Działka 27864,0m2, Gdańsk, Wrzeszcz, gdańsk
35 000 000 zł 1 256,10 zł/m2

POWIERZCHNIA

27 864 m2

RODZAJ DZIAŁKI

budowlana

DROGA DOJAZDOWA

asfaltowa

Expander

Szczegóły

Opis oferty

Gdańsk, ul. Partyzantów 70, ul. Zabytkowa 3 i 5 gmina Gdańsk M., powiat Gdańsk M., województwo pomorskie Sprzedaż działek w bardzo atrakcyjnym położeniu. Lokalizacja: Gdańsk - ul. Partyzantów Nr 70, księga wieczysta Nr GD1G/000pokaż telefon działki oznaczone w ewidencji gruntów numerami: - 80/1 (pow. 960 m2), wraz z posadowionym na niej budynkiem biurowym (pow. zabudowy 437 m2); - 80/2 (pow. 307 m2), niezabudowana; - 80/4 (pow. 2331 m2), wraz z posadowionym na niej budynkiem magazynowym (pow. zabudowy 1106 m2); - 80/5 (pow. 13344 m2), wraz z posadowionymi na niej: 3 budynkami magazynowymi (łączna pow. zabudowy 410 m2), 3 budynkami niemieszkalnymi (łączna pow. zabudowy 212 m2), 2 budynkami handlowo-usługowymi (łączna pow. zabudowy 214 m2), budynkiem przemysłowym (pow. zabudowy 102 m2), budynkiem transportu i łączności (pow. zabudowy 2286 m2); Gdańsk - ul. Zabytkowa Nr 3, księga wieczysta Nr GD1G/001pokaż telefon  działka oznaczone w ewidencji gruntów numerem: -  86/1 (pow. 4780 m2), wraz z posadowionym na niej:  budynkiem handlowo-usługowym (pow. zabudowy 1 874 m2), niemieszkalnym (pow. zabudowy 34 m2), Gdańsk ul. Zabytkowa Nr 5, księga wieczysta Nr GD1G/000pokaż telefon działka niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów numerem: - 86/2 (pow. 6142 m2) Prowadzący aukcję informuje: - Dla obszaru, na którym położone są nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. - W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska dla ww. działek przewiduje się następujący kierunek zmian : teren zabudowy mieszkaniowo - usługowej. - Dla części nieruchomości wydana została przez Prezydenta Miasta Gdańska Decyzja o warunkach zabudowy dotycząca warunków i szczegółowych zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy polegającej na realizacji zespołu wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej oraz funkcją usługową i garażami podziemnymi, na terenie położonym przy ul. Partyzantów 70 w Gdańsku, w granicach działek oznaczonych nr ewidencyjnymi 80/4, 80/5, 86/1 i 86/2 obręb 040. - Segment wiaty o powierzchni 45 m2 posadowionej na działce nr 80/5 wynajmowany na podstawie umowy najmu. Umowa zawarta na czas nieokreślony z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia. Zgodnie z art. 678 kc, w związku z art. 694 kc po zbyciu przedmiotowej nieruchomości nabywca wstępuje na miejsce zbywcy w stosunek najmu wynikający z ww. umowy. - Pomieszczenie budynku magazynowego posadowiony na działce nr 86/1 wynajmowany jest na podstawie umowy najmu zawartej na czas nieoznaczony. Zgodnie z zapisem zawartym w ww. umowie może ona zostać wypowiedziana z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia. Zgodnie z art. 678 kc, w związku z art. 694 kc po zbyciu przedmiotowej nieruchomości nabywca wstępuje na miejsce zbywcy w stosunek najmu wynikający z ww. umowy. - Część budynku magazynowego o powierzchni 486 m2 posadowionego na działce nr 80/4 najmowana jest na podstawie umowy najmu. Umowa wypowiedziana została i przestanie obowiązywać po upływie okresu jej wypowiedzenia, tj. z dn. 31.12.2021r. - Lokal użytkowy o powierzchni 42 m2 położony na parterze budynku handlowo - usługowego posadowionego na działce nr 80/5 najmowana jest na podstawie umowy najmu. Umowa wypowiedziana została i przestanie obowiązywać po upływie okresu jej wypowiedzenia, tj. z dn. 31.12.2021r. - Część ściany budynku o powierzchni 20 m2 oraz część dachu budynku o powierzchni 16 m2 najmowana jest na podstawie umowy najmu. Umowa została wypowiedziana i przestanie obowiązywać po upływie okresu jej wypowiedzenia, tj. z dn. 30.06.2022r.  - Nabywca zobowiązany jest do zawarcia ze Sprzedawcą umowy na użytkowanie części nieruchomości za ponoszenie kosztów eksploatacyjnych do dnia 31.07.2023r. Poczta Polska S.A. będzie także użytkować część działki nr 80/5 oraz działkę ewidencyjną nr 80/2 przy ul. Partyzantów nr 70, zapewniając sobie dojazd do budynków, w których planuje pozostanie, tj. na działce ewidencyjnej nr 80/5, w poniższych budynkach: budynek handlowo - usługowy o powierzchni zabudowy 63 m2 tj. stacja benzynowa. budynek handlowo-usługowy, wykorzystanie powierzchni użytkowej to 53,39 m2, (myjnia) pozostały budynek niemieszkalny, wykorzystanie powierzchni użytkowej to 177,42 m2, (pomieszczenia socjalne) budynek transportu i łączności, wykorzystanie powierzchni użytkowej to 2743,91 m2, (stacja kontroli pojazdów, zaplecze techniczno-obsługowe) Interes Poczty Polskiej S.A. dotyczący użytkowania części nieruchomości przy ul. Partyzantów Nr 70, zostanie zagwarantowany zapisem w akcie notarialnym sprzedaży nieruchomości, gdzie podany zostanie czas pozostania na nieruchomości. - Przez działki przebiega sieć infrastruktury technicznej nie będąca własnością Poczty Polskiej S.A. - Z uwagi na prowadzenie na nieruchomości Stacji Paliw wraz z infrastrukturą towarzyszącą, wykonano badania środowiskowe, które wykazały konieczność przeprowadzenia remediacji terenu, z uwagi na ponadnormatywne zanieczyszczenie gleby substancjami ropopochodnymi i metalami ciężkimi. - Nieruchomość, zgodnie z przepisami prawa, podlega prawu pierwokupu, które może wykonać podmiot uprawniony. Sprzedaż  nieruchomości nastąpi na rzecz Nabywcy wyłonionego w aukcji w przypadku niezrealizowania prawa pierwokupu przez uprawniony podmiot. Cena wywoławcza netto: 35 000 000,00 zł  Minimalne postąpienie: 350 000,00 zł  Wadium: 3 500 000,00 zł Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku od towarów i usług VAT. Aukcja odbędzie się w siedzibie prowadzącego aukcję, w dniu 24.09.2021 r. Postępowanie rozpocznie się o godzinie 12:00 w sali konferencyjnej na I piętrze - pokój nr 123. Wadium wnoszone w pieniądzu powinno być wpłacone nie później niż do dnia 22.09.2021 r., przy czym jako termin wpłaty rozumiany jest termin uznania rachunku bankowego Poczty Polskiej S.A. kwotą wadium. Wadium wnoszone w pieniądzu, w podanej wyżej kwocie należy wpłacić na rachunek bankowy: Bank Pocztowy S.A. w Bydgoszczy nr konta: 85 1320 00pokaż telefon, z dopiskiem na przelewie w rubryce tytułem: „aukcja - Gdańsk”. UWAGA – wadium: 1)     złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia, 2)     złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone w terminie 7 dni roboczych po dokonaniu wyboru oferty. Oferent zobowiązany jest do złożenia dokumentów wskazanych w §3 Regulaminu. W przypadku przystąpienia do aukcji osoby fizycznej, w tym reprezentującej osobę prawną, ma ona obowiązek złożenia pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb prowadzonej aukcji. Oferent jest zobowiązany do zapoznania się ze stanem fizycznym i prawnym sprzedawanej nieruchomości oraz do złożenia, w przypadku przystąpienia do aukcji, pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem fizycznym i prawnym nieruchomości. Bliższe informacje o przedmiocie aukcji oraz procedurze aukcyjnej można uzyskać na stronie internetowej - POCZTA POLSKA NIERUCHOMOSCI Nieruchomość można oglądać po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym (kontakt: (58)pokaż telefon, kom. 502pokaż telefon).

Statystyki ogłoszenia:

Lokalizacja

Gdańsk, Wrzeszcz, gdańsk

Podobne nieruchomości