznej odnogi ul. Staszica, biegnącej wzdłuż zachodniej granicy nieruchomości. Najbliższe sąsiedztwo działek stanowi zabudowa usługowo-magazynowa, niewielki budynek hali sportowej, teren niewielkiej stacji paliw. Dalsze otoczenie to tereny ogródków działkowych oraz zabudowa wielorodzinna, jednorodzinna i tereny leśne. Wszystkie media zlokalizowane są w zasięgu przedmiotowej nieruchomości. Sieć wodociągowa, kanalizacyjna biegną w drodze dojazdowej od strony północnej działek, sieć gazowa oraz linia energetyczna zlokalizowane są od strony zachodniej. Na działce numer 5050/85 usytuowany jest słup energetyczny niskiego napięcia. W odległości około 120 m od nieruchomości znajdują się przystanki komunikacji miejskiej. Do nieruchomości można dojechać jadąc od strony Wyr, Mikołowa oraz centrum Łazisk Górnych jadąc głównymi lub bocznymi drogami publicznymi. Infrastruktura społeczno-usługowa oraz oświatowa obrębu Łaziska Średnie znajduje się w promieniu 0,7 km od nieruchomości. Infrastruktura administracyjna, handlowa i usługowa miasta usytuowana jest w odległości 1,7 km od nieruchomości. Pierwszy przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbył się w dniu 29 lipca 2021 roku i, ze względu na brak oferentów, zakończył się wynikiem negatywnym. Drugi przetarg odbędzie się w dniu 22 listopada 2021 roku o godz. 10:00 w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych mieszczącym się przy ulicy Energetyków 5, pokój nr 3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 30 000,00 zł. Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 16 listopada 2021 roku na konto Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych tj. Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy, Oddział w Łaziskach Górnych numer rachunku: 96 8454 1066 2004 0010 0117 0008 z dopiskiem „Przetarg na sprzedaż nieruchomości przy ulicy Staszica”. Wadium może być wnoszone w pieniądzu lub obligacjach Skarbu Państwa. Za dzień wpłaty wadium przyjmuje się dzień wpływu środków na rachunek bankowy Urzędu Miasta. Uczestnicy przetargu są zobowiązani do przedłożenia dokumentów potwierdzających tożsamość, a pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo z notarialnie potwierdzonym podpisem. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Wadium wniesione przez uczestnika, który nie nabył nieruchomości w przetargu, zostanie mu zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu. Wadium wniesione w formie pieniężnej przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zostanie mu zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wniesienie wadium w formie innej niż gotówka przez uczestnika przetargu, który wygrał, powoduje zwrot tego wadium niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszt sporządzenia umowy notarialnej pokrywa nabywca. Wylicytowana cena nieruchomości płatna jest w całości przed zawarciem umowy notarialnej. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Cudzoziemców nabywających nieruchomość wiążą przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t. j. Dz. U. z 2017 roku poz. 2278). Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn. Wykaz przedmiotowych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wywieszono w terminie od 28 kwietnia do 19 maja 2021 roku. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990) upłynął po 6 tygodniach licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. w dniu 09 czerwca 2021 roku. Wniosków nie złożono. Bliższych informacji udziela Wydział Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych mieszczący się w budynku przy ulicy Energetyków 5 w Łaziskach Górnych, gdzie można zapoznać się z regulaminem przetargu. Kontakt pod numerem telefonu 32 324 80 38 (37) w godzinach pracy urzędu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej - e-mail: mk@laziska.pl. Wyciąg z ogłoszenia o drugim publicznym nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Łaziskach Górnych przy ulicy Staszica Zgodnie z §6 ust. 5a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku poz. 1490 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Miasta Łaziska Górne Ogłasza drugi publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Łaziskach Górnych, obręb Łaziska Średnie, przy ulicy Staszica 1. Oznaczenie nieruchomości: działki numer 5050/85, 5052/144, 5054/145, 5056/114 o łącznej powierzchni 3619 m2, położone w Łaziskach Górnych przy ulicy Staszica, obręb Łaziska Średnie, karta mapy 1. Dla działek Sąd Rejonowy w Mikołowie prowadzi księgi wieczyste oznaczone numerami KA1M/00066851/4, KA1M/00084029/5, KA1M/00083827/2, KA1M/00083827/2. 2. Pierwszy przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbył się w dniu 29 lipca 2021 roku i, ze względu na brak oferentów, zakończył się wynikiem negatywnym. 3. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 287 000,00 zł (netto). 4. Termin i miejsce drugiego przetargu: 22 listopada 2021 roku Urząd Miejski w Łaziskach Górnych Wydział Mienia Komunalnego ul. Energetyków 5 (pokój nr 3), godzina 10:00. 5. Wysokość wadium: 30 000,00 zł. 6. Forma zbycia: sprzedaż prawa własności. 7. Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu: tablice ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych Plac Ratuszowy 1, ulica Energetyków 5 oraz strona internetowa Urzędu Miasta Łaziska Górne, Biuletyn Informacji Publicznej www.bip.laziska.pl zakładka „Gospodarka nieruchomościami”. 8. Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje: Wydział Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych ul. Energetyków 5 (pokój nr 4) tel. 32 324-80-38 (37). Kontakt: Urząd Miasta Łaziska Górne tel: 32 324 80 38 mk@laziska.pl
Więcej
Działka:
na sprzedaż
Powierzchnia całkowita:
3 619 m2
Lokalizacja:
województwo: śląskie powiat: Mikołowski gmina: Łaziska Górne miejscowość: Łaziska Górne ulica: Staszica

Podobne oferty w tej lokalizacji