To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: warmińsko-mazurskie

Działka na sprzedaż ,

975 m2
42 000 PLN 43 zł/m2
Opis
RBK.6840.12.2021 Mrągowo, dnia 07.06.2021r. WÓJT GMINY MRĄGOWO ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność komunalną Gminy Mrągowo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 188/11 o pow. 0,0975 ha położona w obrębie Krzywe, zapisana w Księdze Wieczystej Nr OL1M/00013821/6. Opis nieruchomości: Nieruchomość nie jest obciążona ciężarami i hipotekami, nie toczy się też w stosunku do niej postępowanie administracyjne dotyczące prawidłowości jej nabycia przez gminę. Uzbrojenie nieruchomości w media oraz infrastrukturę jest dobre. Działka leży na obszarze, do którego poza drogą, doprowadzono: sieć wodociągowa, sieć elektryczną, sieć telekomunikacji (telefoniczną). Żadne instalacje do działki nie zostały doprowadzone. Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomości w tym także za nie ujawniony w Zasobie Geodezyjnym Starostwa Powiatowego przebieg podziemnych mediów. Przeznaczenie nieruchomości: Działka Nr 188/11 o pow. 0,0975ha obręb Krzywe nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mrągowo działka znajduje się w strefie I Ochronnej w obszarze IB o funkcji obszaru Ochronne i dydaktyczne. Turystyka krajoznawcza (wycieczki piesze, rowerowe, konne) narciarstwo nizinne, gospodarka leśna prowadzona zgodnie z zapisami w planach urządzenia lasu, rolnictwo, usługi, produkcja, turystyka. Cena wywoławcza: 42 000,00zł (słownie: czterdzieści dwa tysięcy złotych )podatek VAT zwolniony. Wysokość wadium: 4 200,00zł (słownie: cztery tysiące dwieście złotych). WARUNKI PRZETARGU 1. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 09 lipca 2021 roku w Urzędzie Gminy w Mrągowie przy ul. Królewieckiej nr 60A, w sali Nr 10, od godziny 11.00. 2. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które terminowo wpłacą wadium oraz okażą Komisji Przetargowej dowód wpłaty wadium, dowód osobisty (osoby fizyczne), aktualny wypis właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa. 3. W przypadku jeżeli uczestnikiem przetargu jest jeden ze współmałżonków wymagane jest złożenie komisji przeprowadzającej przetarg przed przystąpieniem do licytacji pisemnego pełnomocnictwa udzielonego przez drugiego współmałżonka upoważniającego do licytacji ceny nabycia nieruchomości lub złożenie oświadczanie, że nabywana nieruchomość będzie nabywana do majątku osobistego. 4. Jeżeli uczestnik licytacji jest reprezentowany przez pełnomocnika wymagane jest przedłożenie przez niego notarialnego pełnomocnictwa do licytacji nabycia oznaczonej w pełnomocnictwie nieruchomości. 5. Osoby biorące udział w przetargu powinny zapoznać się ze stanem prawnym i granicami nieruchomości będącej przedmiotem przetargu. Uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć Komisji Przetargowej oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym działki oraz oświadczenie o zapoznaniu się z granicami nieruchomości będącej przedmiotem przetargu. 6. Właściwy organ jest uprawniony do żądania, od uczestnika przetargu będącego osobą fizyczną, przedstawiciela uczestnika przetargu oraz osoby uprawnionej do reprezentowania osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, danych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, numer identyfikacyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), adres zamieszkania oraz adres do doręczeń, w tym adres elektroniczny. W przypadku osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego zamiast numeru identyfikacyjnego Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) właściwy organ może żądać numeru paszportu lub innego dokumentu tożsamości. 7. Przed przystąpieniem do przetargu należy złożyć komisji przetargowej podpisaną klauzulę informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych – klauzula dostępna w Urzędzie Gminy Mrągowo lub na stronach internetowych jako załącznik do niniejszego ogłoszenia o przetargu. 8. Wadium należy wnieść w pieniądzu najpóźniej do 05 lipca 2021 roku na rachunek bankowy Urzędu Gminy Mrągowo nr 29 1160 2202 0000 0000 6193 6140. Tytuł wpłaty wadium winien jednoznacznie wskazywać uczestnika przetargu oraz numer ewidencyjny nieruchomości. Komisja Przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu. 9. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na wskazany rachunek bankowy. Wadium zwraca się nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu, a wniesione przez uczestnika, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. 10. Ceną nabycia nieruchomości będzie najwyższa osiągnięta cena. 11. Organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy sprzedaży, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, a wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi. 12. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. 13. Wójt Gminy zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu. W takim wypadku informacja o odwołaniu przetargu zostanie podana do publicznej wiadomości wraz z podaniem przyczyny. 14. Za termin zapłaty uznaje się dzień wpływu należności na konto Urzędu Gminy. Cena podlega zapłacie na rachunek Urzędu Gminy Mrągowo tak, aby w dniu sporządzenia aktu notarialnego można było stwierdzić, że cała wymagana kwota znajduje się na rachunku Urzędu Gminy Mrągowo. 15. Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości ponosi jej nabywca. 16. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Mrągowo, w pokoju nr 10 bądź pod numerem telefonu 89 741 29 24 wew. 207. 17. Niniejsze ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Mrągowie, w sołectwie oraz w prasie i na stronie internetowej bip.gminamragowo.net od 08 czerwca 2021r. do 09 lipca 2021r. Wójt Gminy Mrągowo mgr Piotr Piercewicz Załączniki: - Oświadczenie o licytacji do majątku osobistego bądź zgoda współmałżonka na licytacje: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/5258 - Oświadczenie o zapoznaniu się ze tanem faktycznym, prawnym i granicami nieruchomości: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/5259 - Oświadczenie RODO: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/5260 - Dane uczestnika przetargu: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/5261 Kontakt: Urząd Gminy Mrągowo tel: 89 741-29-24 wew 207 poczta@gminamragowo.pl
Więcej
Działka:
na sprzedaż
Powierzchnia całkowita:
975 m2
Lokalizacja:
województwo: warmińsko-mazurskie powiat: Mrągowski gmina: Mrągowo miejscowość: Krzywe

Podobne oferty w tej lokalizacji