To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: warmińsko-mazurskie, Elbląg

Działka na sprzedaż Elbląg, Robotnicza

2460 m2
840 000 PLN 341 zł/m2
Opis
PREZYDENT MIASTA ELBLĄG ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Elbląg (strona internetowa – http://www.umelblag.pl BIP – http://um-elblag.samorzady.pl) (tel. kontaktowy 55 239-31-41, 55 239-34-51, fax 55 239-31-80, e-mail: dgnig@umelblag.pl) 1. Lokalizacja: Elbląg, ul. Robotnicza. 2. Opis nieruchomości: nieruchomość niezabudowana, przylega do pasa drogowego ulicy Robotniczej. Sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa usługowa oraz zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. Nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę usługową. 3. Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów i budynków: obr. 3, działka nr 445/3 o pow. 0,1942 ha, dla której Sąd Rejonowy w Elblągu prowadzi księgę wieczystą nr EL1E/00042190/7, działka nr 447/1 o pow. 0,0198 ha, dla której Sąd Rejonowy w Elblągu prowadzi księgę wieczystą nr EL1E/00032726/1 oraz działka nr 446/1 o pow. 0,0320 ha, dla której Sąd Rejonowy w Elblągu prowadzi księgę wieczystą nr EL1E/00109557/6. 4. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie uchwałą nr XXXI/726/2010 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Kępa Północna - Centrum w Elblągu, przedmiotowa nieruchomość znajduje się w jednostce U2 i przeznaczona jest pod funkcje zabudowy usługowej. Ze szczegółowymi ustaleniami powyższego planu można zapoznać się pod adresem: http://www.planowanie.umelblag.pl/?q=node/158. 5. Uzbrojenie: nieruchomość położona jest na obszarze uzbrojonym w media komunalne. Na nieruchomości znajdują się przyłącza do sieci: - działka nr 445/3 – wodociągowej, ciepłowniczej, energetycznej i kanalizacji deszczowej wraz ze studzienkami, - działka nr 447/1 – energetycznej, kanalizacji deszczowej oraz ciepłowniczej wraz ze studzienkami przewodu wysokiego ciśnienia, - działka nr 446/1 – energetycznej, ciepłowniczej oraz kanalizacji deszczowej wraz ze studzienkami i kratkami ściekowymi. W narożniku działki nr 445/3 posadowiony jest słup trakcji tramwajowej. Szczegółowe warunki włączenia do sieci technicznego uzbrojenia terenu, Nabywca zobowiązany będzie uzyskać bezpośrednio u gestorów poszczególnych sieci, staraniem własnym i na własny koszt. Informacje dotyczące istniejących sieci uzbrojenia, dostępne są w Departamencie Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miejskiego w Elblągu (Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Al. Tysiąclecia 11A, pok. 12, tel. 55 237-41-11 do 55 237-41-14). 6. Cena wywoławcza nieruchomości: 840.000 zł (słownie złotych: osiemset czterdzieści tysięcy), plus podatek od towarów i usług (VAT), zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wylicytowaną cenę sprzedaży nieruchomości wraz z należnym VAT, należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Elblągu, przed zawarciem umowy sprzedaży. 7. Warunki udziału w przetargu: w przetargu mogą uczestniczyć osoby, które wpłacą wadium, złożą oświadczenie, że znany jest im stan prawny i stan zagospodarowania nieruchomości, stanowiących przedmiot przetargu oraz oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami i przedmiotem przetargu oraz o przyjęciu ich bez zastrzeżeń. 8. Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu: przetarg odbędzie się w dniu 20 grudnia 2021 r., o godz. 11:00, w sali Ratusza Staromiejskiego przy ul. Stary Rynek 25 w Elblągu. 9. Termin, miejsce wpłaty oraz wysokość wadium: wadium w wysokości 85.000 zł (słownie złotych: osiemdziesiąt pięć tysięcy), należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Elblągu lub na rachunek bankowy w Banku PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie nr 95 1020 1811 0000 0902 0334 1138, w terminie do dnia 13 grudnia 2021 r. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który ustalony zostanie jako Nabywca, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone, niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni. 10. Wysokość postąpienia: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych i wynosi minimum 8.400 zł. 11. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży: jeżeli uczestnik przetargu, ustalony jako Nabywca, uchyli się od podpisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, wpłacone wadium ulegnie przepadkowi na rzecz Gminy Miasto Elbląg. 12. Warunki nabycia nieruchomości: a) Nieruchomość objęta przetargiem stanowi własność Gminy Miasto Elbląg i nie jest obciążona żadnymi prawami i długami wobec osób trzecich, za wyjątkiem praw wynikających z przebiegu sieci infrastruktury technicznej uzbrojenia terenu i przyłączy do tych sieci. b) Nabywca będzie zobowiązany do ustanowienia na nieruchomości, będącej przedmiotem przetargu, służebności polegającej na prawie przejścia i przejazdu przez teren działki nr 446/1, na rzecz każdoczesnego właściciela /współwłaściciela /użytkownika wieczystego działek nr: 446/2, 379/1. Opisana służebność ustanowiona zostanie aktem notarialnym zbycia nieruchomości, stanowiącej przedmiot przetargu. c) Gmina Miasto Elbląg nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości. d) Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do rozpoczęcia zabudowy, w terminie do dnia 31 grudnia 2025 r. i zakończenia zabudowy nieruchomości, zgodnie z jej przeznaczeniem, w terminie do dnia 31 grudnia 2027 r. Za rozpoczęcie zabudowy uważa się wybudowanie fundamentów, a za zakończenie zabudowy uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. e) Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia: - że w przypadku niedotrzymania terminu rozpoczęcia zabudowy, określonego w pkt 12 ppkt d), zobowiąże się do zapłaty na rzecz Gminy Miasto Elbląg, kar umownych w wysokości po 85.000 zł (słownie złotych: osiemdziesiąt pięć tysięcy), za każdy rozpoczęty rok zwłoki, płatnych począwszy od 2026 roku; - że w przypadku niedotrzymania terminu zakończenia zabudowy nieruchomości, określonego w pkt 12 ppkt d), zobowiąże się do zapłaty na rzecz Gminy Miasto Elbląg kar umownych w wysokości po 85.000 zł (słownie złotych: osiemdziesiąt pięć tysięcy), za każdy rozpoczęty rok zwłoki, płatnych począwszy od 2028 roku; - iż dobrowolnie podda się rygorowi egzekucji do kwoty 1.000.000 zł (słownie złotych: jeden milion), stosownie do przepisu art. 777 § 1 pkt 5 Kpc. Gminie Miasto Elbląg będzie przysługiwało prawo do wystąpienia z wnioskiem o nadanie aktowi notarialnemu nabycia nieruchomości, będącej przedmiotem przetargu, klauzuli wykonalności w terminie do 31 grudnia 2038 r. Gmina Miasto Elbląg będzie uprawniona do prowadzenia egzekucji przeciwko dłużnikowi, o ile dłużnik nie zapłaci wyżej opisanej kary umownej, w terminie jej płatności, określonym powyżej. Fakt nie dokonania przez dłużnika zapłaty należności w powyższych terminach, potwierdzony zostanie przez Gminę Miasto Elbląg oświadczeniem przez nią złożonym i dołączonym do wniosku o nadanie temu aktowi (tytułowi egzekucyjnemu) klauzuli wykonalności. f) Dopuszcza się możliwość zmiany terminów zagospodarowania nieruchomości, o których mowa w pkt 12 ppkt d), jedynie z przyczyn nie leżących po stronie Nabywcy, bądź niezależnych od Nabywcy. Ciężar udowodnienia wskazanej przyczyny spoczywa na Nabywcy. Zła sytuacja ekonomiczna, gospodarcza czy finansowa Nabywcy, nie stanowi przesłanki do zmiany terminów, określonych w pkt 12 ppkt d). g) W przypadku zbycia nieruchomości w obrocie wtórnym, przed zrealizowaniem inwestycji, Nabywca nieruchomości pozostanie podmiotem zobowiązanym do ponoszenia wobec Gminy Miasto Elbląg, odpowiedzialności za realizację zabudowy nieruchomości, w sposób i w terminach określonych w pkt 12 ppkt d), w szczególności odpowiedzialności określonej w pkt 12 ppkt e). h) Nabywca zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia, iż nie będzie wnosił roszczeń finansowych w stosunku do Spółki Tramwaje Elbląskie z tytułu posadowienia na działce nr 445/3 słupa i podwieszonej na nim sieci tramwajowej oraz zapewni nieodpłatny dostęp i prawo do nieodpłatnego korzystania przez Spółkę Tramwaje Elbląskie z wyżej wymienionej infrastruktury. i) W przypadku wystąpienia konieczności przeniesienia słupa trakcyjnego na teren działki nr 378, przyszły Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do uzgodnienia ze Spółką z o.o. Tramwaje Elbląskie warunków jego przeniesienia. j) W związku z przebiegiem przez nieruchomość sieci uzbrojenia terenu, o których mowa w pkt 5, Nabywca zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia, iż nie żąda i nie będzie żądać w przyszłości od Sprzedającego bądź gestorów tych sieci, ich usunięcia. Ponadto Nabywca zobowiąże się, w przypadku zgłoszenia przez gestorów sieci takiego żądania, do ustanowienia na ich rzecz służebności przesyłu, polegającej na prawie przebiegu sieci uzbrojenia terenu oraz prawie dostępu służb technicznych, w zakresie niezbędnym do eksploatacji tych sieci i usuwania awarii, w tym do ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz Elbląskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. oraz Elbląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Elblągu. k) W przypadku zaistnienia konieczności usunięcia drzew i krzewów z terenu nieruchomości, Nabywca zobowiązany będzie uczynić to własnym staraniem i na własny koszt. Wycinka może nastąpić po uzyskaniu przez Nabywcę stosownego zezwolenia i może wiązać się z opłatami z tego tytułu. l) Sprzedaż i wydanie nieruchomości w posiadanie Nabywcy następuje według danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków oraz w aktualnym stanie zagospodarowania, ewentualny koszt wznowienia punktów granicznych (granic) ponosi Nabywca. 13. Informacje dodatkowe: a) Przetarg przeprowadzony zostanie w trybie przewidzianym przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz.1490). b) Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej, o co najmniej jedno postąpienie. c) Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną, jako nabywca nieruchomości o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. d) Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca, w rozumieniu przepisów ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, wymaga uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych i administracji. W przypadku nie uzyskania, przez osobę ustaloną, jako Nabywca nieruchomości, wymaganego zezwolenia, wpłacone wadium ulegnie przepadkowi na rzecz Gminy Miasto Elbląg. e) Uczestnicy przetargu winni: - legitymować się dowodem osobistym, a ponadto w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej należy posiadać i przedłożyć komisji przetargowej: • osoby fizyczne - zaświadczenie o wpisie w CEIDG (wydrukowane ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej www.firma.gov.pl), • osoby prawne – wypis z właściwego rejestru, a w przypadku KRS – informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców (wydrukowaną ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości https://ems.ms.gov.pl) oraz zgodę organów statutowych na nabycie nieruchomości stanowiącej przedmiot przetargu, - złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami i przedmiotem przetargu oraz o przyjęciu ich bez zastrzeżeń, - złożyć pisemne oświadczenie, że znany jest im stan prawny i stan zagospodarowania nieruchomości, - złożyć pisemne oświadczenie o sposobie uczestnictwa w przetargu i sposobie nabycia wylicytowanej nieruchomości. f) W przypadku osób fizycznych, które przystępując do przetargu w ramach spółki cywilnej, działają również na rzecz nieuczestniczących w przetargu wspólników, winna zostać przedstawiona zgoda wspólników na nabycie nieruchomości lub umowa spółki uprawniająca wspólnika/wspólników uczestniczących w przetargu do nabywania nieruchomości bez zgody pozostałych wspólników. g) W przypadku działania poprzez pełnomocnika, pełnomocnik winien ponadto przedłożyć komisji przetargowej oryginał pełnomocnictwa sporządzonego w formie aktu notarialnego lub pełnomocnictwa z notarialnie poświadczonym podpisem. h) W przypadku nabywania nieruchomości przez małżonków do wspólności ustawowej, na przetargu winni stawić się oboje małżonkowie lub jeden z małżonków, wraz z oryginałem szczegółowego pełnomocnictwa sporządzonego w formie aktu notarialnego lub pełnomocnictwa z notarialnie poświadczonym podpisem, albo ich pełnomocnik wraz z oryginałami szczegółowych pełnomocnictw obydwojga z małżonków, sporządzonymi w formie aktów notarialnych lub pełnomocnictw z notarialnie poświadczonymi podpisami. i) Wszelkie koszty, w tym w szczególności opłaty notarialne i sądowe, związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi Nabywca. 14. Zastrzeżenia: Prezydent Miasta Elbląg może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości z podaniem przyczyny odwołania przetargu. Kontakt: Urząd Miasta Elbląg tel: 55 239-31-41 dgnig@umelblag.pl
Więcej
Działka:
na sprzedaż
Powierzchnia całkowita:
2 460 m2
Lokalizacja:
województwo: warmińsko-mazurskie powiat: Elbląg gmina: Elbląg miejscowość: Elbląg ulica: Robotnicza

Podobne oferty w tej lokalizacji