To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: łódzkie, Ksawerów

Działka na sprzedaż Ksawerów, Szkolna

982 m2
125 000 PLN 127 zł/m2
Opis
Zarząd Powiatu Pabianickiego ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ksawerowie przy ul. Szkolnej, obręb 0010 Ksawerów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki: nr 2161/60 o pow. 0,0982 ha, nr 2161/61 o pow. 0,0982 ha, nr 2166/27 o pow. 0,0926 ha, nr 2166/28 o pow. 0,0927 ha, nr 2166/29 o pow. 0,0945 ha, nr 2166/31 o pow. 0,1520 ha, nr 2166/32 o pow. 0,1226 ha, nr 2166/33 o pow. 0,1226 ha, objętej księgą wieczystą Nr LD1P/00035408/1, stanowiącej własność Powiatu Pabianickiego. Zgodnie z Uchwałą Nr LXIX/506/2018 Rady Gminy Ksawerów z dnia 12 września 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ksawerów uchwalonego uchwałą nr XXXVI/296/05 Rady Gminy Ksawerów z dnia 20.10.2005 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 03.10.2018 r. poz. 5014), działki nr 2161/60, 2161/61, położone są w jednostce przestrzennej: 3MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; działki nr 2166/27, 2166/28, 2166/29 położone są w jednostce przestrzennej: 2MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; działki nr 2166/31, 2166/32, 2166/33 położone są w jednostce przestrzennej: 4MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. W zakresie przeznaczenia terenu obowiązuje: - przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; - przeznaczenie uzupełniające: usługi podstawowe, zajmujące nie więcej niż 40 % powierzchni całkowitej budynku mieszkalnego lub nie więcej niż 20 % powierzchni działki lub terenu w przypadku lokalizacji w odrębnym budynku usługowym; urządzenia i obiekty towarzyszące; zieleń. Przedmiotowe działki gruntu nr: 2161/60, 2161/61, 2166/27, 2166/28, 2166/32 i 2166/33 posiadają regularne kształty prostokątów, a działki nr: 2166/29 i 2166/31 mają kształt trapezów prostokątnych. Teren działek jest niezagospodarowany, niezabudowany, nieutwardzony i nieogrodzony. Działki nie są uzbrojone w żadne media instalacyjne. Działki położone są przy ulicy Szkolnej, w rejonie zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej oraz nieruchomości rolnych. W ulicy Szkolnej występują media instalacyjne: energia elektryczna, woda, kanalizacja sanitarna i gaz. W/w działki są obciążone umową użyczenia, która po pozytywnym rozstrzygnięciu przetargu zostanie bezzwłocznie rozwiązana. Działki: nr 2166/27, nr 2166/28, nr 2166/29 powstałe w wyniku podziału działki nr 2166/11 oraz działki nr: 2166/31, nr 2166/32, nr 2166/33 powstałe w wyniku podziału działki nr 2166/12 obciążone są: - odpłatną służebnością przesyłu, na czas nieoznaczony ustanowioną na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która faktycznie jest wykonywana na działkach nr 2166/26 i nr 2166/30. Uwaga: działki: nr 2161/60, nr 2161/61, 2166/27, nr 2166/28, nr 2166/29, nr 2166/31, nr 2166/32, nr 2166/33 będą licytowane oddzielnie. Cena wywoławcza działki nr 2161/60 wynosi 125 000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100), do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT 23%. Cena wywoławcza działki nr 2161/61 wynosi 125 000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100), do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT 23%. Cena wywoławcza działki nr 2166/27 wynosi 118 000,00 zł (słownie: sto osiemnaście tysięcy złotych 00/100), do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT 23%. Cena wywoławcza działki nr 2166/28 wynosi 118 000,00 zł (słownie: sto osiemnaście tysięcy złotych 00/100), do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT 23%. Cena wywoławcza działki nr 2166/29 wynosi 114 000,00 zł (słownie: sto czternaście tysięcy złotych 00/100), do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT 23%. Cena wywoławcza działki nr 2166/31 wynosi 174 000,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100), do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT 23%. Cena wywoławcza działki nr 2166/32 wynosi 148 000,00 zł (słownie: sto czterdzieści osiem tysięcy złotych 00/100), do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT 23%. Cena wywoławcza działki nr 2166/33 wynosi 148 000,00 zł (słownie: sto czterdzieści osiem tysięcy złotych 00/100), do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT 23%. Przetarg odbędzie się dnia 8 stycznia 2020 r. o godz. 13:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2, budynek A, piętro I, Gabinet Wicestarosty. Wysokość wadium dla każdej z działek: nr 2161/60 i nr 2161/61 wynosi 12 500,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy pięćset złotych 00/100) wniesione w pieniądzu. Wysokość wadium dla każdej z działek: nr 2166/27 i nr 2166/28 wynosi 11 800,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy osiemset złotych 00/100) wniesione w pieniądzu Wysokość wadium dla działki nr 2166/29 wynosi 11 400,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy czterysta złotych 00/100) wniesione w pieniądzu. Wysokość wadium dla działki nr 2166/31 wynosi 17 400,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy czterysta złotych 00/100) wniesione w pieniądzu Wysokość wadium dla każdej z działek: nr 2166/32 i nr 2166/33 wynosi 14 800,00 zł (słownie: czternaście tysięcy osiemset złotych 00/100) wniesione w pieniądzu. Warunkami udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz przedłożenie komisji przetargowej: 1.w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) – dokumentów tożsamości (dowód osobisty lub paszport), a pozostających w związku małżeńskim nieposiadających rozdzielności majątkowej do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości, 2.w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji – aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości (dowód osobisty lub paszport) osób reprezentujących podmiot. Wadium dla każdej działki oddzielnie z zaznaczeniem numeru działki należy wnieść przelewem na konto: Starostwo Powiatowe w Pabianicach PKO Bank Polski S.A. O/Pabianice 55 1020 3437 0000 1102 0078 8109 nie później niż do dnia 03 stycznia 2020 r. włącznie, przy czym wpłata wadium nie powoduje naliczenia odsetek od zdeponowanej kwoty. Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na rachunek Starostwa Powiatowego w Pabianicach. Kwota wadium zostanie zaliczona w poczet ceny w dniu zapłaty pełnej ceny należności nie później niż w dniu podpisania umowy realizującej przedmiotowy przetarg. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity – Dz. U. z 2017 r. poz. 2278). Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zawiadomiona zostanie w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Jeżeli ustalony nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Zarząd Powiatu Pabianickiego może odstąpić od zawarcia umowy sprzedaży, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Zarząd Powiatu Pabianickiego informuje, że termin I przetargu na sprzedaż wyżej opisanej nieruchomości wyznaczony był na dzień 22 października 2019 r. Koszty zawarcia aktu notarialnego i wpisu nabytego prawa w księdze wieczystej ponosi wygrywający przetarg. Zarząd Powiatu Pabianickiego zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów. Regulamin przetargu i dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2, budynek C, pokój 103, tel. 42 225 40 58. Starosta Pabianicki /-/ Krzysztof Habura Członek Zarządu Powiatu Pabianickiego /-/ Jacek Wróblewski Kontakt: Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Gospodarki Nieruchomościami tel: 42 225 40 58 powiat@powiat.pabianice.pl
Więcej
Działka:
na sprzedaż
Powierzchnia całkowita:
982 m2
Lokalizacja:
województwo: łódzkie powiat: Pabianicki gmina: Ksawerów miejscowość: Ksawerów ulica: Szkolna

Podobne oferty w tej lokalizacji

WYRÓŻNIONE działka na sprzedaż 9884m2 działka Warszawa, Wilanów
działka Warszawa, Wilanów

WILANÓW Augustówka działka z obowiązującym MPZP, który przewiduje zabudowę mieszkaniową: segmenty, pół bliźniaki, domy wolno stojące oraz funkcje usługowe z zakresu edukacji, zdrowia i handlu. Bok o s...

Działka na sprzedaż, Warszawa
6 000 000 zł
9884 m2 607 zł/m2
WYRÓŻNIONE działka na sprzedaż 42000m2 działka Stryków
działka Stryków

STRYKÓW-strategiczna miejscowość ciągów komunikacyjnych Europy. Autostrada Wolności. Autostrady A 1-Zachód-Wschód i A 2 Północ-Południe. DOSKONAŁA LOKALIZACJA na centrum logistyczne, gospodarkę magazy...

Działka na sprzedaż, Stryków
2 058 000 zł
42000 m2 49 zł/m2
WYRÓŻNIONE działka na sprzedaż 6300m2 działka Warszawa, Bemowo
działka Warszawa, Bemowo

BEMOWO, Chrzanów. Działka inwestycyjna 6300 m 2 w doskonałej lokalizacji. 10 km od Centrum miasta, 400 m od Trasy S 8. Dojazd drogą asfaltową. Zgodnie z zapisami w Studium Uwarunkowań nieruchomość o s...

Działka na sprzedaż, Warszawa
5 000 000 zł
6300 m2 794 zł/m2
WYRÓŻNIONE działka na sprzedaż 18289m2 działka Warszawa, Wawer, Kadetów
działka Warszawa, Wawer, Kadetów

Sprzedam bezpośrednio atrakcyjną działkę w Warszawie, dzielnica Wawer, ul. Kadetów - nie jest objęta Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Numery działek: 38/1 oraz 11/1 Obręb numer: 1317 Powie...

Działka na sprzedaż, Warszawa
6 450 000 zł
18289 m2 353 zł/m2