To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: opolskie, Dobrzeń Wielki

Działka na sprzedaż Dobrzeń Wielki,

2154 m2
85 250 PLN 40 zł/m2
Opis
G.6840.7.2019 Wójt Gminy Dobrzeń Wielki ogłasza na dzień 9 lutego 2021 roku, drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości l.p.: 1. Oznaczenie nieruchomości: obręb: Dobrzeń Wielki nr działek: dz. 724/61 arkusz mapy: ark. mapy 2 nr księgi wieczystej: OP1O/00009972/2 Powierzchnia [ha]: 0,2154 Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej lub bliźniaczej; RZ – teren użytków rolnych – teren trwałych użytków zielonych; W – teren wód powierzchniowych Cena wywoławcza netto[zł]: 85 250,00 Przeznaczenie do sprzedaży i sposób zagospodarowania: zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Opis nieruchomości: Działka położona jest na peryferiach miejscowości Dobrzeń Wielki, przy ul. Mickiewicza w terenie istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i terenów rolnych. Stanowi teren pomiędzy istniejącą zabudową mieszkaniową jednorodzinną z bezpośrednim dostępem z drogi o nawierzchni asfaltowej. Kształt działki regularny, prostokątny, teren równy o korzystnej hipsometrii, dobrze nasłoneczniony. Przez teren działki w części przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową przebiega sieć wodociągowa. W bezpośrednim zasięgu w ul. Mickiewicza przebiega sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieć elektryczna. Opis użytków wg ewidencji gruntów i budynków: ŁIV-0,2094 [ha], w – 0,0060 [ha]. Istniejący w dziale III inny wpis dotyczący odpłatnej – nieograniczonej w czasie służebności przesyłu nie dotyczy przedmiotowej działki. Do ceny osiągniętej w przetargu dolicza się podatek VAT w wysokości 23%. Wadium ustala się w wysokości 8 000,00 zł II PRZETARG NIEOGRANICZONY, Godzina przetargu 9:00 Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki - ul. Namysłowska 44 w sali Nr 4 (parter). Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na w/w nieruchomość odbył się w dniu 22 grudnia 2020 r. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu, na rachunek bankowy Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki BS Dobrzeń Wielki nr 09 8895 0006 2000 0000 2512 0006, do dnia 4 lutego 2021 roku (za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu środków na rachunek Urzędu Gminy). Na dowodzie wniesienia wadium należy umieścić dopisek wskazujący oznaczenie geodezyjne działki, której ono dotyczy. Wadium wpłacone przez osoby, które nie wygrały przetargu zostanie zwrócone w terminie do trzech dni od daty przetargu, a osobie która przetarg wygrała wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium nie podlega zwrotowi gdy osoba, która wygrała przetarg, uchyli się od zawarcia umowy. Wygrywający przetarg zobowiązany jest do dokonania jednorazowo pełnej wpłaty wylicytowanej kwoty, pomniejszonej o wartość uiszczonego skutecznie wadium, przed zawarciem umowy notarialnej, której termin zostanie ustalony w ciągu 21 dni, licząc od dnia zamknięcia przetargu. Koszty umowy notarialnej i wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca. Wydanie nieruchomości nastąpi po podpisaniu notarialnej umowy sprzedaży. Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej następujące dokumenty: 1. Osoby fizyczne – dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty), 2. Podmioty gospodarcze – elektroniczny odpis z właściwego dla danego podmiotu rejestru (CEIDG, KRS), 3. Pełnomocnicy – dokument potwierdzający tożsamość i notarialne poświadczone pełnomocnictwo o ile uprawnienia do działania w imieniu osób prawnych nie wynikają z innych dokumentów, 4. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie Spółki Cywilnej – wierzytelną kopię umowy spółki oraz stosowne dokumenty do działania w imieniu spółki, 5. W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój ustawowej wspólności majątkowej konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pisemna zgodą drugiego małżonka na nabycie nieruchomości ze środków majątku wspólnego. Dotyczy to również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (druk do pobrania w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim). W przypadku gdy nieruchomość nabywana będzie z majątku odrębnego zgoda taka nie jest wymagana, natomiast koniecznym jest złożenie oświadczenia o nabywaniu nieruchomości z odrębnego majątku albo przedłożenia dokumentu zniesienia współwłasności majątkowej małżeńskiej, 6. Oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i technicznym nieruchomości (druk do pobrania w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim), 7. Oświadczenie – zgoda uczestnika przetargu na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Dobrzeń Wielki dla potrzeb przeprowadzenia postępowania przetargowego i zgoda na opublikowanie na tablicy ogłoszeń informacji o wyniku przetargu, która zawiera dane: imię i nazwisko/nazwa podmiotu gospodarczego (druk do pobrania w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim) Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronie internetowej www.dobrzenwielki.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.dobrzenwielki.pl, w prasie o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, a także wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim - pok. 7b, tel. 77 4695-483 wew. 122. Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, podając informację do publicznej wiadomości. Wójt Gminy Dobrzeń Wielki /-/ Piotr Szlapa Kontakt: Urząd Gminy Dobrzeń Wielki tel: 77 4695 483 wew. 122 ug@dobrzenwielki.pl
Więcej
Działka:
na sprzedaż
Powierzchnia całkowita:
2 154 m2
Lokalizacja:
województwo: opolskie powiat: Opolski gmina: Dobrzeń Wielki miejscowość: Dobrzeń Wielki

Podobne oferty w tej lokalizacji

OBEJRZANE Zobacz galerię działka na sprzedaż 1092m2 działka Dobrzeń Wielki
działka Dobrzeń Wielki

| Działka o powierzchni 1092 m2 i wymiarach ok. 35m od frontu x ok. 31m, położona jest w północnej części Dobrzenia Wielkiego (pomiędzy ulicami Jańskiego i Chopina), zwanej przez mieszkańców Ame...

Działka na sprzedaż, Dobrzeń Wielki
Do schowka
Zwiń
108 108 zł
1092 m2 99 zł/m2
OBEJRZANE Zobacz galerię działka na sprzedaż 1940m2 działka Dobrzeń Wielki
działka Dobrzeń Wielki

Oferujemy do sprzedaży działkę budowlaną o powierzchni 1940 m2, położoną w Dobrzeniu Wielkim przy ulicy Młyńskiej , w samym centrum miejscowości. Działka w planie zagospodarowania przestrzennego oznac...

Działka na sprzedaż, Dobrzeń Wielki
Do schowka
Zwiń
175 000 zł
1940 m2 90 zł/m2
OBEJRZANE Zobacz galerię działka na sprzedaż 12200m2 działka Dobrzeń Wielki
działka Dobrzeń Wielki

Działka inwestycyjna bezpośrednio przy drodze wylotowej na Namysłów z Dobrzenia Wielkiego o pow. ok. 12200m2. Wg planu zagospodarowania przestrzennego tereny obiektów produkcyjnych , składów, magazynó...

Działka na sprzedaż, Dobrzeń Wielki
Do schowka
Zwiń
820 000 zł
12200 m2 67 zł/m2
OBEJRZANE Zobacz galerię działka na sprzedaż 1125m2 działka Dobrzeń Wielki
działka Dobrzeń Wielki

| Działka o powierzchni 1125 m2 i wymiarach ok. 30m od frontu x 37m, położona jest w północnej części Dobrzenia Wielkiego (pomiędzy ulicami Jańskiego i Chopina), zwanej przez mieszkańców Ameryką,...

Działka na sprzedaż, Dobrzeń Wielki
Do schowka
Zwiń
106 875 zł
1125 m2 95 zł/m2