Działka 3243,0m2, Jelcz-Laskowice
488 000 zł 150,48 zł/m2

POWIERZCHNIA

3 243 m2

RODZAJ DZIAŁKI

komercyjna

DROGA DOJAZDOWA

-

Expander

Szczegóły

Opis oferty

Jelcz-Laskowice 2021.08.31 BURMISTRZ JELCZA – LASKOWIC ogłasza I ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej Oznaczenie i położenie nieruchomości /nr działki, AM, obręb ewid., KW/: 17/4 AM-8 JELCZ brak księgi wieczystej Jelcz-Laskowice pomiędzy ulicą Oławską i Belgijską Pow. /m2/: 3243 Cena wywoławcza netto /zł/: 488 000 Wadium /zł/: 30 000 Minimalne postąpienie /zł/: 4880 Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa niezabudowana o kształcie regularnym i funkcjonalnym. Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenach uzbrojonych w sieci: wodociągową, kanalizacyjną, energetyczną, sieci te wymagają stworzenia warunków do ich przyłączenia. Najbliższe sąsiedztwo stanowią tereny produkcyjno-usługowe. Przeznaczenie nieruchomości w mpzp: Zgodnie z mpzp Centrum Jelcz - Laskowice (uchwała nr XXX/264/2001 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 02.02.2001 r. opublikowanym w Dz. Urz. Woj. Doln. nr 33 z dnia 17.04.2001 r., poz. 337) nieruchomość położona jest w terenie oznaczonym jako teren rzemiosła i usług. Uciążliwość w granicach własnej działki. Nie dopuszcza się inwestycji mogących mieć negatywny wpływ na komfort zamieszkania na terenach mieszkaniowych. Zabudowa do 2 kondygnacji. • Przetarg odbędzie się 17 listopada 2021 roku o godz.10:00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Jelczu-Laskowicach ul. Witosa 24 – pok. nr 11a. • Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w terminie do 10.11.2021 r. na konto Gminy Jelcz-Laskowice nr 39 9585 00pokaż telefon prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Oławie O/Jelcz-L-ce. - W tytule wpłaty wadium należy podać nr działki. - Za dokonanie wpłaty wadium przyjmuje się datę uznania na koncie gminy. - Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości. - Osobom, które nie wygrały przetargu, wpłacone wadium podlega zwrotowi najpóźniej w terminie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. • Uczestnicy przetargu winni przedłożyć Komisji Przetargowej: - dokument stwierdzający tożsamość uczestnika przetargu, - pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego do wzięcia udziału w przetargu gdy osoba fizyczna lub osoba prawna działa przez pełnomocnika, - osoby prawne zobowiązane są do okazania aktualnego wypisu z rejestru sądowego sporządzonego nie wcześniej niż 3 dni przed datą przetargu oraz dokumentu upoważniającego do działania w jej imieniu, - pisemne oświadczenie uczestnika przetargu o zapoznaniu się z warunkami przetargu oraz ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości. • Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. • Cena sprzedaży nie uwzględnia kosztów okazania granic nabywanej nieruchomości. • W przypadku uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy, wadium ulegnie przepadkowi. • Miejsce i termin zawarcia umowy notarialnej zostanie wyznaczone w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu. Termin dokonania wpłaty ceny sprzedaży upływa w dniu zawarcia umowy sprzedaży, przed jej podpisaniem. Za dokonanie wpłaty przyjmuje się datę uznania na rachunku bankowym gminy. • Przy sprzedaży mają zastosowanie przepisy o podatku od towarów i usług (VAT 23%). • Koszty notarialne oraz opłaty sądowe związane z nabyciem nieruchomości ponosi Nabywca. • Informacje w sprawie przetargu udzielane są w Urzędzie Miasta i Gminy w Jelczu-Laskowicach ul. Witosa 24 – pok. nr 13, tel. 71 3pokaż telefon. • Burmistrz Miasta i Gminy zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnej przyczyny. Z up. Burmistrza Romuald Piórko Zastępca Burmistrza Kontakt: Urząd Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice tel: 071 pokaż telefon
Numer oferty: 30934/3186/OGS

Statystyki ogłoszenia:

Lokalizacja

Jelcz-Laskowice

Podobne nieruchomości