To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: śląskie, Katowice

Działka na sprzedaż Katowice, Załęska Hałda

1656 m2
1 600 000 PLN 966 zł/m2
Opis
Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium. Wskazana cena jest ceną wywoławczą. Ostateczna cena nieruchomości uzależniona jest od wyników przetargu. Warunki, termin, wadium i procedury przetargowe określono poniżej. Działka, Katowice, Załęska Hałda OFERTA SPRZEDAŻY Katowice, Załęska Hałda Powierzchnia: 1656.00m2 OFERTA Numer oferty: Załęska Hałda Cena wywoławcza: 1 600 000.00 PLN Tryb sprzedaży: Przetarg ustny nieograniczony DZIAŁKA Powierzchnia: 1656.00 OPIS DODATKOWY KATOWICE, 09.11.2021R. ŚLĄSKO – DĄBROWSKA SPÓŁKA MIESZKANIOWA SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ POD ADRESEM: GLIWICKA 204, 40-860 KATOWICE, KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 121 166 600 ZŁ NIP 634-12-60-857, REGON 273021217, SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH: KRS 0000077664 OGŁASZA aukcję w trybie licytacji ustnej na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 59, km. 9, obręb Ligota, wpisanej do księgi wieczystej nr KA1K/00042798/8, o powierzchni 1 656 m2, położonej w Katowicach, przy ul. Załęska Hałda, na niżej proponowanych warunkach: Cena wywoławcza: 1 600 000 zł netto; Wadium – 160 000,00 zł; Minimalne postąpienie – 16 000,00 zł; Podatek Vat – zw. Opis nieruchomości Działka nr 59, km. 9, obręb Ligota, położona przy ul. Załęska Hałda w Katowicach o powierzchni 1 656 m2, stanowi własność Skarbu Państwa. Użytkownikiem wieczystym jest Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. Przedmiotowa nieruchomość stanowi teren niezabudowany. Opisywany grunt stanowi teren zieleni urządzonej porośniętej trawą, drzewami i krzewami. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej od ul. Załęska Hałda. Uzbrojenie: przez północno – wschodni narożnik przedmiotowej nieruchomości przebiega sieć teletechniczna oraz elektroenergetyczna niskiego napięcia. Przy północnej granicy posadowiona jest jedna podpora słupa napowietrznej sieci elektroenergetycznej zasilającej obiekty osób trzecich. Uwarunkowania planistyczne: Opisywana nieruchomość znajduje się na terenie dla którego nie obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Obszar objęty jest ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Katowice – II edycja. MUn – obszary zabudowy mieszkaniowo – usługowej niskiej Ekspozycja ogłoszenia zostanie opublikowana w dniach od 09.11.2021r. do dnia 13.12.2021r. Termin i miejsce aukcji: 13 grudnia 2021 roku o godzinie 09:00 w sali konferencyjnej w siedzibie Spółki przy ulicy Gliwickiej 204 w Katowicach (2 piętro). Informacji odnośnie przedmiotu aukcji udziela Dział Gospodarowania Nieruchomościami ul. Gliwicka 204, 40- 860 Katowice, pod numerami telefonów: 32 781 66 16 w. 137 lub kom. 665 – 664 – 235. Agata Cupiał – Szurka. Warunki przystąpienia do aukcji: 1. Wniesienie wadium przelewem bankowym do dnia 09 grudnia 2021 roku - decyduje data wpływu kwoty wadium na konto Spółki: PKO BP O/Katowice numer: 26 1020 2313 0000 3102 0521 5258. - Wadium złożone przez oferentów, którzy nie stawili się na aukcję, wpłacili po terminie lub nie wygrali licytacji, zostanie zwrócone niezwłocznie. Wpłata wadium jest równoznaczna z zapoznaniem się i akceptacją bez zastrzeżeń zapisów Regulaminu Zbywania Składników Aktywów Trwałych Śląsko Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej Sp. z o.o. (dostępny na stronie internetowej Spółki) przez Oferenta, który wpłacił wadium. - Zwrot wadium dla Oferentów, którzy nie stawili się na aukcję, wpłacili po terminie lub nie wygrali licytacji, zostanie zwrócone niezwłocznie, po złożeniu przez Oferenta oświadczenia ze wskazaniem numeru rachunku bankowego, w tej samej wysokości, bez odsetek. - Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników aukcji nie zaoferuje co najmniej jednego postąpienia powyżej ceny wywoławczej. - Wadium złożone przez Nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny wylicytowanej. - Wpłatę wadium należy w tytule przelewu dokładnie opisać (podać adres nieruchomości oraz imię i nazwisko Oferenta). 2. Aukcja jest ważna bez względu na liczbę jego uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik aukcji zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. 3. Nabywca, który do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium. 4. Koszty związane z nabyciem nieruchomości, ponosi w całości Nabywca. 5. Osoby stające do aukcji, działając nie tylko we własnym imieniu, powinny legitymować się stosownym pełnomocnictwem lub innym dokumentem stwierdzającym zdolność do składania oświadczeń woli. 6. Osoby uczestniczące w aukcji w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej lub osoby prawne winne posiadać stosowne odpisy dokumentów, z których wynikać będzie umocowanie do działania w imieniu tych osób. 7. Wylicytowana kwota będzie powiększona o wartość należnego podatku VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 8. Po wyłonieniu Nabywcy, Zbywca wystąpi o wydanie zgód korporacyjnych na przedmiotową sprzedaż. Osoby przystępujące do licytacji prosimy o posiadanie zabezpieczenia w postaci maseczek ochronnych i rękawiczek oraz zachowanie odstępu co najmniej 2 metrów od innych osób. Prosimy o przestrzeganie wyznaczonej godziny, gdyż oczekiwanie na licytację w siedzibie Spółki będzie niemożliwe. Zawarcie, ostatecznej umowy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości w formie aktu notarialnego, jest uzależnione od realizacji w/w warunków oraz oświadczeniu Gminy o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu, a także od stanowiska Prezesa Krajowego Zasobu Nieruchomości w kwestii nieskorzystania z prawa pierwokupu. Termin, osoba notariusza i miejsce zawarcia umowy sprzedaży nastąpi we wskazanej przez Spółkę Kancelarii Notarialnej. Wydanie Nabywcy przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zawarciu ostatecznej umowy sprzedaży. Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany warunków aukcji, zamknięcia aukcji bez wybrania którejkolwiek z ofert lub jej unieważnienia w całości lub w części, bez podania przyczyny. Oferent ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem Zbywania Składników Aktywów Trwałych dostępnymi w siedzibie Spółki lub na stronie internetowej: www.sdsm.pl. OPIEKUN OFERTY Agata Cupiał-Szurka Telefon: 32/ 781-66-16 w. 137 e-mail: aszurka@sdsm.pl Godziny kontaktu: Pn: od 08:00 do 15:00 Wt: od 08:00 do 15:00 Śr: od 08:00 do 15:00 Cz: od 08:00 do 15:00 Pt: od 08:00 do 15:00 Kontakt: Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o. o. tel: (32) 781 66 16 wew. 127 dczerny@sdsm.pl
Więcej
Działka:
na sprzedaż
Powierzchnia całkowita:
1 656 m2
Lokalizacja:
województwo: śląskie powiat: Katowice gmina: Katowice miejscowość: Katowice ulica: Załęska Hałda

Podobne oferty w tej lokalizacji