To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: mazowieckie, Kobyłka

Działka na sprzedaż Kobyłka,

56877 m2
17 064 000 PLN 300 zł/m2
Opis
BURMISTRZ MIASTA KOBYŁKA ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż łączną niezabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy – Miasta Kobyłka Przetarg dotyczy nieruchomości będących własnością Gminy - Miasta Kobyłka, położonych w Kobyłce w rejonie ul. Przyjacielskiej, stanowiących niżej wymienione niezabudowane działki ewidencyjne w obrębie 0002,02: - nr 6/2 o powierzchni 0,8531 ha, sklasyfikowana jako RVI, LzV i N, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00069197/0; - nr 7/4 o powierzchni 2,5217 ha, sklasyfikowana jako RV, RVI, LzV, LzVI i N, nr 8/4 o powierzchni 1,4123 ha, sklasyfikowana jako RVI, PsVI, LzV, LzVI, W i N, nr 9/4 o powierzchni 0,4726 ha, sklasyfikowana jako RVI, PsVI, LzVI i W, nr 10/2 o powierzchni 0,2944 ha, sklasyfikowana jako RVI i LzVI, nr 11/2 o powierzchni 0,1025 ha, sklasyfikowana jako LzVI i nr 12/2 o powierzchni 0,0311 ha, sklasyfikowana jako dr, dla których Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00141824/4. Łączna powierzchnia nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wynosi 5,6877 ha. Sprzedaż prawa własności ww. nieruchomości nastąpi w oparciu o Uchwałę Rady Miasta Kobyłka z dnia 23 listopada 2020 r. Nr XXXI/254/2020. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, ww. działki położone są w terenie obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej (symbol planu P/U-6). Cena wywoławcza nieruchomości netto wynosi 17.064.000 zł. Wadium wynosi 855.000 zł. Sprzedaż będzie opodatkowana podatkiem VAT według stawki 23%. Wymienione w wykazie działki są niezabudowane, nieogrodzone, częściowo porośnięte niską roślinnością. Położone są w sąsiedztwie węzła drogi ekspresowej S8 – od strony północno-zachodniej, natomiast od strony południowo – wschodniej graniczą z pasem planowanej drogi publicznej klasy lokalnej. Linia energetyczna, gazociąg, wodociąg kanalizacja deszczowa i sieć telekomunikacyjna znajdują się w ul. Przyjacielskiej, w odległości około 400 m od granicy terenu przewidzianego do sprzedaży. Brak obciążeń na ww. nieruchomościach. Sprzedawane nieruchomości nie są przedmiotem żadnych zobowiązań. Przetarg odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2021 r. (środa) o godz. 1000 w Urzędzie Miasta Kobyłka, ul. Wołomińska 1 (sala konferencyjna na parterze budynku). Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości. W przypadku przystąpienia do przetargu osób będących w związku małżeńskim, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego ze stosownym pełnomocnictwem (notarialnym) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na nabycie nieruchomości. Osoby prawne winne przedłożyć właściwe pełnomocnictwo w formie notarialnej. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (jedn. tekst Dz.U. z 2017 r. poz. 2278). Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do dnia 19 kwietnia 2021 r. włącznie (z podaniem oznaczenia nieruchomości), przelewem bankowym na konto Miasta Kobyłka, nr rachunku: 02 1240 6292 1111 0011 0392 4486. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Kobyłka. Wpłaty należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby ww. kwota wadium wpłynęła na konto Miasta Kobyłka w podanym w ogłoszeniu terminie. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nieruchomości, a pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone w terminie nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu i terminie w celu zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie zostanie zwrócone. Koszty notarialne i koszty sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości ponosi nabywca wyłoniony w przetargu. W związku z sytuacją epidemiczną w kraju przetarg może być przeprowadzony przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. W przypadku wystąpienia okoliczności wskazujących na konieczność przeprowadzenia przetargu w taki sposób, informacja na ten temat zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Urzędu Miasta Kobyłka w dniu 20 kwietnia 2021 r. W informacji zostanie wskazane również jak, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, uczestnik przetargu będzie mógł w nim uczestniczyć. Zastrzega się prawo unieważnienia lub odstąpienia od przetargu jedynie z uzasadnionych przyczyn. Bliższych informacji można zasięgnąć pod nr tel. 22 760-70-96, 22 760-70-97, osobiściew Wydziale Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Kobyłka ul. Wołomińska 1, pokój nr 36, bądź kierując korespondencję drogą elektroniczną na adres e-mail: wgp@kobylka.pl. Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Kobyłka www.kobylka.pl w zakładce Biznes – Aktualna oferta sprzedaży działek i lokali komercyjnych, w BIP w zakładce Nieruchomości – Sprzedaż oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu. Kobyłka, dnia 24.02.2021 r BURMISTRZ MIASTA Edyta Zbieć
Więcej
Działka:
na sprzedaż
Powierzchnia całkowita:
56 877 m2
Lokalizacja:
województwo: mazowieckie powiat: wołomiński gmina: Kobyłka miejscowość: Kobyłka

Podobne oferty w tej lokalizacji

OBEJRZANE Zobacz galerię działka na sprzedaż 1756m2 działka Kobyłka, B. Chrobrego
działka Kobyłka, B. Chrobrego

Atrakcyjna działka budowlana położona w Kobyłce (powiat wołomiński) przy ul. Bolesława Chrobrego w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i nieuciążliwych usług. W odległości zaledwie 350m z...

Działka na sprzedaż, Kobyłka
Do schowka
Zwiń
445 000 zł
1756 m2 253 zł/m2
OBEJRZANE Zobacz galerię działka na sprzedaż 900m2 działka Kobyłka, Maciołki
działka Kobyłka, Maciołki

| Kobyłka, Maciołki. Działka w drugiej linii zabudowy od ulicy asfaltowej. Grunt objęty miejscowym planem zagospodarowania, budownictwo jednorodzinne, bliżniacze. Wszystkie media w drodze. W pobl...

Działka na sprzedaż, Kobyłka
Do schowka
Zwiń
450 000 zł
900 m2 500 zł/m2
OBEJRZANE Zobacz galerię działka na sprzedaż 7027m2 działka Kobyłka, Maciołki, Wesoła
działka Kobyłka, Maciołki, Wesoła

| GRUNT DLA DEWELOPERA - dzielnica Maciołki, 7 km od granicy z Warszawą w całości przeznaczona na budownictwo jednorodzinne i usługi nieuciążliwe. 7027m2 (6000 ujęte w planie zagospodarowania , resz...

Działka na sprzedaż, Kobyłka
Do schowka
Zwiń
2 459 000 zł
7027 m2 350 zł/m2
OBEJRZANE Zobacz galerię działka na sprzedaż 10850m2 działka Kobyłka
działka Kobyłka

Na sprzedaż grunt przemysłowo-usługowy o powierzchni 10850 m2. Oznaczenie w planie UW. Grunt daje wiele możliwości , składający się z kilku działek ,położony w Kobyłce z wjazdem i wyjazdem z obu stro...

Działka na sprzedaż, Kobyłka
Do schowka
Zwiń
2 900 000 zł 2 700 000 zł
10850 m2 249 zł/m2