Działka 7430,0m2, Jabłonna
305 000 zł 41,05 zł/m2

POWIERZCHNIA

7 430 m2

RODZAJ DZIAŁKI

leśna

DROGA DOJAZDOWA

-

Advertisement Expander

Szczegóły

Opis oferty

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM KANCLERZ POLSKIEJ AKADEMII NAUK w oparciu o: art. 76 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. z 2020 poz. 1796) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Polskiej Akademii Nauk w Warszawie w Pałacu Kultury i Nauki przy Placu Defilad 1, na stronie internetowej Akademii www.pan.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o organizowanym pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonej w Jabłonnie, w powiecie legionowskim, w województwie mazowieckim, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki o numerach: 1449/57 (0,6746 ha) i 1449/235 (0,0684 ha) z obrębu 0001 Jabłonna, dla których Sąd Rejonowy w Legionowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą WA1L/000pokaż telefon oraz 1449/238 (0,0501 ha), z obrębu 0001 Jabłonna, dla której Sąd Rejonowy w Legionowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą WA1L/000pokaż telefon. Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów teren jest sklasyfikowany jako grunty orne (R) i grunty pod rowami (W-R). Działki stanowią własność Skarbu Państwa, a Polska Akademia Nauk jest użytkownikiem wieczystym przedmiotowych działek. Dział III i IV wyżej opisanych ksiąg wieczystych nie zawierają wpisów. PRZEZNACZENIE W MIEJSCOWYM PLANIE Nieruchomości leżą na terenie objętym obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części północnej wsi Jabłonna przyjętym Uchwałą nr LIV/576/2010 Rady Gminy Jabłonna z dnia 3 listopada 2010 roku. Według zapisów w/w planu działka nr 1449/57 leży w strefie oznaczonej symbolami: -4.ZP i 5.ZP – teren zieleni parkowej i 2.WS – tereny powierzchniowych wód śródlądowych. Pozostała część działki znajduje się na terenach oznaczonych symbolami: - 2.KDZ – teren dróg publicznych klasy zbiorczej, - 5.KDL – teren dróg publicznych klasy lokalnej, - 13.KDW – teren dróg wewnętrznych, Działki nr 1449/235 i 1449/238 leżą na terenie oznaczonym symbolami: -4.ZP i 5.ZP – teren zieleni parkowej i 2.WS – tereny powierzchniowych wód śródlądowych Integralną częścią uchwały jest załącznik graficzny. Tekst miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i załącznik graficzny znajdują się pod linkiem: MPZP Jabłonna https://jablonna.pl/pliki/plany_zagospodarowania/polnocna/index.html CENA WYWOŁAWCZA • Cena wywoławcza: 305.000,00 PLN (słownie: trzysta pięć tysięcy zł) • Wysokość wadium: 20.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy zł) • Minimalne postąpienie: 3.050,00 PLN (słownie: trzy tysiące pięćdziesiąt zł) Przy czym wymagane jest co najmniej jedno postąpienie. Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu sprzedaży nieruchomości. Na dzień ogłoszenia przetargu sprzedaż objęta jest podatkiem od towarów i usług w stawce 23%. WARUNKI UDZIAŁU W PRZETARGU • Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości określonej w ogłoszeniu, na rachunek Polskiej Akademii Nauk nr 38 1130 10pokaż telefon do dnia 23 listopada 2021 roku. W tytule przelewu należy wskazać datę oraz przedmiot przetargu tj- „29/11/2021 - I Przetarg na sprzedaż nieruchomości Jabłonna dz.: 1449/57 pokaż telefon”. Za datę wpływu uważać się będzie dzień wpływu wadium na konto PAN. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium zwraca się niezwłocznie (jednak nie później niż przed upływem 3 dni) po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym. Odwołanie przetargu, jego unieważnienie lub zamknięcie nie daje podstaw do naliczania odsetek od wpłaconego wadium. • Przed przystąpieniem do przetargu oferent zobowiązany jest do zapoznania się z treścią: Regulaminu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na sprzedaż, najem i dzierżawę nieruchomości Polskiej Akademii Nauk, Informatora przetargowego. • Przed przystąpieniem do przetargu oferent zobowiązany jest do przedłożenia Komisji Przetargowej podpisanego Formularza Zgłoszenia udziału w przetargu w tym oświadczeń w nim zawartych oraz innych dokumentów wskazanych w Regulaminie przeprowadzania przetargów oraz rokowań na sprzedaż, najem i dzierżawę nieruchomości Polskiej Akademii Nauk w szczególności potwierdzenia wpłaty wadium np. wydruku z rachunku bankowego. Formularz Zgłoszenia udziału w przetargu oraz Regulamin przeprowadzania przetargów oraz rokowań na sprzedaż, najem i dzierżawę nieruchomości Polskiej Akademii Nauk i Informator przetargowy można pobrać ze strony www.nieruchomosci.pan.pl lub uzyskać w Biurze Organizacyjno-Majątkowym PAN, PKiN, Plac Defilad 1, piętro XXII, pok. 2201, nr tel. 22-1pokaż telefon, w terminie od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia do dnia 26 listopada 2021 roku w godz. 8.15 – 16.15. TERMIN I MIEJSCE PRZETARGU Przetarg odbędzie się w dniu 29 listopada 2021 r. w siedzibie Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, PKiN, Plac Defilad 1, piętro XXV, pok. 2513, o godz. 12.00. ZAWARCIE UMOWY Przed zawarciem umowy sprzedaży niezbędne będzie uzyskanie zgody Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z art. 24 ust. 3 ustawy o Polskiej Akademii Nauk. Krajowemu Zasobowi Nieruchomości przysługuje prawo pierwokupu przedmiotowej nieruchomości. Nabywca jest obowiązany do zapłaty 100% ceny nieruchomości powiększonej o należny podatek VAT, pomniejszonej o wpłacone wadium, jednorazowo nie później niż 3 dni przed zawarciem warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego. Koszty zawarcia umów ponosi nabywca. Za datę wpłaty uznaje się termin uznania rachunku Polskiej Akademii Nauk. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości uchyla się od zawarcia umowy, której ważność zależy od spełnienia szczególnych wymagań przewidzianych w ustawie, Kanclerz Polskiej Akademii Nauk może pobraną sumę zachować albo dochodzić zaspokojenia z przedmiotu zabezpieczenia. Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest do przedłożenia wszystkich dokumentów, które zostaną uznane przez notariusza dokonującego czynności za niezbędne do sporządzenia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Niedostarczenie ww. dokumentów oraz brak zapłaty kwoty we wskazanym terminie jest równoznaczne z nieprzystąpieniem bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu i skutkować może odstąpieniem przez Kanclerza Polskiej Akademii Nauk od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi. DODATKOWE INFORMACJE Wskazania granic nieruchomości na gruncie Polska Akademia Nauk może dokonać na koszt nabywcy. Nieruchomość przylega do działki gminnej przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod drogę publiczną klasy zbiorczej – ul. Akademijną. Na działce zbudowana jest droga asfaltowa. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Informujemy, że nabywca prawa użytkowania wieczystego nieruchomości będzie ponosił opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego gruntu. Kanclerzowi Polskiej Akademii Nauk przysługuje prawo odwołania ogłoszonego przetargu, zamknięcia przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyny. Kontakt: Polska Akademia Nauk tel: 22-1pokaż telefon
Numer oferty: 31217/3186/OGS

Statystyki ogłoszenia:

Lokalizacja

Jabłonna

Podobne nieruchomości