To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: zachodniopomorskie, Kołobrzeg

Działka na sprzedaż Kołobrzeg, Zagłoby

206 m2
43 200 PLN 210 zł/m2
Opis
II przetarg ustny ograniczony na zbycie nieruchomości położonej w Kołobrzegu przy ul. Zagłoby Kołobrzeg 8 czerwca 2020 r. GN.6840.1.6.2019.II Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm./ i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U z 2014 r. poz. 1490/ oraz uchwały nr XIV/180/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 2 października 2019 r., PREZYDENT MIASTA KOŁOBRZEG ogłasza II przetarg ustny ograniczony na zbycie nieruchomości położonej w Kołobrzegu • Położenie i opis nieruchomości – ul. Zagłoby • Oznaczenie geodezyjne - ◦ Nr działek – 130 ◦ Nr obrębu - 16 • Nr KW – KW KO1L/00012800/0 • Powierzchnia w hektarach - 0,0206 • Opis nieruchomości – Nieruchomość niezabudowana, położona w strefie peryferyjnej miasta, w trenie zurbanizowanym. Działka w kształcie prostokąta. Dostępność komunikacyjna średnia. • Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego – MN91 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Budynki mieszkalne w zabudowie wolnostojącej, bliźniaczej lub szeregowej, budynki gospodarcze i garażowe. • Forma zbycia nieruchomości – własność. • Cena wywoławcza w zł – 43.200,- (w tym VAT 23%) • Wadium w zł – 4.400,- • Postąpienie minimalne w zł – 440,- 1. Pierwszy przetarg ustny ograniczony na zbycie nieruchomości przeprowadzono w dniu 6 marca 2020 roku. 2. Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań. 3. Nieruchomość położna w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w odległości ok. 3,5 km od centrum miasta, w terenie uzbrojonym w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną oraz gazową. 4. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg „5 – Trzebiatowska” z wyłączeniem działek nr 10/7, 75/1, 76/24, 122/12, 122/14, 122/15, 122/16, 122/17 oraz części działek nr 10/9, 74/3 i 122/6, obręb 18, opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 09 maja 2019 r., poz. 2655, działka położona jest na terenie oznaczonym symbolem MN91 – przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Plan ustala zasady zagospodarowania działki, w tym m.in.: budynki mieszkalne w zabudowie wolnostojącej, bliźniaczej lub szeregowej, budynki gospodarcze i garażowe; powierzchnię zabudowy: dla zabudowy wolnostojącej: nie większą niż 30% powierzchni działki budowlanej, dla zabudowy bliźniaczej: nie większą niż 40% powierzchni działki budowlanej, dla zabudowy szeregowej: nie większą niż 50% powierzchni działki budowlanej; powierzchnię biologicznie czynną: nie mniejszą niż 30% powierzchni działki budowlanej; wskaźnik intensywności zabudowy: nie mniejszy niż 0,1 dla działki budowlanej, nie większy niż 1,5 dla działki budowlanej; wysokość zabudowy: dla budynków mieszkalnych: nie większą niż 9,0 m, dla budynków gospodarczych i garażowych: nie większą niż 6,5 m; geometrię dachów: dachy strome, dwu- lub wielospadowe, o kącie nachylenia połaci od 30° do 55°. Obsługę komunikacyjną z przyległych dróg lub poprzez utrzymanie istniejącej obsługi z zastrzeżeniem §15 pkt 2, tj. zakazuje się: obsługi z dróg oznaczonych symbolem KDG, za wyjątkiem utrzymania istniejących zjazdów, oraz za wyjątkiem przypadków, kiedy nieruchomość sąsiaduje wyłącznie z drogami oznaczonymi symbolem KDG, w drogach publicznych lokalizowania nowych nasadzeń drzew w odległości mniejszej niż 3,0 m od krawędzi jezdni. 5. Powierzchnia działki ogranicza możliwość jej zabudowy i wyklucza zagospodarowanie jako odrębnej nieruchomości, co uzasadnia jej sprzedaż w przetargu ograniczonym do właścicieli nieruchomości przyległych. 6. Warunkami uczestnictwa w przetargu są: 1) wpłacenie wadium w pieniądzu, w wysokości podanej jak wyżej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 lipca 2020 roku na rachunek Gminy Miasto Kołobrzeg w PKO Bank Polski S.A. O/Koszalin 25 1020 2791 0000 7502 0228 1632; za datę wpłaty wadium uważać się będzie dzień wpływu pieniędzy na rachunek sprzedającego; 2) posiadanie tytułu prawnego w postaci: a. prawa własności do nieruchomości położonej w Kołobrzegu przy ul. Zagłoby (działka nr 129 obr. 16); b. prawa własności do nieruchomości położonej w Kołobrzegu przy ul. ks. Kordeckiego 9 (działka nr 128 obr. 16), czego dowodem będzie pisemne oświadczenie złożone przez właścicieli nieruchomości. 7. Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu wyznacza się na dzień 8 lipca 2020 roku. Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu wraz z dowodami potwierdzającymi spełnienie warunków uczestnictwa w przetargu należy złożyć w sekretariacie Prezydenta Miasta Kołobrzeg w Urzędzie Miasta Kołobrzeg przy ul. Ratuszowej 13 do godziny 14.00. 8. Komisja przetargowa po sprawdzeniu dowodów, o których mowa w pkt 6 dokona kwalifikacji osób do uczestnictwa w przetargu, wywieszając listę osób zakwalifikowanych na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Kołobrzeg w dniu 8 lipca 2020 roku o godz. 15.00. 9. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest zapoznać się z istniejącym stanem prawnym, technicznym, sposobem zagospodarowania oraz stanem faktycznym nabywanej działki; przeznaczeniem nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Kołobrzeg; ewentualnie posadowionymi na nieruchomości sieciami, urządzeniami i infrastrukturą techniczną, w szczególności ograniczającymi lub mającymi wpływ na możliwości zagospodarowania nabywanej nieruchomości. 10. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do przejęcia terenu w stanie zgodnym z istniejącym, bez jakichkolwiek roszczeń w tym zakresie. Przetarg odbędzie się w dniu 10 lipca 2020 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Kołobrzeg, ul. Ratuszowa 13 o godzinie 14.00 Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zwraca się w terminie 3 dni od daty zamknięcia przetargu - warunkiem jest podanie konta, na które powinno być zwrócone wadium. O miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nabywca zostanie poinformowany w terminie 21 dni od dnia zamknięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona nabywcą nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie zawartych w ww. zawiadomieniu sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty umowy ponosi nabywca. Cena sprzedawanej nieruchomości podlega zapłacie nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zawarcia umowy przenoszącej własność. Szczegółowe informacje dotyczące ww. nieruchomości, można uzyskać w Urzę­dzie Miasta Kołobrzegu ul. Ratuszowa 13, pokój 303, tel. 94 35 515 62 lub e-mail: e.pyjek@um.kolobrzeg.pl. Tekst niniejszego ogłoszenia opublikowany został również na internetowej stronie Urzędu Miasta Kołobrzeg pod adresem www.kolobrzeg.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kołobrzeg. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z podaniem uzasadnionej przyczyny. Opracował: Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Ewa Pyjek Z-ca Naczelnika, tel. 94/35 51 562, e-mail e.pyjek@um.kolobrzeg.pl
Więcej
Działka:
na sprzedaż
Liczba pokoi:
0
Powierzchnia całkowita:
206 m2
Lokalizacja:
województwo: zachodniopomorskie powiat: Kołobrzeski miejscowość: Kołobrzeg ulica: Zagłoby

Podobne oferty w tej lokalizacji

WYRÓŻNIONE działka na sprzedaż 4628m2 działka Słomin, Fiołkowa
działka Słomin, Fiołkowa

Sprzedam działkę w spokojnej okolicy wśród zabudowy jednorodzinnej, z dobrym dojazdem do centrum Warszawy i w sąsiedztwie lasu w Sękocinie i Magdalence. Wydano decyzję o warunkach zabudowy dla zabu...

Działka na sprzedaż, Słomin
1 385 000 zł
4628 m2 299 zł/m2
WYRÓŻNIONE działka na sprzedaż 3366m2 działka Wschowa
działka Wschowa

Działka gruntu położona we Wschowie. Działka o przeznaczeniu: przemysłowo-usługowym Powierzchnia działki: 3366m2 Działka objęta Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Media: prąd - w...

Działka na sprzedaż, Wschowa
336 600 zł
3366 m2 100 zł/m2
WYRÓŻNIONE działka na sprzedaż 48600m2 działka Bielsko-Biała
działka Bielsko-Biała

BIELSKO-BIAŁA, STARE BIELSKO "TRZY LIPKI" Do sprzedaży nieruchomość gruntowa o powierzchni 4,860ha położoną w Starym Bielsku w sąsiedztwie "Trzy Lipki". Działka w miej...

Działka na sprzedaż, Bielsko-Biała
5 832 000 zł
48600 m2 120 zł/m2
WYRÓŻNIONE działka na sprzedaż 1886m2 działka Wilków
działka Wilków

ATRAKCYJNA OFERTA , WYJĄTKOWA LOKALIZACJA - spokój i cisza , dojazd asfaltowy . DZIAŁKA o pow. 18,86a lub inne. Piękne , zielone tereny , obok Wilków,Łuczyce, Niedźwiedź, Ratajów...

Działka na sprzedaż, Wilków
207 500 zł
1886 m2 110 zł/m2