To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: warmińsko-mazurskie, Elbląg

Działka na sprzedaż Elbląg,

21213 m2
1 015 000 PLN 48 zł/m2
Opis
PREZYDENT MIASTA ELBLĄG ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Elbląg (strona internetowa – http://www.umelblag.pl BIP - http://um-elblag.samorzady.pl) (tel. kontaktowy 55-239-31-41, 55-239-34-51) 1. Lokalizacja: Elbląg, ul. Antoniego Czuchnowskiego. 2. Opis nieruchomości: nieruchomość niezabudowana, położona w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy przemysłowej, usługowej i magazynowej oraz zabudowanych i przeznaczonych pod inwestycje terenów techniczno-przemysłowych. Teren nieruchomości zakrzewiony i częściowo zadrzewiony, z dużą deniwelacją terenu. Wschodnia część działki położona jest pod napowietrzną siecią elektroenergetyczną wysokiego napięcia (110 kV). Ograniczenia w zagospodarowaniu terenu znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, określają przepisy odrębne. 3. Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów i budynków: obręb 2, działka nr 76 o powierzchni 2,1213 ha, dla której Sąd Rejonowy w Elblągu prowadzi księgę wieczystą nr EL1E/00058630/9. 4. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie z uchwałą Nr XXXII/664/2017 z dnia 28.12.2017 r. Rady Miejskiej w Elblągu w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Modrzewiny Południe w Elblągu (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz poz. 625), nieruchomość położona jest na terenie „8PU” – obiekty produkcyjne, składy i magazyny i/lub zabudowa usługowa. Ze szczegółowymi ustaleniami powyższego planu można zapoznać się na stronie http://www.planowanie.umelblag.pl/?q=node/348. 4.1. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu: a) wszelka działalność nie może być uciążliwa dla środowiska, b) wszelka emisja zanieczyszczeń do środowiska musi zawierać się w granicach terenu, c) na terenie ustala się zakaz zmiany stosunków gruntowo-wodnych, mogących pogorszyć warunki siedliskowe występujące w pobliskich terenach lasów i zieleni naturalnej, d) na terenie objętym przetargiem, stwierdzono występowanie gatunków flory, objętych ochroną prawną, na podstawie przepisów odrębnych. 4.2. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych oraz dóbr kultury współczesnej: na terenie jednostki 8PU znajdują się strefy ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, zgodnie z Archeologicznym Zdjęciem Polski nr 15-51. Postępowanie w obrębie tych stref regulują przepisy odrębne. 4.3. Zasady obsługi komunikacyjnej terenu 8PU: dojazd do nieruchomości z ul. Antoniego Czuchnowskiego, oznaczonej na rysunku planu symbolem 9KDD1/2. 5. Skomunikowanie z drogami publicznymi: Przedmiotowa nieruchomość przylega bezpośrednio do nieruchomości stanowiących drogę publiczną. Lokalizacja zjazdów na nieruchomość, winna odbywać się w miejscach, zgodnych z uzyskaną przez potencjalnego Nabywcę nieruchomości, od zarządcy drogi (Departament Zarząd Dróg Urzędu Miejskiego w Elblągu), decyzją na lokalizację zjazdu z ul. A. Czuchnowskiego. Potencjalny Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do wykonania zjazdu, własnym staraniem i na swój koszt. 6. Badania geotechniczne: na zlecenie Gminy Miasto Elbląg zostały opracowane w sierpniu 2013 r. opinie geotechniczne dla przedmiotowej nieruchomości. Z opracowaniami można zapoznać się w Referacie Promocji i Przedsiębiorczości Departamentu Promocji, Kultury i Turystyki Urzędu Miejskiego w Elblągu (budynek Ratusza Staromiejskiego ul. Stary Rynek 25, IV piętro, pokój nr 400). 7. Uzbrojenie: nieruchomość położona jest na obszarze uzbrojonym w media komunalne. Przez działkę przebiegają sieci elektroenergetyczne: podziemna średniego napięcia oraz napowietrzna wysokiego napięcia. Szczegółowe warunki techniczne włączenia do sieci technicznego uzbrojenia terenu, Nabywca zobowiązany będzie uzyskać bezpośrednio u gestorów poszczególnych sieci, staraniem własnym i na własny koszt. Doprowadzenie nowych sieci uzbrojenia do nieruchomości i usunięcie ewentualnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem, a także zasilenie obiektów w media, odbędzie się staraniem i na koszt Nabywcy, na warunkach wskazanych przez dysponentów mediów. Zgodnie z art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane, Nabywca zobowiązany będzie uzyskać stosowne uzgodnienia i oświadczania, w tym oświadczenie projektanta o istnieniu lub braku możliwości przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej, o ile nie będzie korzystał z odnawialnych źródeł ciepła. Oznacza to, że każdy Inwestor zamierzający wznieść nowy budynek, z uwzględnieniem wyjątków ustawowych, musi przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę, uzyskać od przedsiębiorstwa ciepłowniczego, warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej. Brak takiego oświadczenia przedłożonego do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę, potwierdzonego wydanymi warunkami przyłączenia, stanowić będzie brak formalny, uzasadniający pozostawienie bez rozpoznania wniosku o udzielenie pozwolenia na budowę. Informacje dotyczące istniejących sieci uzbrojenia dostępne są w Departamencie Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miejskiego w Elblągu (Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Al. Tysiąclecia 11A, pok. 12, tel. 55 237-41-11 do 55 237-41-14). 8. Cena wywoławcza nieruchomości: 1.015.000 zł (słownie złotych: jeden milion piętnaście tysięcy), plus podatek od towarów i usług (VAT), zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wylicytowaną cenę sprzedaży nieruchomości wraz z należnym VAT, należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Elblągu, przed zawarciem umowy sprzedaży. 9. Warunki udziału w przetargu: w przetargu mogą uczestniczyć osoby, które wpłacą wadium, złożą oświadczenie, że znany jest im stan prawny i stan zagospodarowania nieruchomości, stanowiących przedmiot przetargu oraz oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami i przedmiotem przetargu oraz o przyjęciu ich bez zastrzeżeń. 10. Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu: przetarg odbędzie się w dniu 12 lipca 2021 r., o godz. 10:00, w Ratuszu Staromiejskim przy ul. Stary Rynek 25 w Elblągu. 11. Termin, miejsce wpłaty oraz wysokość wadium: wadium w wysokości 100.000 zł (słownie złotych: sto tysięcy), należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Elblągu lub na rachunek bankowy w PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie nr 95 1020 1811 0000 0902 0334 1138, w terminie do dnia 5 lipca 2021 r. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który ustalony zostanie jako Nabywca, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni. 12. Wysokość postąpienia: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych i wynosi minimum 10.150 zł. 13. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży: jeżeli uczestnik przetargu ustalony jako Nabywca, uchyli się od podpisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, wpłacone wadium ulegnie przepadkowi na rzecz Gminy Miasto Elbląg. 14. Warunki nabycia nieruchomości: a) Nieruchomość objęta przetargiem stanowi własność Gminy Miasto Elbląg i nie jest obciążona żadnymi prawami i długami wobec osób trzecich, poza tymi szczegółowo opisanymi w pkt 14 ppkt b). b) Na nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, ustanowiona została nieograniczona w czasie służebność przesyłu, polegająca na prawie przebiegu sieci do przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej oraz na prawie dostępu służb, realizujących dostawę energii elektrycznej i wjazdu środków transportu technologicznego służb eksploatujących sieć, w zakresie niezbędnym do jej eksploatacji i usuwania awarii, na rzecz Energa-Operator SA. c) Gmina Miasto Elbląg nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości oraz za złożone warunki geotechniczne gruntu. d) Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do rozpoczęcia zabudowy, w terminie do dnia 31 grudnia 2024 r. i zakończenia zabudowy nieruchomości, zgodnie z jej przeznaczeniem, w terminie do dnia 31 grudnia 2027 r. Za rozpoczęcie zabudowy uważa się wybudowanie fundamentów, a za zakończenie zabudowy uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. e) Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia: - że w przypadku niedotrzymania terminu rozpoczęcia zabudowy, określonego w pkt 14 ppkt d), zobowiąże się do zapłaty na rzecz Gminy Miasto Elbląg, kar umownych w wysokości po 100.000 zł (słownie złotych: sto tysięcy), za każdy rozpoczęty rok zwłoki, płatnych począwszy od 2025 roku; - że w przypadku niedotrzymania terminu zakończenia zabudowy nieruchomości, określonego w pkt 14 ppkt d), zobowiąże się do zapłaty na rzecz Gminy Miasto Elbląg, kar umownych w wysokości po 100.000 zł (słownie złotych: sto tysięcy), za każdy rozpoczęty rok zwłoki, płatnych począwszy od 2028 roku; - iż dobrowolnie podda się rygorowi egzekucji do kwoty 1.300.000 zł (słownie złotych: jeden milion trzysta tysięcy), stosownie do przepisu art. 777 § 1 pkt 5 Kpc. Gminie Miasto Elbląg będzie przysługiwało prawo do wystąpienia z wnioskiem o nadanie aktowi notarialnemu nabycia nieruchomości, będącej przedmiotem przetargu, klauzuli wykonalności, w terminie do 31 grudnia 2040 r. Gmina Miasto Elbląg będzie uprawniona do prowadzenia egzekucji przeciwko dłużnikowi, o ile dłużnik nie zapłaci wyżej opisanej kary umownej w terminie jej płatności, określonym powyżej. Fakt nie dokonania przez dłużnika zapłaty należności w powyższych terminach, potwierdzony zostanie przez Gminę Miasto Elbląg, oświadczeniem przez nią złożonym i dołączonym do wniosku o nadanie temu aktowi (tytułowi egzekucyjnemu), klauzuli wykonalności. f) Dopuszcza się możliwość zmiany terminów zagospodarowania nieruchomości, o których mowa w pkt 14 pkkt d), jedynie z przyczyn nie leżących po stronie Nabywcy, bądź niezależnych od Nabywcy. Ciężar udowodnienia wskazanej przyczyny spoczywa na Nabywcy. Zła sytuacja ekonomiczna, gospodarcza czy finansowa Nabywcy, nie stanowi przesłanki do zmiany terminów, określonych w pkt 14 ppkt d). g) W przypadku zbycia nieruchomości w obrocie wtórnym, przed zrealizowaniem inwestycji, Nabywca nieruchomości pozostanie podmiotem zobowiązanym do ponoszenia wobec Gminy Miasto Elbląg odpowiedzialności, za realizację zabudowy nieruchomości, w sposób i w terminach określonych w pkt 14 ppkt d), w szczególności odpowiedzialności określonej w pkt 14 ppkt e). h) W przypadku zaistnienia konieczności usunięcia drzew i krzewów z terenu nieruchomości, Nabywca zobowiązany będzie uczynić to własnym staraniem i na własny koszt. Wycinka może nastąpić po uzyskaniu przez Nabywcę stosownych zezwoleń i może wiązać się z opłatami z tego tytułu. i) Sprzedaż i wydanie nieruchomości w posiadanie Nabywcy następuje według danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków, w aktualnym stanie zagospodarowania, ewentualny koszt wznowienia punktów granicznych (granic) ponosi Nabywca. 15. Informacje dodatkowe: a) Przetarg przeprowadzony zostanie w trybie przewidzianym przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1490 ze zm.). b) Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej o co najmniej jedno postąpienie. c) Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako Nabywca nieruchomości o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. d) Z dniem podpisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego na Nabywcę przechodzą wszelkie ciężary i korzyści związane z nieruchomością. e) Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca, w rozumieniu przepisów ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, wymaga uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych i administracji. W przypadku nie uzyskania, przez osobę ustaloną jako Nabywca nieruchomości, wymaganego zezwolenia, wpłacone wadium ulegnie przepadkowi na rzecz Gminy Miasto Elbląg. f) Uczestnicy przetargu winni: legitymować się dowodem osobistym, a ponadto w przypadku pro­wadzenia działalności gospodarczej należy posiadać i przedłożyć komisji przetargowej: - osoby fizyczne – zaświadczenie o wpisie w CEIDG (wydrukowane ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej www.firma.gov.pl), - osoby prawne – wypis z właściwego rejestru, a w przypadku KRS – informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców (wydrukowaną ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości https://ems.ms.gov.pl) oraz zgodę organów statutowych na nabycie nieruchomości stanowiącej przedmiot przetargu, - złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami i przedmiotem przetargu oraz o przyjęciu ich bez zastrzeżeń, - złożyć pisemne oświadczenie, że znany jest im stan prawny i stan zagospodarowania nieruchomości, - złożyć pisemne oświadczenie, iż zapoznał się z procedurą uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, - złożyć pisemne oświadczenie o sposobie uczestnictwa w przetargu i sposobie nabycia wylicytowanej nieruchomości. g) W przypadku osób fizycznych, które przystępując do przetargu w ramach spółki cywilnej, działają również na rzecz nieuczestniczących w przetargu wspólników, winna zostać przedstawiona zgoda wspólników na nabycie nieruchomości lub umowa spółki uprawniająca wspólnika/wspólników uczestniczących w przetargu do nabywania nieruchomości bez zgody pozostałych wspólników. h) W przypadku działania poprzez pełnomocnika, pełnomocnik winien ponadto przedłożyć komisji przetargowej oryginał pełnomocnictwa sporządzonego w formie aktu notarialnego lub pełnomocnictwa z notarialnie poświadczonym podpisem. i) W przypadku nabywania nieruchomości przez małżonków do wspólności ustawowej, na przetargu winni stawić się oboje małżonkowie lub jeden z małżonków, wraz z oryginałem szczegółowego pełnomocnictwa sporządzonego w formie aktu notarialnego lub pełnomocnictwa z notarialnie poświadczonym podpisem, albo ich pełnomocnik wraz z oryginałami szczegółowych pełnomocnictw obydwojga z małżonków, sporządzonymi w formie aktów notarialnych lub pełnomocnictw z notarialnie poświadczonymi podpisami. j) Wszelkie koszty, w tym w szczególności opłaty notarialne i sądowe, związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi Nabywca. 16. Zastrzeżenia: Prezydent Miasta Elbląg może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości z podaniem przyczyny odwołania przetargu. Kontakt: Urząd Miasta Elbląg tel: 55 239-31-41 dgnig@umelblag.pl
Więcej
Działka:
na sprzedaż
Powierzchnia całkowita:
21 213 m2
Lokalizacja:
województwo: warmińsko-mazurskie powiat: Elbląg gmina: Elbląg miejscowość: Elbląg

Podobne oferty w tej lokalizacji