To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: warmińsko-mazurskie, Dźwierzuty

Działka na sprzedaż Dźwierzuty,

1504 m2
30 040 PLN 20 zł/m2
Opis
RGT-GN.6840.24.6.2021 Dźwierzuty, dn. 18 sierpnia 2021 r. WÓJT GMINY DŹWIERZUTY ogłasza kolejny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie Dźwierzuty miejscowość Dźwierzuty gm. Dźwierzuty: 1. Dz. nr 892 o pow. 1504 m2, 2. Dz. nr 893 o pow. 1809 m2. Pierwszy przetarg odbył się w dniu 30.10.2020 roku, drugi 02.02.2021 r., kolejny 24.03.2021, 20.05.2021r., 28.07.2021 r. Nieruchomość posiada urządzoną Kw nr OL1S/00018758/3. Teren na którym znajdują się przedmiotowe działki nie jest objęty aktualnie obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego, dla działek nr 892 i 893 została wydana decyzja nr 97/2019 z dnia 16.12.2019 roku znak: RI-PPA.6730.49.2019 w sprawie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku usługowo – mieszkalnego na terenie działek nr ewidencyjny 892 i 893 w obrębie geodezyjnym Dźwierzuty, gmina Dźwierzuty. Działki położone są przy ul. Pasymskiej w miejscowości Dźwierzuty, obręb Dźwierzuty gm. Dźwierzuty, pow. szczycieński , woj. warmińsko – mazurskie od strony zachodniej w strefie preferencyjnej miejscowości na osiedlu zabudowy mieszkaniowej. Dojazd do nieruchomości dobry. Do działki gruntu prowadzi jedna z głównych dróg wyjazdowych z miejscowości o nawierzchni urządzonej w kierunku Pasymia. Dźwierzuty oddalone są o około 18 km od granic miasta Szczytno. Jest to miejscowość położona przy drodze krajowej nr 57. Miejscowość jest doskonale skomunikowana z miastem Szczytno, dojazd do centrum miasta zajmuje mało czasu. Wieś jak i tereny inwestycyjne w jej okolicy są uzbrojone w podstawową infrastrukturę techniczną (e, w, k). Gmina Dźwierzuty położona jest we wschodniej części województwa warmińsko – mazurskiego, w powiecie szczycieńskimi graniczy z Gmina Szczytno (miasto powiatowe), gminami Świętajno, Pasym, Biskupiec, Piecki, Purda, Sorkwity i Barczewo. Siedzibą władz samorządowych jest miejscowość Dźwierzuty, położona w centralnej części w odległości ok 18 km na północ od Szczytna. Dźwierzuty to jedna z ładniejszych krajobrazowo gmin Mazur. Teren gminy lekko pofałdowany, z jeziorami, w większości pokryty jest lasami iglastymi i mieszanymi. Charakterystycznym elementem krajobrazu jest duże rynnowe jezioro Sasek Wielki, Rańskie, Sąpłaty i inne. Przez gminę przebiega droga krajowa nr 57 wiodąca z Bartoszyc do Warszawy oraz drogi powiatowe zapewniające dojazd do wszystkich miejscowości gminy. Część gminy pokryta jest lasami wchodzącymi w skład dużych kompleksów leśnych ciągnących się w kierunku powiatu mrągowskiego. Istotnym elementem sieci hydrograficznej gminy są jeziora. Wśród nich powierzchnią i głębokością wyróżnia się jezioro Sasek Wielki stanowiące zachodnią granicę gminy. Kształt działek jest regularny, teren z niewielkim spadkiem w kierunku południowym. Działki niezabudowane i nie ogrodzone. Nieruchomość z podstawową infrastrukturą komunalna w zasięgu oddziaływania z możliwością podłączenia. Nad działkami przebiega napowietrzna linii energetyczna SN, w środku działki nr 892 znajduje się betonowy słup energetyczny. Nieruchomości objęte wymienioną wyżej księgą wieczystą są obciążone ograniczonym prawem rzeczowym. Obciążenie nie dotyczy działek nr 892 i 893. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 1. Dz. nr 892 o pow. 1504 m2, wartość nieruchomości 30 040 zł netto, wadium 3 010 zł, 2. Dz. nr 893 o pow. 1809 m2, wartość nieruchomości 36 040 zł netto, wadium 3 610 zł. Przetarg odbędzie się w dniu 30 września 2021 roku od godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dźwierzuty. Wadium należy wnieść najpóźniej do dnia 27.09.2021 r. na rachunek bankowy Urzędu Gminy Dźwierzuty nr: 98 8838 1044 2007 0400 0101 0005 BS Szczytno Oddział Dźwierzuty. Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć Wadium - przetarg w dniu 30.09.2021 r. obręb Dźwierzuty miejscowość Dźwierzuty z podaniem nr działki w której wyrażono chęć uczestnictwa w przetargu. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Urzędu Gminy. Do udziału w przetargu mogą być zakwalifikowane osoby, które: 1) wniosą wadium w podanych wyżej wysokościach do dnia 27.09.2021 r. Środki finansowe w dniu 27.09.2021 r. winny znajdować się na wspomnianym wyżej rachunku bankowym pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, ze warunek wpłaty wadium nie został spełniony. Uczestnik przetargu winien przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości oraz dowód dokonania wpłaty wadium. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego. W przypadku reprezentantów osób prawnych z dowodem wpłaty wadium należy przedłożyć wyciąg z rejestru przedsiębiorców z KRS (sporządzony nie wcześniej niż miesiąc przed przetargiem). Przed przystąpieniem do przetargu uczestniczące w przetargu osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim, w przypadku udziału w przetargu jednego z małżonków, zobowiązane są do przedłożenia pełnomocnictwa udzielonego przez nieobecnego małżonka do wniesienia wadium, uczestnictwa w przetargu w jego imieniu i składania oświadczeń związanych z przetargiem. Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 25.02.1964r . kodeks rodzinny i opiekuńczy – tekst jedn. Dz. U z 2020 r, poz. 1359) do dokonania czynności prawnej prowadzącej do odpłatnego nabycia potrzebna jest zgoda drugiego małżonka w przypadku wspólności ustawowej. Cudzoziemcy zobowiązani są uzyskać zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie w/w nieruchomości z uwzględnieniem art. 8 ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 2278). Cudzoziemcy winni okazać promesę lub zezwolenie w przypadku wygrania przetargu. Gmina Dźwierzuty sprzedaje powyższą nieruchomość zgodnie z wyrysem i wypisem z mapy ewidencyjnej wydanym przez Starostwo Powiatowe w Szczytnie. Wobec powyższego kupujący zostanie zobowiązany w akcie notarialnym do złożenia oświadczenia, że nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec sprzedającego z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po sprzedaży geodeta wskaże inną powierzchnię, niż jest to oznaczone w dokumentach wyżej wymienionych. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt kupującego. Uczestnicy przetargu zobowiązani będą do składania oświadczeń w tym zakresie. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z nich zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej przynajmniej o jedno postąpienie. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu. Cena ustalona w przetargu powiększona o należny podatek Vat stanowić będzie cenę sprzedaży płatną jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na rachunek Urzędu Gminy Dźwierzuty 49 8838 1044 2007 0400 0101 0014 W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Urzędu Gminy Dźwierzuty. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Do momentu podpisania aktu notarialnego wadium pełni funkcję zabezpieczającą. Osobom, które nie wygrały przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub jego zakończenia wynikiem negatywnym. Wadium przepada na rzecz Gminy Dźwierzuty w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygra przetarg, od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości. Informacje dodatkowe O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie powiadomiony w terminie do 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Wszelkie koszty związane ze zawarciem umowy (w szczególności notarialne, sądowe, geodezyjne) a także usunięciem z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników oraz ewentualnych zanieczyszczeń lub innych rzeczy kolidujących z zagospodarowaniem nieruchomości ponosi nabywca. Protokół z przetargu stanowić będzie podstawę do zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości. Ogłoszenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń we wsi Dźwierzuty, w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.gminadzwierzuty.pl), na okres co najmniej 30 dni tj. od dnia 25.08.2021 r. do 24.09.2021 r. włącznie. Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Dźwierzuty pok. nr 24 lub pod nr tel. 89 621 04 11 . Gmina Dźwierzuty zastrzega sobie prawo odstąpienia od przeprowadzenia przetargu z uzasadnionej przyczyny. Wójt Gminy (-) Marianna Bogusława Szydlik Kontakt: Urząd Gminy Dźwierzuty tel: 89 621 04 11 info@ug-dzwierzuty.pl
Więcej
Działka:
na sprzedaż
Powierzchnia całkowita:
1 504 m2
Lokalizacja:
województwo: warmińsko-mazurskie powiat: Szczycieński gmina: Dźwierzuty miejscowość: Dźwierzuty

Podobne oferty w tej lokalizacji