To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: warmińsko-mazurskie

Działka na sprzedaż ,

988 m2
75 000 PLN 76 zł/m2
Opis
Giżycko, 11 sierpień 2021r. BIP ugg.pl monitorurzedowy.pl Tablica ogłoszeń a/a RRG.6840.25.2021.MK OGŁOSZENIE O PRZETARGU Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 t. j.), Wójt Gminy w Giżycku ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż poniższej nieruchomości: I. Oznaczenie nieruchomości będących przedmiotem przetargu: Opis nieruchomości: Nieruchomość zabudowana oznaczona numerem geodezyjnym: 1) 61/1 o powierzchni 0,0988 ha, położona w miejscowości Guty, obręb geodezyjny Guty, gmina Giżycko dla której Sąd Rejonowy w Giżycku prowadzi księgę wieczystą OL1G/00016908/5. Wg ewidencji Gruntów i Budynków Starostwa Powiatowego w Giżycku działka oznaczona jest symbolem: K – użytki kopalne. Nieruchomość położona jest w miejscowości Guty w gminie Giżycko. Działka ma kształt regularny, prostokątny. Teren nieogrodzony, płaski porośnięty dużą ilością drzew i krzewów. W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości znajdują się ogródki działkowe Rodzinne Ogrody Działkowe „Kisajno”. W niedalekim sąsiedztwie natomiast jest zabudowa siedliskowa, zabudowa mieszkalna jednorodzinna, tereny niezabudowane, lasy i pola uprawne. W niedalekiej odległości położone jest jezioro Kisajno będące częścią szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Działka posiada możliwość wykonania przyłącza do sieci wodociągowej znajdującej się na działce numer 63/3. II. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: Nieruchomość nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego. Na działkę została wydana decyzja Wójta Gminy Giżycko znak RRG.6730.283.2020 o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu Nr 37.2021 z dnia 15 lutego 2021 roku ustalająca dla przedmiotowej nieruchomości warunki zabudowy i zagospodarowania terenu na budowę dwóch budynków rekreacji indywidualnej. III. Obciążenia i zobowiązania których przedmiotem są nieruchomości: Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi długami, hipotekami i ciężarami ani ograniczeniami w rozporządzeniu, nie toczy się w stosunku do niej żadne postąpienie sądowe dotyczące własności, nie jest przedmiotem zabezpieczeń w szczególności bankowych, a nadto w chwili obecnej nie jest nikomu wynajmowana ani wydzierżawiana. IV. Cena wywoławcza nieruchomości: 1) Cena wywoławcza – 75 000 zł. Do cen nieruchomości ustalonej w przetargu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.) zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%. Postąpienie – nie mniej niż 1% ceny wywoławczej. V. Wadium: 1) Wadium – 8 000 zł. Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić wadium w podanej powyżej wysokości, do dnia 21 września 2021 roku (włącznie) na konto Gminy Giżycko: PKO BP SA O/I Giżycko nr 65 1020 4753 0000 0202 0038 7357. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Gminy Giżycko. Postąpienie – nie mniej niż 1% ceny wywoławczej. VI. Forma zbycia: sprzedaż nieruchomości w przetargu ustnym nieograniczonym. VII. Termin przetargu: Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 27 września 2021 roku o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Giżycko, ul. Mickiewicza 33, 11- 500 Giżycko. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. VIII. Skutki nieprzystąpienia do zawarcia umowy przez osobę ustaloną w przetargu jako nabywca nieruchomości: 1. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu przez organizatora przetargu, organizator przetargu (Gmina Giżycko) może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Zawiadomienie osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży następuje najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, przy czym data ta nie może być dłuższa niż 2 miesiące od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin umowy nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. IX. Pozostałe informacje: 1. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem potwierdzonym notarialnie. 2. Przystępując do przetargu należy okazać komisji przetargowej dokument tożsamości. 3. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. 4. Wpłata wylicytowanej ceny nieruchomości pomniejszonej o wysokość wpłaconego wadium musi być dokonana w terminie do czasu zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości, której data zostanie wyznaczona w okresie 21 dni od dnia przeprowadzonego przetargu, przy czym data ta nie może być dłuższa niż 2 miesiące od dnia rozstrzygnięcia przetargu. 5. Koszty notarialne związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca. 6. Przy nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców mają zastosowanie przepisy wynikające z ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. W przypadku gdy cudzoziemiec w wyniku przetargu zostanie ustalony kandydatem na nabywcę, a nie uzyska zezwolenia, wpłacone wadium przepada na rzecz Gminy Giżycko. 7. Wójt Gminy Giżycko sprzedaje nieruchomość zgodnie z wypisem z ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Giżycku. Strony zobowiązane będą do złożenia w notarialnej umowie sprzedaży oświadczenia, że nie będą występowały wobec siebie z żadnymi roszczeniami z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po sprzedaży geodeta wykaże inną powierzchnię, niż jest to oznaczone w dokumentach wyżej wymienionych. 8. Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu lub jego odwołania z ważnych powodów, a wpłacone wadium zostanie zwrócone. Zastrzega się możliwość uzupełnienia lub zmiany warunków oraz w uzasadnionych przypadkach zastrzega się możliwość zmiany terminu przetargu i terminu wpłaty wadium. 9. Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Giżycko ul. Mickiewicza 33, pokój nr 24, tel. 87 429 99 79. 10. Uprzątnięcie nieruchomości i przygotowanie jej do realizacji inwestycji należy do nabywcy. 11. Z ewentualnym wnioskiem o wycinkę drzew i krzewów z terenu nieruchomości zobowiązany będzie wystąpić nabywca nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami. 12. Nie dopuszcza się przelewu nabytej w drodze przetargu wierzytelności o nabycie nieruchomości poza przelaniem wierzytelności pomiędzy uprawnionymi nabywcami nieruchomości w sytuacji nabycia nieruchomości przez dwie lub więcej osób. Decyzja o warunkach zabudowy: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/5793 Załącznik nr 1 do decyzji o warunkach zabudowy: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/5794 Załącznik nr 2 do decyzji o warunkach zabudowy: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/5800 Kontakt: Urząd Gminy Giżycko - pokój nr 24 tel: 87 429 99 79 lub 87 429 99 78 ugg@ugg.pl
Więcej
Działka:
na sprzedaż
Powierzchnia całkowita:
988 m2
Lokalizacja:
województwo: warmińsko-mazurskie powiat: Giżycki gmina: Giżycko miejscowość: Guty

Podobne oferty w tej lokalizacji