Działka 25023 m2, Darłowo
9 500 000 zł 379,65 zł/m2
Kontakt

Działka budowlana na sprzedaż Darłowo - 25023 m2

Cena 9 500 000 379,65 zł/m2
Sprawdź ratę kredytu >>

Więcej informacji

Burmistrz Miasta Darłowo ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym numer 3 miasta Darłowo w dniu 4 września 2019 roku: 1. godz. 9:00 - nieruchomości o łącznej powierzchni 2,8895 ha, w skład której wchodzą działki gruntu oznaczone w ewidencji gruntów numerami geodezyjnymi: 5/6 o powierzchni 2,8206 ha i 2/19 o powierzchni 0,0689 ha. Nieruchomość w ewidencji gruntów oznaczona jest jako użytek gruntowy: „R” o klasie bonitacyjnej IVa-powierzchnia 1.9096 ha, „R” o klasie bonitacyjnej IIIa-powierzchnia 0,9078 ha i „W-R” o klasie bonitacyjnej IVa -powierzchnia 0,0721 ha. Przedmiotowa nieruchomość posiada udział wynoszący ? części w dwóch drogach dojazdowych. Jedną z nich stanowi nieruchomość składająca się z działek gruntu oznaczonych numerami: 5/5 i 6/4 o łącznej powierzchni 0,3825 ha, drugą nieruchomość składająca się z działek gruntu oznaczonych numerami: 5/9 i 2/20 o łącznej powierzchni 0,3393 ha. Cena wywoławcza nieruchomości - 11.000.000,00 złotych Ustanowione wadium - 550.000,00 złotych Postąpienie wynosi nie mniej niż - 110.000,00 złotych Teren, na którym położona jest nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczony jest symbolem 11 MZ,U - zabudowa obiektami hotelarskimi, dopuszcza się apartamentowe domy rekreacyjne, koncentracja usług turystycznych. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej, którą jest Aleja Jana Pawła II, poprzez działki oznaczone numerami: 5/7, 12/9, 18/53 i 18/60, obręb 3 miasta Darłowo, które stanowić będą publiczną drogę dojazdową oznaczoną w MPZP jako 15KDD – ul. Bursztynowa. 2. godz. 11:00 - nieruchomości o łącznej powierzchni 2,5023 ha, w skład której wchodzą działki gruntu oznaczone w ewidencji gruntów numerami geodezyjnymi: 5/10 o powierzchni 2,4503 ha i 2/21 o powierzchni 0,0520 ha. Nieruchomość w ewidencji gruntów oznaczona jest jako użytki gruntowe R o klasie bonitacyjnej IVa – powierzchnia 1,6925 ha, R o klasie bonitacyjnej IIIa – powierzchnia 0,1093 ha, R o klasie bonitacyjnej IIIb – powierzchnia 0,6312 ha, W-R o klasie bonitacyjnej IVa powierzchnia 0,0693 ha. Przedmiotowa nieruchomość posiada udział wynoszący ? części w dwóch drogach dojazdowych. Jedną z nich stanowi nieruchomość oznaczona numerem 5/11 o powierzchni 0,2999 ha, drugą nieruchomość składająca się z działek gruntu oznaczonych numerami: 5/9 i 2/20 o łącznej powierzchni 0,3393 ha. Cena wywoławcza nieruchomości - 9.500.000,00 złotych Ustanowione wadium - 475.000,00 złotych Postąpienie wynosi nie mniej niż - 95.000,00 złotych Teren, na którym położona jest nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczony jest symbolem 11 MZ,U - zabudowa obiektami hotelarskimi, dopuszcza się apartamentowe domy rekreacyjne, koncentracja usług turystycznych. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej, którą jest Aleja Jana Pawła II, poprzez działki oznaczone numerami: 5/7, 12/9, 18/53 i 18/60, obręb 3 miasta Darłowo, które stanowić będą publiczną drogę dojazdową oznaczoną w MPZP jako 15KDD – ul. Bursztynowa. w dniu 5 września 2019 roku: 1. godz. 09:00 - nieruchomości o łącznej powierzchni 0,8792 ha, składającej się z działek gruntu oznaczonych w ewidencji gruntów numerami geodezyjnymi: 12/6-0,0349ha, 18/58-0,1232ha, 12/12-0,0031ha, 2/28-0,4618ha, 18/62-0,2136ha, 18/54-0,0409ha i 5/18-0,0017ha. Nieruchomość w ewidencji gruntów oznaczona jest jako użytki gruntowe R o klasie bonitacyjnej IVa – powierzchnia 0,0339 ha, Ł o klasie bonitacyjnej IV – powierzchnia 0,2223 ha, Ps o klasie bonitacyjnej V – powierzchnia 0,4618 ha, dr – powierzchnia 0,1612 ha. Przedmiotowa nieruchomość posiada udział wynoszący ? części w nieruchomości składającej się z działek gruntu oznaczonych numerami:2/27, 5/17, 12/11, 18/57 i 18/55 o łącznej powierzchni 0,2215 ha, która stanowi wewnętrzną drogę dojazdową. Cena wywoławcza nieruchomości - 3.330.000,00 złotych Ustanowione wadium - 166.500,00 złotych Postąpienie wynosi nie mniej niż - 33.300,00 złotych Teren, na którym położona jest nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczony jest symbolami: 11 MZ,U - zabudowa obiektami hotelarskimi, dopuszcza się apartamentowe domy rekreacyjne, koncentracja usług turystycznych i 42KDX – publiczne ciągi pieszo jezdne. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej, którą jest Aleja Jana Pawła II, poprzez działki ewidencyjne oznaczone numerami: 18/53 i 18/60, obręb 3 miasta Darłowo, które stanowić będą publiczną drogę dojazdową oznaczoną w MPZP jako 15KDD – ul. Bursztynowa. 2. godz. 11:00 - nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numerem geodezyjnym 18/52 o powierzchni 1,0163 ha. Nieruchomość w ewidencji gruntów oznaczona jest jako użytki gruntowe R o klasie bonitacyjnej IVa- powierzchnia 1,0160 ha i Ł o klasie bonitacyjnej IV – powierzchnia 0,0003ha. Cena wywoławcza nieruchomości - 3.840.000,00 złotych Ustanowione wadium - 192.000,00 złotych Postąpienie wynosi nie mniej niż - 38.400,00 złotych Dla wszystkich nieruchomości Sąd Rejonowy w Koszalinie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KO1K/000pokaż telefon. Teren, na którym położona jest nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczony jest symbolem 14.2 MZ,U - zabudowa obiektami hotelarskimi, dopuszcza się apartamentowe domy rekreacyjne, koncentracja usług turystycznych. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej, którą jest Aleja Jana Pawła II. Zbywane nieruchomości: 1) podlegają sprzedaży za pieniądze, a do wylicytowanej ceny sprzedaży, na podstawie ustawy z 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług będzie doliczony obowiązujący w dniu zawierania aktu notarialnego podatek VAT, który w dniu ogłaszania przetargu wynosi 23% - warunkiem nabycia nieruchomości jest wpłata kwoty brutto, osiągniętej w przetargu, w całości przed zawarciem aktu notarialnego przenoszącego prawo własności; 2) położone są w granicach strefy nadgranicznej; 3) trzy pierwsze nieruchomości znajdują się częściowo w granicach pasa ochronnego; 4) podlegają wyłączeniu z produkcji rolnej - podstawa prawna ustawa z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 1161); 5) są wolne od wszelkich praw i obciążeń na rzecz osób trzecich, w tym hipotek przymusowych; Termin złożenia wniosków przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu zbywanych nieruchomości, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 1 lipca 2019 roku. Nabywca jest zobowiązany do zrealizowania zagospodarowania nieruchomości zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla zbywanej nieruchomości, został zatwierdzony uchwałą nr IV/34/07 Rady Miejskiej w Darłowie z dnia 6 lutego 2007 r. i opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego Nr 38, pod pozycją 558, z dnia 26 marca 2007 r. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik przetargu winien zapoznać się ze stanem prawnym i technicznym nieruchomości oraz zapisami w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Przetarg odbędzie się w sali konferencyjnej numer 22 Urzędu Miejskiego w Darłowie przy ulicy Plac Tadeusza Kościuszki 9. Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i osoby prawne, zaś cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j.Dz.U. z 2017 r., poz.2278). Językiem obowiązującym w procedurze przetargowej jest język polski. Przystępujący do przetargu winien wpłacić wadium, w pieniądzu, na konto Urzędu Miejskiego w Darłowie prowadzone przez PKO BP nr 41 1020 27pokaż telefon najpóźniej do dnia 28 sierpnia 2019 roku (za dzień wniesienia wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na wskazane konto). Tytuł wpłaty winien wskazywać jednoznacznie uczestnika przetargu oraz działkę, której wpłata dotyczy. Wadium, wpłacone przez ustalonego w przetargu nabywcę, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia wylicytowanej nieruchomości. Wadia wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zostaną zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni licząc od dnia zamknięcia przetargu. W przypadku uchylenia się uczestnika, który wygra przetarg, od zawarcia umowy notarialnej, wniesione przez niego wadium przepada na rzecz organizatora przetargu. Wyłoniony w przetargu Nabywca: - ponosi wszelkie koszty związane z nabyciem i zagospodarowaniem nieruchomości, w tym opłaty notarialne i sądowe, - we własnym zakresie i na własny koszt uzyska wymagane prawem zgody i zezwolenia związane z zagospodarowaniem nabytej nieruchomości, oraz dokona wskazania punktów granicznych, - we własnym zakresie i na własny koszt urządzi wjazd na nabytą nieruchomość zachowując normy i przepisy prawne, - uporządkuje i wyrówna powierzchnię zakupionej nieruchomości, w takim zakresie w jakim będzie to konieczne. W przypadku gdy nieruchomość jest porośnięta roślinnością (drzewa, krzewy), której usunięcie będzie niezbędne w celu jej zagospodarowania zgodnie z jej przeznaczeniem, Nabywca nieruchomości wykona wycinkę, we własnym zakresie i na własny koszt, poprzedzając ją uzgodnieniami z inspektorem ds. ochrony środowiska w Urzędzie Miejskim w Darłowie, Organizator przetargu, stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami w terminie 21 dni od dnia jego rozstrzygnięcia, zawiadomi osobę ustaloną, jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej, a wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Ogłoszenie i warunki przetargu zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Darłowie: „www.darlowo.pl” w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Zarządzenia Burmistrza”, w zakładce „przetargi” i zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Darłowie, w dniu ukazania się ogłoszenia w prasie. Dodatkowe informacje można uzyskać osobiście w pokoju numer 27 lub pod numerem telefonu 94 3pokaż telefon do 25, numer telefonu wewnętrznego 208. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów. Kontakt: Urząd Miasta Darłowo tel: 94 3pokaż telefon do 26 wew. 208
Numer oferty: 23942/3186/OGS
Zwiń

Kategoria:
Działki i grunty na sprzedaż
Lokalizacja:
Darłowo
Cena:

9 500 000 zł

Cena za m2
379,65 zł/m2
Rodzaj działki:
budowlana
Powierzchnia całkowita:
25 023 m2
Powierzchnia działki:
25 023 m2
Ogrodzenie działki:
inne
Lokalizacja:
województwo: Zachodniopomorskie powiat: Sławieński gmina: Darłowo miejscowość: Darłowo
Numer oferty:
23942/3186/OGS


Mapa

Podobne nieruchomości