To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: opolskie, Kup

Działka na sprzedaż Kup,

777 m2
53 540 PLN 69 zł/m2
Opis
G.6840.2.2021 Wójt Gminy Dobrzeń Wielki ogłasza na dzień 27 maja 2021 roku, pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej L.p.: 1. Oznaczenie nieruchomości: obręb: Kup nr działek: dz. 1276/74 arkusz mapy: ark. mapy 2 nr księgi wieczystej: OP1O/00088091/9 Powierzchnia [ha]: 0,0777 Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: MN –istniejąca i projektowana zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca lub bliźniacza, o niskiej intensywności zabudowy (maksymalnie do 4 mieszkań w budynku) Cena wywoławcza netto [zł]: 53 540,00 Przeznaczenie do sprzedaży i sposób zagospodarowania: zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Opis nieruchomości: Działka zlokalizowana jest w terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, w bok od ul. Brynickiej, pomiędzy istniejącą zabudową mieszkaniową jednorodzinną a terenem leśnym. Dojazd do działki drogą o nawierzchni asfaltowej, na małym fragmencie droga o nawierzchni tłuczniowej. Kształt działki regularny, teren równy o korzystnej hipsometrii, dobrze nasłoneczniony. Teren w bezpośrednim zasięgu uzbrojony jest w sieć energetyczną, wodną, kanalizacyjną oraz gazową. Opis użytków wg ewidencji gruntów i budynków: RV - 0,0463 [ha], RVI – 0,0314 [ha]. Nieruchomość nie jest przedmiotem obciążeń ani zobowiązań. Do ceny osiągniętej w przetargu dolicza się podatek VAT w wysokości 23%. Wadium ustala się w wysokości 6 000,00 zł I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY, Godzina przetargu 9:00 Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki - ul. Namysłowska 44 w sali Nr 4 (parter). Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu, na rachunek bankowy Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki BS Dobrzeń Wielki nr 09 8895 0006 2000 0000 2512 0006, do dnia 24 maja 2021 roku (za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu środków na rachunek Urzędu Gminy). Na dowodzie wniesienia wadium należy umieścić dopisek wskazujący oznaczenie geodezyjne działki, której ono dotyczy. Wadium wpłacone przez osoby, które nie wygrały przetargu zostanie zwrócone w terminie do trzech dni od daty przetargu, a osobie która przetarg wygrała wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium nie podlega zwrotowi gdy osoba, która wygrała przetarg, uchyli się od zawarcia umowy. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Wygrywający przetarg zobowiązany jest do dokonania jednorazowo pełnej wpłaty wylicytowanej kwoty, pomniejszonej o wartość uiszczonego skutecznie wadium, przed zawarciem umowy notarialnej, której termin zostanie ustalony w ciągu 21 dni, licząc od dnia zamknięcia przetargu. Koszty umowy notarialnej i wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca. Wydanie nieruchomości nastąpi po podpisaniu notarialnej umowy sprzedaży. Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej następujące dokumenty: 1. Osoby fizyczne – dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty), 2. Podmioty gospodarcze – elektroniczny odpis z właściwego dla danego podmiotu rejestru (CEIDG, KRS), 3. Pełnomocnicy – dokument potwierdzający tożsamość i notarialne poświadczone pełnomocnictwo o ile uprawnienia do działania w imieniu osób prawnych nie wynikają z innych dokumentów, 4. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie Spółki Cywilnej – wierzytelną kopię umowy spółki oraz stosowne dokumenty do działania w imieniu spółki, 5. W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój ustawowej wspólności majątkowej konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pisemna zgodą drugiego małżonka na nabycie nieruchomości ze środków majątku wspólnego. Dotyczy to również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (druk do pobrania w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim). W przypadku gdy nieruchomość nabywana będzie z majątku odrębnego zgoda taka nie jest wymagana, natomiast koniecznym jest złożenie oświadczenia o nabywaniu nieruchomości z odrębnego majątku albo przedłożenia dokumentu zniesienia współwłasności majątkowej małżeńskiej, 6. Oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i technicznym nieruchomości (druk do pobrania w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim), 7. Oświadczenie – zgoda uczestnika przetargu na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Dobrzeń Wielki dla potrzeb przeprowadzenia postępowania przetargowego i zgoda na opublikowanie na tablicy ogłoszeń informacji o wyniku przetargu, która zawiera dane: imię i nazwisko/nazwa podmiotu gospodarczego (druk do pobrania w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim) Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronie internetowej www.dobrzenwielki.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.dobrzenwielki.pl, w prasie o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, a także wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim - pok. 7b, tel. 77 4695-483 wew. 122. Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, podając informację do publicznej wiadomości. Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki w terminie od 15.04.2021 r. do 27.05.2021 r. Kontakt: Urząd Gminy Dobrzeń Wielki tel: 77 4695 483 wew. 122 ug@dobrzenwielki.pl
Więcej
Działka:
na sprzedaż
Powierzchnia całkowita:
777 m2
Lokalizacja:
województwo: opolskie powiat: Opolski gmina: Dobrzeń Wielki miejscowość: Kup

Podobne oferty w tej lokalizacji