To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: mazowieckie, otwocki, Karczew

Działka na sprzedaż Karczew,

2013 m2
470 000 PLN 233 zł/m2
Opis
Na podstawie art. 37 i 38 ust. 1, 40, 41 i 70 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2020 poz. 1990 ze zm.) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 2014, poz. 1490 ze zm.), w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Karczewie PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości położonej w Karczewie I. Opis przedmiotu sprzedaży. 1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż opisanej niżej nieruchomości (zwanych dalej, „Nieruchomość”) na warunkach zawartych w niniejszym ogłoszeniu. Lp.: 1) Obręb: 0004-miasto Karczew Działka nr ew.: 26 Powierzchnia [m2]: 2013 Księga wieczysta: WA1O/00020903/2 Cena wywoławcza [zł]: 470.000,00 Wadium [zł]: 50.000,00 Nieruchomość położona w części północnej miejscowości Karczew pomiędzy ulicami Staffa i Herberta. Sąsiedztwo tej nieruchomości stanowią zabudowania mieszkaniowe jednorodzinne i wielorodzinne, a także tereny niezagospodarowane. Działka niezagospodarowana, zakrzewiona samosiejkami. Kształt działki możliwy do zagospodarowania. 2. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2020 poz. 1990 ze zm.) upłynął w dniu 16 kwietnia 2019 r 3. Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności Nieruchomości. 4. Nieruchomość położona jest na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania. 5. Przeznaczenie Nieruchomości pod usługi handlu (UH). 6. Nieruchomości zostaną sprzedane w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 7. Do ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek od towarów i usług VAT, według stawki obowiązującej w dacie sprzedaży - aktualnie stawka podatku VAT wynosi 23%. II. Obciążenia nieruchomości Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi ani jakimikolwiek prawami osób trzecich III. Zobowiązania, których przedmiotem jest Nieruchomość. Nieruchomość nie jest przedmiotem jakichkolwiek zobowiązań. IV. Wymogi dotyczące zgłoszenia do przetargu W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne. Przed otwarciem przetargu osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedstawić Komisji Przetargowej następujące dokumenty: - dowód wpłaty wadium, - osoby fizyczne – dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport), - reprezentanci osoby prawnej – dokument tożsamości oraz oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem: umowy spółki, aktualny odpis z KRS i uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości. Aktualność wypisu z rejestru powinna być potwierdzona w sądzie w okresie trzech miesięcy przed terminem przetargu. - pełnomocnictwo notarialne jest wymagane jeżeli uczestnika przetargu zastępuje inna osoba oraz w przypadku małżonków – gdy jedno z małżonków nie może być obecne przy czynnościach przetargowych, a nabycie nieruchomości następuje ze środków pochodzących z majątku wspólnego. - pełnomocnicy – dokument potwierdzający tożsamość i oryginał pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego, - cudzoziemcy uzyskaną zgodę zezwolenia MSWiA Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Przetarg odbędzie się w dniu 02 września 2021 roku o godzinie 13:30 w sali nr 11 (parter) Urzędu Miejskiego w Karczewie, ul. Warszawska 28. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium, na działkę będącą przedmiotem licytacji, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 sierpnia 2021 r. W tytule wpłaty należy podać numer działki, której ona dotyczy. Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu. Brak jest możliwości ubiegania się o rozłożenie ceny sprzedaży na raty. Wadium należy wpłacać w pieniądzu PLN na konto Urzędu Miejskiego w Karczewie: Bank Spółdzielczy w Karczewie 35 8023 0009 2001 0000 0723 0004. Wadium przepada, jeżeli wyłoniony w przetargu nabywca uchyli się od zawarcia umowy. Oferentom, którzy przetargu nie wygrali wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, po uprzednim podaniu numeru konta bankowego, na które wadium ma zostać zwrócone. Nabywca nieruchomości wyłoniony w drodze przetargu ponosi koszty notarialne i sądowe związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości. Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomości, w tym także za nieujawniony w Powiatowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym przebieg podziemnych mediów. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Karczewie, przy ul. Warszawska 28, pok. nr 43 (telefon 22 780 65 16 wew. 112, e – mail: m.zawada@karczew.pl) Zastrzega się prawo odwołania przetargu. W przypadku odwołania przetargu wadium podlega zwrotowi wszystkim uczestnikom przetargu. Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie osób zainteresowanych do wzięcia udziału w przetargu. Kontakt: Urząd Miasta Karczew - pok. nr 40 tel: 22 780 65 16 wew. 112 m.zawada@karczew.pl
Więcej
Działka:
na sprzedaż
Powierzchnia całkowita:
2 013 m2
Lokalizacja:
województwo: mazowieckie powiat: Otwocki gmina: Karczew miejscowość: Karczew

Podobne oferty w tej lokalizacji