Działka 1700 m2, Królik Polski
25 000 zł 14,71 zł/m2
Kontakt

Działka budowlana na sprzedaż Królik Polski - 1700 m2

Cena 25 000 14,71 zł/m2
Sprawdź ratę kredytu >>

Więcej informacji

W Y C I Ą G Z O G Ł O S Z E N I A Burmistrza Gminy Rymanów z dnia 17 października 2019 roku Burmistrz Gminy Rymanów ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Króliku Polskim, stanowiącej własność Gminy Rymanów. Lp.: 1 Położenie: Królik Polski Nr działki: 815 Powierzchnia działki [ha]: 0,17 Klasa gruntu [ha]: PsV – 0,05, Br-PsIV – 0,12 Dokument własności Nr KW: KS1K/000pokaż telefon Cena wywoławcza [cena netto w zł]: 25.000,00 Wadium [w zł]: 2.500,00 Uwagi: II przetarg I. Opis nieruchomości Działka nr 815 – Działka niezabudowana, zlokalizowana w pośredniej części wsi Królik Polski, gm. Rymanów. Teren działki jest płaski, z niewielkimi skarpami wzdłuż wschodniej i północno-zachodniej granicy, w całości pokryty trawą oraz pojedynczymi samosiewami drzew. Kształt działki regularny, zbliżony do trapezu. W południowo-wschodnim narożu działki usytuowany jest słup elektroenergetyczny z linią napowietrzną przecinającą działkę w części wschodniej. Zachodnią część działki przecinają sieci: elektroenergetyczna, gazowa, kanalizacja sanitarna, natomiast część centralną: sieć elektroenergetyczna, kanalizacja sanitarna, a wschodnią sieć telekomunikacyjna. Działka nie posiada dostępu do drogi. Dojazd do działki odbywa się poprzez działki sąsiednie. Bezpośrednie otoczenie działki stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa oraz ciek wodny. W otoczeniu dalszym zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, obiekty handlowo-usługowe. Nieruchomość posiada pełne uzbrojenie w urządzenia infrastruktury technicznej. II. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania Zgodnie z uchwałą nr XXXIV/330/17 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 24.02.2017r. w sprawie uchwalenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rymanów działka nr: - dz. 815 – położona jest w terenach: 9MNR – tereny kontynuacji i uzupełnień zabudowy: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa (100%). Ponadto działka znajdują się w granicy aglomeracji (100%), w zasięgu aglomeracji ściekowej (100%), w granicy stref ochrony uzdrowiskowej (100%), w obszarze chronionego krajobrazu Beskidu Niskiego (100%). Dla działki nie wydano decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. III. Termin przetargu i warunki wniesienia wadium 1. Przetarg odbędzie się 19 listopada 2019 roku o godz. 11:30 w pokoju nr 222 Urzędu Gminy w Rymanowie przy ul. Mitkowskiego 14a. 2. Wadium na działkę nr…... położoną w …. należy wpłacić gotówką w kasie Urzędu Gminy (wpłaty w kasie do kwoty 10 000,00 zł) lub przelewem/wpłatą na rachunek bankowy Gminy Rymanów prowadzonym w Banku PKO Bank Polski S.A. nr konta 64 1020 43pokaż telefon najpóźniej do dnia 14 listopada 2019 roku. 3. W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium w podanej wyżej wysokości w formie pieniądza z oznaczeniem nieruchomości w wyznaczonym terminie. 4. Za datę wpłaty wadium przelewem uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek bankowy Gminy Rymanów. 5. Dokument potwierdzający wpłatę wadium należy przedłożyć Przewodniczącemu Komisji Przetargowej przed rozpoczęciem przetargu. 6. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. 7. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej. 8. Na w/w nieruchomość został przeprowadzony przetarg w dniu 30.09.2019r., który zakończył się wynikiem negatywnym. IV. Informacja o obciążeniach i ograniczeniach dotyczących nieruchomości Działka nr 815 o pow. 0,17 ha obciążona jest umową dzierżawy na czas określony do dnia 31.07.2021r., która została zawarta w formie pisemnej i ma datę pewną. W/w umowa jest opatrzona datą pewną. Wobec powyższego na podstawie art. 678 Kodeksu cywilnego w związku z art. 694 Kodeksu cywilnego przyszły nabywca, z datą nabycia nieruchomości wstąpi w stosunek dzierżawy w miejsce Wydzierżawiającego – Gminy Rymanów. V. Pozostałe warunki przetargu 1. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu potwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu. 2. Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości. 3. W przypadku udziału w przetargu osób pozostających w związku małżeńskim, które obowiązuje ustawowa wspólność majątkowa, konieczne jest stawiennictwo obojga małżonków lub w przypadku udziału jednego z nich przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka; w przypadku rozdzielności majątkowej – przedstawienie dokumentu ustanawiającego rozdzielność. 4. W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba inna niż osoba fizyczna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, a osoba prowadząca działalność gospodarczą zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego. 5. Osoby biorące udział w przetargu powinny zapoznać się ze stanem prawnym i granicami nieruchomości będących przedmiotem przetargu. Sprzedający sprzedaje nieruchomości zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów i budynków. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt kupującego. 6. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. 7. Wysokość postąpienia ustalają uczestnicy przetargu, jednak nie może ono być niższe niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. 8. Nieruchomość zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 9. Koszty sporządzenia umowy notarialnej i wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca. 10. W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2278), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy. 11. Uczestnicy przetargu przed przystąpieniem do przetargu składają oświadczenie, że zapoznali się ze stanem prawnym nieruchomości i stanem zagospodarowania nieruchomości, zapoznali się z warunkami przetargu i przyjmują je bez zastrzeżeń oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Rymanów w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości. 12. Burmistrz Gminy Rymanów zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów. 13. Dodatkowych informacji o w/w nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udziela - Referat Finansów i Gospodarki Mieniem Gminy w Urzędzie Gminy w Rymanowie pokój nr 222 tel. (013)pokaż telefon wew. 222. 14. Dodatkowych informacji o przeznaczeniu w MPZP w/w nieruchomości będących przedmiotem przetargu udziela - Referat Infrastruktury w Urzędzie Gminy w Rymanowie pokój nr 213 tel. (013)pokaż telefon wew. 213. 15. Przetarg zostanie przeprowadzony na podstawie art. 38-41 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) oraz przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490). 16. Ogłoszenie o przetargu zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rymanowie oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w danych miejscowościach a także opublikowane na stronie internetowej www.rymanow.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w prasie poprzez serwis internetowy wpisany do rejestru dzienników i czasopism www.monitorurzedowy.pl. 17. Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1—88) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1490). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Rymanów – można uzyskać na stronie www.rymanow.pl w zakładce RODO. Kontakt: Urząd Gminy Rymanów tel: (013)pokaż telefon wew. 222
Numer oferty: 24794/3186/OGS
Zwiń opis

Kategoria:
Działki i grunty na sprzedaż
Lokalizacja:
Królik Polski
Cena:

25 000 zł

Cena za m2
14,71 zł/m2
Rodzaj działki:
budowlana
Powierzchnia całkowita:
1 700 m2
Powierzchnia działki:
1 700 m2
Ogrodzenie działki:
inne
Lokalizacja:
województwo: Podkarpackie powiat: Krośnieński gmina: Rymanów miejscowość: Królik Polski
Numer oferty:
24794/3186/OGS


Mapa