Działka 92114,0m2, Łańcut, Polna
5 850 000 zł 63,51 zł/m2

POWIERZCHNIA

92 114 m2

RODZAJ DZIAŁKI

inwestycyjna

DROGA DOJAZDOWA

-

Expander

Szczegóły

Opis oferty

BURMISTRZ MIASTA ŁAŃCUTA ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Miasta Łańcuta położonej w Łańcucie przy ulicy Polnej. Nieruchomość stanowi kompleks w skład którego wchodzą dwie działki oznaczone numerami: 5787 o pow. 6.8600 ha objętej księgą wieczystą KW Nr RZ1A/000pokaż telefon i 5203 o pow. 2.3514 objętej księgą wieczystą KW Nr RZ1A/000pokaż telefon. Nieruchomość była już przedmiotem przetargu ustnego nieograniczonego, ogłoszonego w dniu 12 października 2021 r. zakończonego wynikiem negatywnym. Cena wywoławcza nieruchomości 5 850 000 zł. Wysokość wadium 585 000 zł. Zwolnienie z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 9 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2021 poz. 685 z późn. zm.) Kompleks nieruchomości obejmuje obszar o łącznej powierzchnię 9.2114 ha. Działki oznaczona są w ewidencji gruntów jako grunty rolne i łąki. Na działkach brak jest uzbrojenia, ale infrastruktura techniczna zlokalizowana jest na działkach sąsiednich z dogodnym dostępem. Tworzą kompleks o nieregularnym kształcie. Teren działek z lekkim nachyleniem północnym. Granica północna kompleksu wyznaczona jest przez ulicę Polną. Od wschodu graniczy w części poprzez drogę lokalną z działkami zabudowanymi budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, a w części z działkami niezabudowanymi. Od południa graniczy z działkami niezabudowanymi, a od zachodu poprzez drogę gruntową z działkami rolnymi. Z uwagi na brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z ustaleniami zawartymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasto Łańcut, działki znajdują się w części w terenie usług w formie zorganizowanej działalności inwestycyjnej oznaczana symbolem 4U oraz w części południowo-zachodniej teren zieleni obszar ekologiczny oznaczony symbolem E13 i obszar komunikacji przez który przebiega projektowana obwodnica zachodnia miasta – droga wojewódzka biegnąca z kierunku Leżajska do drogi krajowej Nr 4 w Krzemienicy (droga 877) oraz projektowane przełożenie drogi wojewódzkiej Sokołów-Łańcut nr 876 z wyłączeniem do projektowanej obwodnicy zachodniej. Uczestnik przetargu powinien spełnić wymagania wynikające z ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2020 poz.1655). Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, upłynął dnia 2 sierpnia 2021 r., zgodnie z wywieszonym wykazem. Nieruchomość objęta przetargiem jest wolna od obciążeń, jak również w stosunku do tej nieruchomości nie ma żadnych zobowiązań. Przetarg odbędzie się w dniu 20 stycznia 2022 r. o godzinie 9:00, w sali nr 27 (piętro) Urzędu Miasta Łańcuta, Plac Sobieskiego 18. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 17 stycznia 2022 r. przelewem na konto Urzędu Miasta Łańcuta w PKO Bank Polski S.A. Nr 62 1020 43pokaż telefon. W tytule przelewu należy wpisać ,,numer działek”. Za datę wpłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek urzędu. Wysokość minimalnego postąpienia ustalają uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Ogłoszenie o przetargu wywieszone zostało na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łańcuta, Plac Sobieskiego 18, oraz na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łańcuta (zakładka nieruchomości). Informacje o nieruchomości można uzyskać w Biurze Gospodarki Mieniem Urzędu Miasta Łańcuta, Plac Sobieskiego 18, pokój nr 25 (I piętro) w godzinach urzędowania, telefonicznie pod numerem 17 2pokaż telefon i mailowo pod adresem: . Cena nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Uczestnik dopuszczony do przetargu może działać przez pełnomocnika, który winien posiadać stosowne pełnomocnictwo szczególne do udziału w przetargu imieniem mocodawcy. Wszystkie koszty związane z zawarciem umowy przenoszącej własność nieruchomości oraz ewentualnej umowy przedwstępnej ponosi nabywca. Wadium wniesione przez oferenta, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Do sprzedaży nieruchomości mają zastosowanie przepisy ustawy o podatku od towarów i usług obowiązujące w dniu zawarcia notarialnej umowy sprzedaży. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po jego zamknięciu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni. Organizator zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu z ważnych powodów i z tego tytułu uczestnikom przetargu nie przysługuje żadne roszczenie przeciwko organizatorowi przetargu. Kontakt: Urząd Miasta Łańcut tel: 17 2pokaż telefon
Numer oferty: 31581/3186/OGS

Statystyki ogłoszenia:

Lokalizacja

Łańcut, Polna

Podobne nieruchomości