Działka 7000,0m2, Kazuń Nowy
315 000 zł 45 zł/m2

POWIERZCHNIA

7 000 m2

RODZAJ DZIAŁKI

inwestycyjna

DROGA DOJAZDOWA

-

Advertisement Expander

Szczegóły

Opis oferty

Bardzo atrakcyjna płaska działka z bezpośrednim dostępem do jeziora. Powierzchnia działki to 7000 m2. Cena wyjściowa 45zł/m2. Działka położona jest w miejscowości Kazuń Nowy (30 km od Warszawy w kierunku Gdańska). Usytuowana bezpośrednio przy trasie 07 w okolicy Modlina. Częściowo usługowo-produkcyjna , częściowo rolna MPZP przewiduje : Symbol terenu: U/P 1) przeznaczenie terenu: podstawowe: tereny usługowo - produkcyjne: tereny usług komercyjnych z wykluczeniem obiektów o pow. sprzedaży > 2000 m² w zakresie handlu; gastronomii, rzemiosła usługowego, hotelarstwa, wystawiennictwa, finansów ,usługi motoryzacyjne, obsługa rolnictwa, hurtownie, składy, magazyny, przemysł lekki o zaawansowanej technologii, zaplecze transportu i infrastruktury technicznej; 2) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: a) nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu; b) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej – 3000 m²; c) wskaźnik powierzchni zabudowy – maksymalnie 50%; d) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – minimalnie 30 %; e) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy -0,05; f) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy -1,5; g) wysokość zabudowy: 12,5 m do górnej najwyższej krawędzi dachu; h) dachy: płaskie, dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia do 60 °; i) dopuszcza się lokalizację obiektów infrastruktury technicznej; j) zasady stosowania ogrodzeń – zgodnie z § 6 ust. 13; k) na terenie oznaczonym symbolami: 1U/P-1 (część terenu), 1U/P-4, 1U/P-5, 1U/P-13, 1U/P-14, 2U/P-1, 2U/P-2, 2U/P-3, 2U/P-4, 2U/P-5 występują rozlewiska stagnującej wody po roztopach i po intensywnych opadach – obowiązują ustalenia zgodnie z § 17 pkt. 3; l) tereny oznaczone symbolami: 1U/P-8, 1U/P-12, 1U/P-13, 1U/P-14 są położone na obszarze strefy ochronnej ograniczającej wysokości obiektów budowlanych – obowiązują ustalenia zgodnie z § 17 pkt. 6 i 7; 3) zasady scalania i podziału nieruchomości: a) obowiązują ustalenia zawarte w § 16; b) minimalna powierzchnia działki – 3000 m²; c) minimalna szerokość frontu działki – 30 m; 4) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: a) wzdłuż granic działek prostopadłych do drogi krajowej nr 7, przy szerokości frontu działki 100m – pasy zieleni szerokości 10,0 m; c) w zakresie ochrony środowiska obowiązują ustalenia według § 7 do § 12; d) w zakresie ochrony krajobrazu kulturowego obowiązują ustalenia zawarte w § 13 do §14; 5) tereny lub obiekty podlegające ochronie na podstawie odrębnych przepisów: a) tereny leżą w zasięgu występowania wód podziemnych GZWP „Subniecka Warszawska” – stosuje się przepisy prawa wodnego oraz akty prawa miejscowego; b) tereny leżą w zasięgu otuliny Kampinoskiego Parku Narodowego; c) tereny leżą w zasięgu Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu; d) tereny są położone na obszarze narażonym na zalanie na skutek przerwania lub uszkodzenia wału przeciwpowodziowego, dla których ustalenia określają przepisy odrębne z zakresu prawa wodnego; e) tereny położone są w strefach ograniczonej wysokości zabudowy lotniczych urządzeń naziemnych Portu Lotniczego Warszawa – Modlin, obowiązują ustalenia § 17 ust.1 pkt 4 i 5; f) część terenów wymieniona w pkt. 2 lit. k jest położona w zasięgu strefy ochronnej od kompleksu wojskowego nr 7205, obowiązują ustalenia według § 17 pkt. 6 i 7; 6) zasady obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej: a) obowiązują ustalenia zawarte w § 18; b) dla terenów U/P ustala się obsługę komunikacyjną z dróg publicznych klasy D oraz z dróg wewnętrznych KDW, a po przebudowie drogi krajowej nr 7 również z dróg serwisowych zlokalizowanych w terenach komunikacji oznaczonych symbolem KD; W części rolnej : 1) przeznaczenie terenu: podstawowe: tereny rolnicze: sady, łąki, pastwiska oraz nieużytki rolne; uzupełniające: dopuszcza się realizację nowej zabudowy zagrodowej, dla gospodarstw rolnych; 2) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: Na terenach zabudowy zagrodowej na gruntach rolnych ustala się: a) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki – 3000m²; b) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 20%; c) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – 70%; d) wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy w granicach działki zagrodowej - 0,4; e) wskaźnik minimalnej intensywności zabudowy w granicach działki zagrodowej - 0,05; f) wysokość zabudowy: do 9,0 m (1 kondygnacja + poddasze użytkowe), dachy dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci dachowych w budynkach mieszkalnych od 20º do 60º, w pozostałych budynkach do 45 º; g) wysokość zabudowy gospodarczej/inwentarskiej: do 6,0 m, 1 kondygnacja; Prąd w odległości 250m od działki . Agata Wrześniak 603pokaż telefon EKSTRA OFERTY NA STRONIE LIDERHAUS Informacje zamieszczone na stronie nie stanowią oferty, a jedynie mają charakter reklamowy i poglądowy. Informacje te są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy (art. 71 Kodeksu cywilnego). Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości ASARI CRM (asaricrm.com)
Numer oferty: 1540/2145/OGS
Nr licencji zawodowej: 12192

Statystyki ogłoszenia:

Lokalizacja

Kazuń Nowy

Podobne nieruchomości