To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: mazowieckie, otwocki, Józefów

Działka na sprzedaż Józefów, Jarosławska

2534 m2
861 500 PLN 340 zł/m2
Opis
Burmistrz Miasta Józefowa O g ł a s z a Pierwszy Przetarg Ustny Nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Józefowa, położonej w Józefowie k. Otwocka Przedmiotem sprzedaży jest zabudowana nieruchomość gruntowa: Nr oznaczenia działki na załączniku graficznym Adres (ulica) Jarosławska Powierzchnia 2534m2 Teren objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – Uchwała nr 69/IV/2003 Rady miasta Józefowa z dnia 9.05.2003 r. – oznaczony symbolem ML -10. Na terenie oznaczony tym symbolem dopuszcza się realizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, realizowanej w formie zabudowy wolnostojącej lub bliźniaczej. Cena wywoławcza netto [zł] 861.500zł Wadium w [zł] 80 000zł 54/3 Nr obrębu 50 Opis użytku B Nr księgi wieczystej Uwaga!! Sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.). Wadium upoważnia do wzięcia udziału w licytacji wyłącznie w stosunku do nieruchomości, na które zostało wpłacone. WA1O/00079284/4 Wysokość postąpienia: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postępowanie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej nieruchomości. Przetarg odbędzie się w dniu 29 czerwca 2021 roku o godzinie 1315 w siedzibie Rady Miasta Józefowa, wejście od ul. Parkowej, Budynek B. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 czerwca 2021 r. ww. wadium. Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu. Wadium należy wpłacać w pieniądzu PLN, na rachunek bankowy Gminy Miasta Józefowa: Bank Spółdzielczy w Karczewie 69 8023 0009 2001 0000 0127 0003 Wadium przepada jeżeli wyłoniony w przetargu nabywca uchyli się od zawarcia umowy. Oferentom, którzy przetargu nie wygrają wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia, zakończeń przetargu wynikiem negatywnym. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 14 stycznia 2021 r. Zbywana nieruchomość jest zabudowana, porośnięta pojedynczymi drzewami i zakrzewiona. Usytuowana przy rzece Świder i linii kolejowej (w odległości ok. 70m). Działka posiada wydłużony kształt, zbliżony do trapezu. Teren ma lekki spadek w stronę rzeki. Dojazd do nieruchomości drogą o nawierzchni gruntowej. W sąsiedztwie znajdują się tereny z zabudową jednorodzinną. Na działce posadowiony jest parterowy budynek mieszkalny z poddaszem użytkowym, jednorodzinny, wolnostojący, częściowo podpiwniczony. Budynek wzniesiony prawdopodobnie w latach 30-40 XX wieku. Jest to budynek murowany, z elementami drewnianymi. Budynek stanowi pustostan, wymaga gruntownego remontu, stopień jego zużycia oceniono na 60%. Parametry budynku: pow. zabudowy – 153,5m.kw.; pow. użytkowa. 125m.kw.; kubatura budynku ok. 600m3. Opis pomieszczeń budynku: Na parterze znajduje się duży pokój o pow. 24m2, z którego wchodzi się do pozostałych pomieszczeń. Z korytarza o pow. 7,82m2 wchodzi się do pokoju o pow. 12m2 oraz do łazienki o pow. 4,50m2. Kolejne wejście prowadzi do pokoju adaptowanego z werandy. Na parterze znajduje się również kuchnia o pow. 9m2 oraz kilka pomieszczeń o różnym przeznaczeniu. Na poddaszu usytuowane są dwa pokoje o powierzchni 16,00m2 i 16,50m2. Wysokość pokoi wynosi 2,10m. Wejście do piwnicy znajduje się na zewnętrz budynku, po prawej stronie od wejścia frontowego. W północnej części działki usytuowane są trzy budynki gospodarcze (komórki). Ich stopień zużycia został określony na ok. 70 %. Działka jest częściowo ogrodzona. Gmina nie posiada dokumentacji dotyczącej istniejącej zabudowy na działce, poza oceną stanu technicznego budynku mieszkalnego, wykonaną w grudniu 2017 r. Niezależnie od podanych informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszystkich warunków fizycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka. Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew znajdujących się na nieruchomości, może nastąpić zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Na nieruchomości mogą znajdować się sieci nieopisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wynikać dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości. Obsługa komunikacyjna zbywanego ternu musi być uzgodniona z zarządcą drogi, który wydaje zgodę na budowa zjazdu w drodze decyzji administracyjnej, zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości. Nieruchomość nie jest obciążona wpisami w dziale III i IV księgi wieczystej, oraz nie toczy się w stosunku do niej postępowanie administracyjne dotyczące prawidłowości jej nabycia przez gminę. W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne. Uczestnicy przetargu zobowiązani są przedstawić komisji przetargowej dokumenty umożliwiające określenie tożsamości oraz zdolności do uczestnictwa w przetargu a w szczególności: podmiotów innych niż osoby fizyczne konieczne jest przedłożenie aktualnego dokumentu, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu (wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument potwierdzający formę prowadzenia działalności i sposobu reprezentacji uczestnika przetargu) , a gdy działa pełnomocnik, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego; małżonków do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości – dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (konieczne przedłożenie aktualnego wydruku z Centralnej ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej); pełnomocników osób fizycznych poza przypadkami wyżej wskazanymi, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego; cudzoziemiec ( w rozumieniu) art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ze zmianami) – ważny dokument potwierdzający tożsamość oraz zezwolenie na nabycie nieruchomości wydane przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych – w przypadku, gdy jest wymagane. Nabywca nieruchomości we własnym zakresie ustala, czy nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wymaga takiego zezwolenia. Nabywca nieruchomości wyłoniony w drodze przetargu ponosi koszty notarialne i sądowe związane przeniesieniem prawa własności nieruchomości. Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomości, w tym także za nie ujawniony w Powiatowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym przebieg podziemnych mediów. Nabywca przejmuje nieruchomości w stanie istniejącym. Organizator przetargu zawiadamia nabywcę o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia. Cena nieruchomości sprzedawanych w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Urzędu Miasta Józefowa. Dodatkowych informacji na temat przetargów udziela Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Józefowa, ul. Kard. Wyszyńskiego 1, budynek B, pokój nr 6 (telefon 22 779 00 44; e - mail: a.kobus@jozefow.pl lub um.rgign@jozefow.pl ). Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów. Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie osób zainteresowanych do wzięcia udziału w przetargu. Ogłoszenie o przetargu opublikowano na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Józefowa: www. jozefow.pl Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dz. U. UE. L 119 z 4.5.2016, str.1-88) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Miasto Józefów – Urząd Miasta Józefowa można uzyskać na stronie www.jozefow.pl w zakładce „RODO”.
Więcej
Działka:
na sprzedaż
Liczba pokoi:
0
Powierzchnia całkowita:
2 534 m2
Lokalizacja:
województwo: mazowieckie powiat: Otwocki miejscowość: Józefów ulica: Jarosławska

Podobne oferty w tej lokalizacji