Działka 12079,0m2, Jaworzno
710 000 zł 58,78 zł/m2

POWIERZCHNIA

12 079 m2

RODZAJ DZIAŁKI

komercyjna

DROGA DOJAZDOWA

-

Advertisement Expander

Szczegóły

Opis oferty

Nr oferty: 3/1/07/2019 Nieruchomość położona jest w centralnej części miasta. Działka gruntu posiada kształt regularnego wielokąta. Porośnięta jest zielenią nieurządzoną - nierównomierne liczne zadrzewienie i zakrzewienie. Konfiguracja terenu nie wykazuje znaczących zmian rzędnych wysokości. Nieruchomość posiada możliwość uzbrojenia w sieć energetyczną, wodociągową, kanalizacyjną. Przedmiotowa działka gruntu stanowi teren byłej kopalni węgla kamiennego KWK „Jan Kanty” oraz teren byłej bocznicy kolejowej. Nabywca przedmiotowej nieruchomości zobowiązany będzie wyrazić zgodę na ustanowienie nieodpłatnej służebności przesyłu dla n/w urządzeń stanowiących własność Spółki, przebiegających przez działkę gruntu numer 3/128: kabla elektroenergetycznego I (eN1), od R-2 do budynku stacji ratowniczej, typ kabla YAKY 4x120 mm2, 400V - kabel zasilający rozdzielnicę RO1-400/230V w budynku socjalno-biurowym, z rozdzielni RG 400/230V w budynku rozdz. 6kV R-2; kabla elektroenergetycznego II (eN2), od R-2 do budynku stacji ratowniczej, typ kabla YAKY 4x120 mm2, 400V - kabel zasilające rozdzielnicę RO1-400/230V w budynku socjalno-biurowym, z rozdzielni RG 400/230V w budynku rozdz. 6kV R-2; kabli 6kV (eS1) wiązka D (dwa kable) zasilających R-2 z GPZ Niedzielska, typ kabli YAKYFty 3x240 mm2 - Wiązka kablowa zasilająca rozdz. 6kV R-2 z rozdz. 6kV GPZ Niedzielska; kabli 6kV wiązka B i C (eS2) zasilających R-2 z GPZ Niedzielska, B - 2 AKFTA 3x240 mm2 - Wiązka kablowa (dwa kable) zasilająca rozdz. 6kV R-2 z rozdz. 6kV GPZ Niedzielska, C - 2 AKFTA 3x240 mm2 - Wiązka kablowa (dwa kable) zasilająca rozdz. 6kV R-2 z rozdz. 6kV GPZ Niedzielska; kanału kablowego (jk1) od R2 w kier. GPZ (wiązka D), kanał kablowy o szerokości ok. 1,0m, wysokości ok. 1m i długości ok. 120m o konstrukcji żelbetowej; kanału kablowego (jk2) od R2 w kier. GPZ (wiązka B i C), kanał kablowy o szerokości ok. 1,4m, wysokości ok. 2m i długości ok. 83m o konstrukcji żelbetowej; kanału zrzutowego wód dołowych, kanał zrzutowy wód dołowych wykonany z rurociągu betonowego o średnicy ok. Ø1000. zasilających urządzenia pompowni „Jan Kanty” Zakładu Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. - Centralnego Zakładu Odwadniania Kopalń oraz wyrażenia zgody na wejście w teren działek w pasie o szerokości 6 m (3m+3m) wzdłuż w/w urządzeń przesyłowych w celu dokonywania modernizacji, konserwacji, przebudowy, naprawy, likwidacji, usunięcia awarii tych urządzeń z obowiązkiem przywrócenia nieruchomości do stanu pierwotnego przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń S.A. z siedzibą w Bytomiu i jej następcę prawnego. Nabywca przedmiotowej nieruchomości zobowiązany będzie wyrazić zgodę na ustanowienie nieodpłatnej służebności przesyłu dla projektowanych urządzeń, które będą się znajdować w obrębie działki gruntu numer 3/128 obejmujących: rurociąg wody pitnej i instalacji sanitarnej, sieci teletechnicznej a treść służebności będzie obejmować prawo wstępu na teren w pasie o szerokości 3m (1,5m+1,5m), wzdłuż urządzeń przesyłowych w przypadku konieczności usunięcia awarii, modernizacji, przebudowy lub likwidacji z obowiązkiem przywrócenia nieruchomości do stanu pierwotnego przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń S.A. z siedzibą w Bytomiu i jej następcę prawnego. Nieruchomość znajduje się w obszarze objętym dawną płytką eksploatacją podziemną węgla kamiennego, w którym występuje niewielkie zagrożenie deformacjami nieciągłymi. Nieruchomość znajduje się w obszarze OF1 zabudowy na terenach historycznej płytkiej eksploatacji, dla którego wyznacza się w złożu kopaliny filar ochronny według ustaleń studium. Nieruchomość znajduje się w obszarze OF2 istniejącej i planowanej zwartej zabudowy, dla którego wyznacza się w złożu kopaliny filar ochronny według ustaleń studium. Przeznaczenie terenu 1,3U - tereny zabudowy usługowej , 2UMW - teren zabudowy usługowej i mieszkaniowej wielorodzinnej w zespołach , 1P - tereny obiektów przemysłowych zlikwidowanej kopalni węgla kamiennego „Jan Kanty”, Obszar objęty dawną płytką eksploatacją podziemną węgla kamiennego, w którym występuje niewielki zagrożenie deformacjami nieciągłymi . OF1 - obszar OF1 zabudowy na terenach historycznej płytkiej eksploatacji, dla którego wyznacza się w złożu kopaliny filar ochronny według ustaleń studium, OF2 - obszar OF1 istniejącej i planowanej zwartej zabudowy, dla którego wyznacza się w złożu kopaliny filar ochronny według ustaleń studium. Oferta wysłana z systemu BCK Galactica Mieszko.my
Numer oferty: SRK-GS-805

Statystyki ogłoszenia:

Lokalizacja

Jaworzno

Podobne nieruchomości