Działka 980,0m2, Chróścice
60 000 zł 61,22 zł/m2

POWIERZCHNIA

980 m2

RODZAJ DZIAŁKI

budowlana

DROGA DOJAZDOWA

-

Expander

Szczegóły

Opis oferty

G.6840.9.2021 Wójt Gminy Dobrzeń Wielki ogłasza na dzień 8 grudnia 2021 roku, trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej L.p. Oznaczenie nieruchomości: obręb, nr działek, arkusz mapy, nr księgi wieczystej Powierzchnia [ha] Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Cena wywoła – wcza netto [zł] Przeznaczenie do sprzedaży i sposób zagospodarowania 1 2 3 4 5 6 1 Chróścice, dz. 1221/111 ark. mapy 1, OP1O/000pokaż telefon 0,0980 MN –istniejąca i projektowana zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca lub bliźniacza, o niskiej intensywności zabudowy (maksymalnie do 4 mieszkań w budynku) 60 000,00 zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Opis nieruchomości: Działka zlokalizowana jest w miejscowości Chróścice przy ul. Koszykarzy z bezpośrednim z niej dostępem. Stanowi teren o bardzo zróżnicowanych poziomach, w części jest to skarpa od strony wschodniej, w części teren stanowi zapadlisko wymagające zasypania i wyrównania. Na około 1/3 szerokości działki wzdłuż skarpy przebiega sieć kanalizacyjna. Działka ze względu na warunki terenowe posiada ograniczony sposób zagospodarowania. Teren otaczający stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Teren w sąsiedztwie uzbrojony w sieci: wodną, kanalizacyjną, elektroenergetyczną, w ul. Piaskowej biegnie sieć gazowa. Opis użytków wg ewidencji gruntów i budynków: ŁV - 0,0980 [ha]. Nieruchomość nie jest przedmiotem obciążeń ani zobowiązań. Do ceny osiągniętej w przetargu dolicza się podatek VAT w wysokości 23%. Wadium ustala się w wysokości 6 000,00 zł III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY, Godzina przetargu 9:00 Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki - ul. Namysłowska 44 w sali Nr 4 (parter). Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na ww. nieruchomość odbył się w dniu 15 lipca 2021 r. Drugi przetarg ustny nieograniczony na ww. nieruchomość odbył się w dniu 16 września 2021 r. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu, na rachunek bankowy Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki BS Dobrzeń Wielki nr 09 8895 00pokaż telefon, do dnia 2 grudnia 2021 roku (za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu środków na rachunek Urzędu Gminy) oraz złożenie stosownych dokumentów, o których mowa niżej. Na dowodzie wniesienia wadium należy umieścić dopisek wskazujący oznaczenie geodezyjne działki, której ono dotyczy. Wadium wpłacone przez osoby, które nie wygrały przetargu zostanie zwrócone w terminie do trzech dni od daty przetargu, a osobie która przetarg wygrała wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium nie podlega zwrotowi gdy osoba, która wygrała przetarg, uchyli się od zawarcia umowy. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Wygrywający przetarg zobowiązany jest do dokonania jednorazowo pełnej wpłaty wylicytowanej kwoty, pomniejszonej o wartość uiszczonego skutecznie wadium, przed zawarciem umowy notarialnej, której termin zostanie ustalony w ciągu 21 dni, licząc od dnia zamknięcia przetargu. Koszty umowy notarialnej i wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca. Wydanie nieruchomości nastąpi po podpisaniu notarialnej umowy sprzedaży. Przyszły nowonabywca działki nr 1221/111 będącej przedmiotem przetargu, ustanowi nieodpłatną służebność przesyłu polegającą na prawie przebiegu sieci na rzecz Gminy Dobrzeń Wielki, w części ww. nieruchomości, na której położona jest sieć kanalizacyjna. Służebność ta będzie polegała na prawie do korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do dokonywania konserwacji, remontów, modernizacji, usuwania awarii, przebudowy urządzeń i instalacji sieci kanalizacyjnej, wraz z prawem wejścia i wjazdu na teren odpowiednim sprzętem przez wszystkie podmioty i osoby, którym Gmina Dobrzeń Wielki powierzy administrowanie ww. siecią. Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej następujące dokumenty: 1. Osoby fizyczne – dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty), 2. Podmioty gospodarcze – elektroniczny odpis z właściwego dla danego podmiotu rejestru (CEIDG, KRS), 3. Pełnomocnicy – dokument potwierdzający tożsamość i notarialne poświadczone pełnomocnictwo o ile uprawnienia do działania w imieniu osób prawnych nie wynikają z innych dokumentów, 4. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie Spółki Cywilnej – wierzytelną kopię umowy spółki oraz stosowne dokumenty do działania w imieniu spółki, 5. W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój ustawowej wspólności majątkowej konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pisemna zgodą drugiego małżonka na nabycie nieruchomości ze środków majątku wspólnego. Dotyczy to również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (druk do pobrania w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim). W przypadku gdy nieruchomość nabywana będzie z majątku odrębnego zgoda taka nie jest wymagana, natomiast koniecznym jest złożenie oświadczenia o nabywaniu nieruchomości z odrębnego majątku albo przedłożenia dokumentu zniesienia współwłasności majątkowej małżeńskiej, 6. Oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i technicznym nieruchomości (druk do pobrania w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim), 7. Oświadczenie – zgoda uczestnika przetargu na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Dobrzeń Wielki dla potrzeb przeprowadzenia postępowania przetargowego i zgoda na opublikowanie na tablicy ogłoszeń informacji o wyniku przetargu, która zawiera dane: imię i nazwisko/nazwa podmiotu gospodarczego (druk do pobrania w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim) Dokumenty z punktów 2 – 7 powinny być dostarczone nie później niż na 30 min przed godziną przetargu. Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronie internetowej www.dobrzenwielki.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.dobrzenwielki.pl, w prasie o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, a także wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim - pok. 7b, tel. 77 pokaż telefon wew. 122. Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, podając informację do publicznej wiadomości. Wójt Gminy Dobrzeń Wielki /-/ Piotr Szlapa Kontakt: Urząd Gminy Dobrzeń Wielki tel: 77 pokaż telefon wew. 122
Numer oferty: 31428/3186/OGS

Statystyki ogłoszenia:

Lokalizacja

Chróścice

Podobne nieruchomości