To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: małopolskie, Krynica-Zdrój

Działka na sprzedaż Krynica-Zdrój,

821 m2
171 585 PLN 209 zł/m2
Opis
Zarząd Powiatu Nowosądeckiego ZARZĄD POWIATU NOWOSĄDECKIEGO o g ł a s z a kolejny przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Powiatu Nowosądeckiego położonych w obrębie Krynica Wieś, miasto Krynica-Zdrój Oznaczenie nieruchomości: Nieruchomości stanowiące własność Powiatu Nowosądeckiego położone w obrębie Krynica Wieś, miasto Krynica – Zdrój, oznaczone jako działki ewid. 403/21 o pow. 0,0821 ha i nr 403/23 o pow. 0,0898ha, obj. księgą wieczystą Nr NS1M/00020409/1. Działki sprzedawane są odrębnie wraz z udziałem w 1/21cz. w drodze wewnętrznej stanowiącej działkę ewid. nr 403/38 o powierzchni 0,2317 ha, obj. księgą wieczystą Nr NS1M/00030850/0. Opis nieruchomości: PIĘKNA WIDOKOWA LOKALIZACJA Źródło: www.mapy.geoportal.gov.pl Działki ewidencyjne 403/21, 403/23 i 403/38 zlokalizowane są niedaleko zbiegu ulic Czarny Potok i Kraszewskiego, która stanowi drogę wojewódzką nr 971 w kierunku Muszyny. Działki znajdują się na stoku o wystawie wschodniej, w odległości ok. 2 km od centrum Krynicy-Zdroju i ok 2,5 km od terenów sportowych i rekreacyjnych (Kolej Gondolowa Jaworzyna Krynicka). Dojazd do działek stanowi ulica Halna, łącząca się z ulicą Kraszewskiego. Działki są niezabudowane, znajdują się na wzniesieniu, stanowią teren zielony częściowo zakrzaczony. Sąsiedztwo działek od strony północnej stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, natomiast od zachodniej – tereny zielone. W dalszej odległości w części południowej i wschodniej znajdują się budynki mieszkalne wielorodzinnne, skład budowlany, budynki usługowe, szpital, ośrodek zdrowia i tereny zielone. Działka nr 403/21 o pow. 821 m² posiada kształt czworoboku, od północnej i wschodniej strony sąsiaduje z drogą wewnętrzną, teren o niewielkim nachyleniu. Działka nr 403/23 o pow. 898 m² posiada kształt czworoboku, od zachodniej strony sąsiaduje z drogą wewnętrzną, teren o niewielkim nachyleniu. Przeznaczenie nieruchomości: Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Krynica-Zdrój Uzdrowisko Krynica - Zdrój (obszar 2 - Centrum) zatwierdzonym uchwałą Nr XXXII.191.2012 Rady Miejskiej w Krynicy - Zdroju z dnia 7 listopada 2012 r. (Dz. Urz. Woj. poz. 7075 z 11 grudnia 2012 r.) w brzmieniu ustalonym uchwałą Nr XLVII.272.2013 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 16 października 2013 r. (Dz. Urz. Woj. poz. 6181 z 25 października 2013 r.) w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krynica - Zdrój Uzdrowisko Krynica - Zdrój (obszar 2 – Centrum) - działki ewidencyjne nr: 403/21, 403/23 i 403/38 znajdują się w terenie oznaczonym symbolem 2.MN/U.4 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług. Przeznaczenie podstawowe: budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, usługi komercyjne realizowane jako wolnostojące lub wbudowane w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, usługi komercyjne realizowane jako wynajem pokoi dla turystów w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, usługi hotelarskie realizowane jako pensjonaty. Przeznaczenie dopuszczalne: drobna wytwórczość na działkach budowlanych o powierzchni nie mniejszej niż 10 arów, urządzenia sportowo-rekreacyjne w tym place zabaw dla dzieci. Działka nr 403/38 częściowo znajduje się w terenach – 2.ZU.5 - zieleni urządzonej. Poprzednie przetargi dla dz. nr 403/21 - 15.03.2019r., 12.07.2019r., 29.11.2019r., 6.03.2020r, 9.06.2020r. Poprzednie przetargi dla dz. nr 403/23 - 19.04.2019r., 6.09.2019r., 29.11.2019r., 6.03.2020r., 9.06.2020r. Cena wywoławcza nieruchomości: Zarząd Powiatu Nowosądeckiego uchwałą nr 623/2020 z dnia 22 lipca 2020 r. postanowił o przeprowadzeniu kolejnych przetargów pisemnych nieograniczonych m.in. dla działek nr 403/21 i 403/23 sprzedawanych odrębnie wraz z udziałem wynoszącym 1/21cz. w drodze wewnętrznej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 403/38 oraz ustaleniu ceny wywoławczej w następującej wysokości: Lp: 1. Nr działki: 403/21 Pow. w ha: 0,0821 Udział w drodze w działce nr 403/38: 1/21cz. Cena wywoławcza brutto (w tym podatek VAT 23%): 171.585zł (słownie złotych: sto siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset osiemdziesiąt pięć 00/100) Lp: 2. Nr działki: 403/23 Pow. w ha: 0,0898 Udział w drodze w działce nr 403/38: 1/21cz. Cena wywoławcza brutto (w tym podatek VAT 23%): 190.404zł (słownie złotych: sto dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta cztery 00/100) Każda z działek budowlanych sprzedawana jest odrębnie z równoczesną sprzedażą udziału we współwłasności w działce nr 403/38 stanowiącej drogę wewnętrzną. W cenie zawarty jest podatek Vat w wysokości 23%. Wadium w wysokości 20.000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy 00/100), należy wpłacić do dnia 28 sierpnia 2020 r. na konto bankowe Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu: Nr 64 1050 0161 6745 7777 7777 7777 Za datę wpłaty wadium uznaje się datę wpływu środków na wskazane konto. Dowód wpłaty wadium winien określać numer i położenie nieruchomości. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium pozostałych uczestników zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Termin i miejsce składania ofert: Oferty należy składać w terminie do dnia 28 sierpnia 2020 r. do godz. 12.30 w Kancelarii Administracyjnej Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu ul. Jagiellońska 33, pok. 113 /parter/ w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg na sprzedaż nieruchomości w obrębie Krynica Wieś m. Krynica-Zdrój – działka numer …....... wraz z udziałem w drodze wewnętrznej”. Termin i miejsce przetargu: Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej. Część jawna przetargu odbędzie się w obecności oferentów w dniu 2 września 2020 r. o godz. 13.30 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu ul. Jagiellońska 33, pok. 207 /I piętro/. Pisemna oferta powinna zawierać: - imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę; - datę sporządzenia oferty; - oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń; - numer działki której dotyczy, - oferowaną cenę i sposób jej zapłaty; - kopię dowodu wniesienia wadium. Wzór oferty umieszczony jest na stronie Starostwa www.bip.nowosadecki.pl Dodatkowe opłaty: Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży: Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w wyznaczonym miejscu i terminie, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Dodatkowe informacje: Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium i złożenie oferty w wyznaczonym terminie. Termin zawarcia umowy sprzedaży wyznaczony zostanie najpóźniej w ciągu 21 dni licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Zastrzega się prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert. Zastrzega się możliwość odwołania przetargu z ważnych powodów. Dodatkowych informacji o warunkach przetargu i o nieruchomości udziela Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, ul. Kościuszki 3, Zespół ds. Gospodarki Nieruchomościami, II p. pok. 303, tel. (18) 41-41-856 lub 857 godz. od 8:00 do 15:00. Istnieje możliwość oględzin przedmiotowej nieruchomości. Ogłoszenie o przetargu obwieszczone zostaje na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 33, w Urzędzie Miejskim w Krynicy - Zdroju oraz na stronie internetowej www.bip.nowosadecki.pl na okres 30 dni a informacja o przetargu zostanie zamieszczona w prasie o zasięgu lokalnym. Przewodniczący Zarządu Marek Kwiatkowski Nowy Sącz, dnia 27 lipca 2020r. Wzór oferty: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/3545 Kontakt: Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu tel: (18) 41 41 866 ko@starostwo.nowy-sacz.pl
Więcej
Działka:
na sprzedaż
Powierzchnia całkowita:
821 m2
Lokalizacja:
województwo: małopolskie powiat: Nowosądecki gmina: Krynica-Zdrój miejscowość: Krynica-Zdrój

Podobne oferty w tej lokalizacji

WYRÓŻNIONE działka na sprzedaż 2200m2 działka Kampinos
działka Kampinos

Do sprzedaży działka budowlano rekreacyjna w Gnatowicach Starych, Szerokość działki 32m. W drodze wodociąg i kanalizacja. Miller-Fukuda Nieruchomości Sp. z o.o. ul. Grzybowska 2/8, 00-131 ...

Działka na sprzedaż, Kampinos
140 000 zł
2200 m2 64 zł/m2
WYRÓŻNIONE działka na sprzedaż 1200m2 działka Wiechowo
działka Wiechowo

Stargard Wiechowo k Marianowa działka blisko jeziora Marianowskiego. Oferta sprzedaży jest działka, 1200m obok drugiej o podobnym metrażu, którą można kupić razem lub osobno, co w sumie stanowić może...

Działka na sprzedaż, Wiechowo
111 000 zł 72 000 zł
1200 m2 60 zł/m2
WYRÓŻNIONE działka na sprzedaż 4800m2 działka Dolice
działka Dolice

Dolice działka rolno budowlana duża 0,4800m Nie jest objeta planem zagospodarowania przestrzennego a w studium uwarunkowań określona jest jako osadnicza lub rolna , położona około 300 m od zabudowań ...

Działka na sprzedaż, Dolice
96 000 zł
4800 m2 20 zł/m2
WYRÓŻNIONE działka na sprzedaż 1411m2 działka Choszczno
działka Choszczno

Działka przy jeziorze. DZIAŁKA REKREACYJNA Z LINIĄ BRZEGOWĄ JEZIORA W OKOLICY CHOSZCZNA. NIE TRZEBA JECHAĆ NAD MORZE, MOŻESZ MIEĆ WŁASNY KAWAŁEK PÓŁWYSPU - SWÓJ MAŁY HEL!!!!!!!!!!! Oferujemy do sprze...

Działka na sprzedaż, Choszczno
190 000 zł
1411 m2 135 zł/m2